Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Bekkevoll ungdomsskole – utskifting automatikk ventilasjon 2093 400 400
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 2091 150 1 650 300 1 200
Bolsøya skole – utvikling skolegård NY 2 000 2 000
Bolsøya skole – øst- og vestvegg gammelt bygg 2094 2 500 2 500
Branntekniske vurderinger og utbedringstiltak i skoler 2095 1 500 1 500
Kvam skole – lekkasje takvindu 2096 500 500
Kviltorp skole – dører mellom klasserom NY 300 300
Kviltorp skole – utbedring uteområde mellom gymbygg og hovedbygg NY 400 400
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler NY 500 500
Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader 2089 1 600 500
Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken NY 700 700
Nordbyen skole – bygge om fellesrom i SFO–bygget til grupperom NY 270 270
Nordbyen skole – ombygging fra grupperom til arbeidsrom 2097 220 220
Nordbyen skole – ytterdører og adgangskontroll 2098 1 500 1 500
Sellanrå skole – flytte brakkerigg 2099 3 500 3 500
Sellanrå skole – fase 3 2070 73 000 25 900 400
Sellanrå skole – midtfløy 2100 7 500 7 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele NY 400 400
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober NY 1 500 1 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget NY 200 200
Skjevik barne- og ungdomsskole – utskifting vannrør bygg 1 2101 750 750
Sum investeringer 45 070 5 070 2 800 0

Bekkevoll ungdomsskole – utskifting automatikk ventilasjon

Det har vært episoder med nedetid på anlegget der det oppstår ulogiske feil som det er vanskelig å reparere. Dette har ført til uønsket tidsbruk og dyre hastereparasjoner. Det bevilges 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Bolsøya skole – trafikksikringstiltak

Det er trafikkfarlige forhold i forbindelse med henting og levering av elever ved Bolsøya skole. I budsjettrevisjonen 2017, ble det bevilget 0,15 mill. kroner til å planlegge nødvendige tiltak. Det bevilges 0,3 mill. kroner i 2018 og avsettes ytterligere 1,2 mill. kroner i 2019 til finansiering av nødvendige utbedringer. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak for å oppgradere uteområdet ved skolen.

Bolsøya skole – utvikling skolegård

Skolegården har stort behov for forbedring der både lekeareal og belysning må bedres. Dette sees i sammenheng med trafikksikringstiltak ved skolen. Tiltak som gir spillemidler må vurderes ved valg av løsning. Det avsettes 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Bolsøya skole – øst- og vestvegg

Bolsøya skole var bygd på 70-tallet. Det er nå råteskader på vindu og dårlig isolasjonsevne i vindu og yttervegg i den gamle delen av skolen. Ventilasjonsanlegget er også for lite til dagens krav. Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2018 til renovering av øst- og vestveggen og på mellom- og gamlebygget ved skolen.

Branntekniske vurderinger og utbedringstiltak i skoler

Molde kommune har ikke nødvendig branndokumentasjon på alle bygg som er definert som særskilte brannobjekt, jf. forebyggendeforskriften. I 2018 er det gjennomgang ved Kviltorp, Kvam og Nordbyen skoler som er planlagt, samt utbedring av eventuelle tiltak. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2018.

Kvam skole – lekkasje takvinduer

Det har vært gjentatte forsøk på å tette lekkasjer fra takvinduene ved Kvam skole. Dette har ikke lyktes, og det er nå råteskader på karmer og fare for følgeskader i andre deler av takkonstruksjonen. Det bevilges 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Kviltorp skole – dører mellom klasserom

Kviltorp skole er bygget som en halvåpen to-parallell baseskole der to og to klasserom ligger overfor hverandre med et fellesareal i midten, uten dører. Ved å sette inne dører til klasseromsarealene, har lærerne mulighet for å skjerme undervisning ved behov. PPT har påpekt at de åpne arealene gir særlige utfordringer for barn med konsentrasjonsvansker. Det avsettes 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Kviltorp skole – utbedring uteområde mellom gymbygg og hovedbygget

Foran hovedinngangen ved Kviltorp skole er det et område uten fast dekke. Grus, gjørme og gress følger med barna inn, og medfører stor slitasje. Det avsettes 0,4 mill. kroner i 2020 for å utbedre området.

Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler

Det er dårlig inneklima på skolen på grunn av at ventiler går tett og det er ansamling av støv over himling. For å bøte på situasjonen, er det nødvendig å flytte ventilasjonsventiler og -kanaler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader

Det var bevilget 1,0 mill. kroner til tiltaket i budsjett 2017. I budsjettrevisjonen ble det bevilget ytterligere 0,6 mill. kroner, da deler av takkonstruksjonen blåste ned i en storm i romjulen 2016. Prosjektet er ikke ferdigstilt, og 0,5 mill. kroner bevilges på nytt i 2018.

Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken

Skolekjøkkenet er utslitt og lokalene har behov for oppussing. Det avsettes 0,7 mill. kroner i 2020.

Nordbyen skole – bygge om fellesrom i SFO-bygget til grupperom

Skolen har et fellesrom i SFO-bygget som er uhensiktsmessig med tanke på skolens behov. For å tilrettelegge for tidlig innsats, deles rommet opp i to grupperom. Det avsettes knappe 0,3 mill. kroner i 2019.

