Økonomiavdelingen

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 17 925 18 274 18 587 18 587 18 587
Driftsinntekter -12 901
Driftsutgifter 30 826 18 274 18 587 18 587 18 587
Lønns- og prisvekst 509 274
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -137
Endring overhead -74
Korrigering lønnskompensasjon 2016 35
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 230 186
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 244 197
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 102
Andre rammeendringer -160 39
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – reduksjon 50 pst. stilling -160 -66
Økning av Molde kommunes andel til ROR-Innkjøp 105
Ny driftsramme 18 274 18 587 18 587 18 587 18 587

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Kommunen har vedtatt at den skal ha en samlet økonomifunksjon plassert i økonomiavdelingen. Dette stiller store krav til avdelingens samlede kompetanse og arbeidskapasitet. Avdelingen er inndelt i fem seksjoner.

Seksjon budsjett, økonomi og controll

Seksjonen står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, budsjettoppfølging overfor avdelinger og enheter, avviksrapportering og fagstøtte til avdelinger og enheter, samt analyser og utredninger. I tillegg utarbeides blant annet årsrapporten her. Det økonomiske controlleransvaret er tillagt økonomiavdelingen og utføres av denne seksjonen. Seksjonen bistår også de kommunale foretakene innen økonomiområdet.

Seksjon regnskap og finans

Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF, Moldebadet KF, Tøndergård skole og Molde kirkelige fellesråd. I tillegg føres regnskap for Romsdal Parkering AS og ROR med flere. Videre har seksjonen ansvaret for forvaltning av kommunens fondsmidler, innfordring, innlån, utbetalinger og ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet og koordinering av KOSTRA-rapporteringen til staten med mer.

Seksjon skatt

Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen og har tilhold i Skattens Hus. Videre sørger seksjonen for at skatter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid, og den utfører regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere samtidig som den forbereder saker for behandling i skatteutvalget. Seksjonen utfører alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av kommunene Vestnes, Aukra, Midsund og Nesset i tillegg til Molde kommune. Seksjonen leverer videre tjenester innenfor området regnskapskontroll til Fræna kommune. Seksjonen er aktiv deltaker i ulike prosjektgrupper og prosjektarbeider både i egen region og på landsplan.

Seksjon innkjøp

Seksjonen består av seks årsverk og utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Midsund, Nesset, Rauma og Aukra. Seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Seksjon lønn

Seksjonen har ansvaret for utbetaling av lønn til ansatte i Molde kommune samt en rekke selskaper og foretak som kommunen fører regnskap for. Seksjonen er sentral i digitaliseringsarbeidet som grenser inn mot personalavdelingen.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Midlertidig overtallighet i bemanningen, som var dekket innenfor budsjettrammen for 2017, er nå brakt til opphør og bidrar til at kompetanseheving for alle seksjonene kan prioriteres noe høyere i 2018 enn i foregående år. Ellers er rammen redusert med et halvt årsverk som var gevinsten som ble beregnet med bakgrunn i effektivisering av blant annet fakturamottak. Denne endringen ble iverksatt før sommeren 2017.

Molde kommunes andel av utgiftsveksten hos ROR-Innkjøp utover deflator, dekkes gjennom styrking av avdelingens ramme.

Fremtidige utfordringer

Avdelingens utfordringer vil, som tidligere år, være å opprettholde et solid fagmiljø innen alle de fem seksjonene, både gjennom nyrekruttering og gjennom vedlikehold av eksisterende kompetanse. Derfor har kompetanseheving blitt prioritert i rammen for 2018 når mulighetene nå var til stede. Avdelingen vurderer kontinuerlig effektiviseringsmuligheter som kan tas ut gjennom økt produksjon og salg av tjenester. Avdelingen vil fortsette det kontinuerlige arbeidet med å innføre nye digitale løsninger på sitt fagområde i årene som kommer. Endringer i kommunestruktur gjennom den pågående kommunereformen, vil gi utfordringer for avdelingen som helhet. Dette er et arbeid som allerede har startet, men forventes å intensiveres på nyåret. Mye skal gjøres før nye Molde kommune er på plass, og tiden frem til 1. januar 2020 er ikke lang.

Vis undermeny