Nordbyen skole – ombygging fra grupperom til arbeidsrom

Arbeidsrommene for lærere ved Nordbyen skole er for små. Et grupperom ombygges derfor til team-/arbeidsrom. Det bevilges drøye 0,2 mill. kroner i 2018.

Nordbyen skole – ytterdører og adgangskontroll

Ytterdørene er fra skolens byggeår (1987) og er slitte og utette. Det er ønskelig å bytte til nye, vedlikeholdsfrie dører i aluminium, og samtidig montere moderne adgangskontrollsystem. Skolens låssystem og dører er basert på nøkler, og er fra skolens byggeår. Det er en risiko knyttet til nøkler på avveie og det er kostbart å vedlikeholde et gammelt system. Ved å montere adgangskontrollsystem, vil skolen til enhver tid ha oversikt over hvem som har adgang til bygget. Det bevilges 1,5 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Sellanrå skole – fase 3

Renoveringen av skolebygningene har vært gjennom to tidligere faser. Kommunestyret vedtok å rive eksisterende fløyer til klasserom og bygge én ny fløy mot vest med to etasjer i juni 2015. Kostnadsrammen på 73,0 mill. kroner for prosjektet ble vedtatt av kommunestyret i september 2016. Byggeprosjektet skal ferdigstilles i 2018. Det bevilges 25,9 mill. kroner i 2018 og avsettes 0,4 mill. kroner i 2019.

Sellanrå skole – flytte brakkerigg

I forbindelse med bygging av ny klasseromsfløy på Sellanrå skole, ble en brakkerigg med klasserom flyttet fra Vågsetra skole til Sellanrå skole. Denne vil være i bruk ved Sellanrå skole frem til sommeren 2018. Etter det må den flyttes, eventuelt selges. Den skolen som har størst arealutfordringer per i dag er Kviltorp skole. Skolen har likevel ikke bruk for hele kapasiteten i brakkeriggen. Det bevilges 3,5 mill. kroner til flytting og etablering av brakkeriggen til nytt sted i 2018, herunder nødvendige utbedringer. Arbeidet med revisjon av skolebruksplan våren 2018 vil avklare nærmere hvilke behov en har for midlertidige læringsareal i en overgangsperiode.

Sellanrå skole – midtfløy

Sellanrå skole ble bygd i 1965. I 2006 ble administrasjonsfløyen ved Sellanrå skole utvidet med tilbygg mot nord, samt at det ble foretatt noe rehabilitering og oppussing av innvendige arealer: toaletter, heimkunnskapsarealer, kunst- og håndverkarealer, oppholdsrom og kontorer, nytt ventilasjonsanlegg, delvis renovert elektrisk anlegg, nye dører ute og inne samt ny rampe og ny trapp på østsiden av bygget (fase 1). Bortsett fra nye ytterdører, trapp og rampe ble det ikke foretatt utvendig renovering av administrasjonsfløyen i 2006. Mellombygget mellom administrasjonsfløyen og østfløyen som inneholder varemottak, lager, rom for driftstekniker og toaletter ble heller ikke renovert utvendig. Prosjektrammen var på 11,1 mill. kroner.

Det er behov for å gjennomføre ytterligere rehabilitering av administrasjonsfløyen. Dette innebærer komplett varmeanlegg med nye radiatorer, røranlegg og varmesentral, utskifting av alle vinduer bortsett fra de som er fra 2006, etterisolering av yttervegger og utskifting av kledning, innbygging og isolering av murvegger for å fjerne kuldebroer, etterisolering av tak og ny taktekking inkludert gesimser. I tillegg må det gjennomføres branntiltak, og det er ønskelig med solavskjerming. Samlet kostnad for tiltakene er beregnet til 7,5 mill. kroner inkludert avsetning for usikkerhet. Det bevilges 7,5 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele

Skolen blir i vinterhalvåret oppvarmet av fjernvarme, men i sommerhalvåret må det varmes med elkjele på skolen. Den gamle kjelen er utslitt og har for høy temperatur noe som gir utrygg oppvarming i sommerhalvåret. Det avsettes 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Skjevik barne- og ungdomsskole – oppgradering av tekniske anlegg for gymsal og garderober

De tekniske anleggene i gymsalen og garderobene ble ikke oppgradert da resten av skolebygningene ble rehabilitert. Det avsettes 1,5 mill. kroner i 2020.

Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering av gymbygget

Bygget er gammelt og det er behov for å kartlegge hvilke tiltak som må gjennomføres for at bygget skal få en tilfredsstillende standard. I bygget er det problematikk knyttet til dusjanlegget. Det avsettes 0,2 mill. kroner til utredning i 2020.

Skjevik barne- og ungdomsskole – utskifting vannrør bygg 1

Bygg 1 ved Skjevik barne- og ungdomsskole har hatt gjentatte vannlekkasjer det siste året. For å hindre større skader i bygget, er det derfor nødvendig å skifte ut vannrør i 1. etasje. Det bevilges 0,75 mill. kroner til tiltaket i 2018.

Vis undermeny