Driftsavdelingen

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 8 635 8 977 10 377 11 255 11 135
Driftsinntekter -796
Driftsutgifter 9 431 8 977 10 377 11 255 11 135
Lønns- og prisvekst 142 103
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -17
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 86 70
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 56 38
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 12
Andre rammeendringer 200 1 297 878 -120
Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler -24
Kreftkoordinator – fullfinansiering 511 128
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – finansiering av IT-verktøyet Sampro 200
Sekretariatsfunksjon for oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn -120
SLT-koordinator – fullfinansiering 360
Styrking KTK – ny stilling med juridisk kompetanse 450 450
Styrking med SLT-koordinator (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) 300
Ny driftsramme 8 977 10 377 11 255 11 135 11 135

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Kommunalsjef drift

Kommunalsjef drift skal ha oversikt over og følge opp den kommunale driften på overordnet nivå og i et helhetsperspektiv. Det vil si sørge for at driften skjer innenfor de gitte rammene og at enhetsledere leder og drifter i henhold til innholdet i inngått lederavtale.

Kommunalsjef drift sørger for at enhetene utarbeider tiltaksplaner i henhold til budsjett og ser til at tiltak blir gjennomført. Kommunalsjef drift representerer rådmannen i drifts- og forvaltningsutvalget.

Kontor for tildeling og koordinering

Kontorets oppgaver er å utføre fullstendig saksbehandling av søknader på helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Kontoret skal også fungere som koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Oppgaver som fakturering for tildelte tjenester og vederlagsberegning ligger også til kontoret. Det er også kontaktpunkt opp mot Helseforetaket vedrørende håndtering av melding om utskrivningsklare pasienter.

Endringer av tjenester og oppgaver i ramme

I budsjett 2018 legges det i stor grad opp til en videreføring av ansvar og oppgaver i driftsavdelingen. Avdelingen får kompensert i rammen for kreftkoordinator som følge av nedtrapping av øvrige tilskudd. Det legges opp til en styrking av bemanning i kontor for tildeling og koordinering med juridisk kompetanse. Det legges opp til stram drift. Avdelingen har ikke midler til kompetansehevende tiltak, innkjøp eller fornying av utstyr.

Fremtidige utfordringer

Det er en økende arbeidsmengde i kontor for tildeling og koordinering både når det gjelder saksbehandling og vurdering av pasienter. Men det er også behov for at personalet deltar i plan og utviklingsarbeid. Kontoret er «navet» i pleie- og omsorgstjenestene og har opparbeidet en oversikt og kompetanse som er verdifull for kommunen i flere sammenhenger.

Det er behov for å legge til rette for mer samhandling mellom tjenester og koordinere tjenester til barn og unge. SLT-koordinator og rådgiver oppvekst har denne oppgaven. Barne- og ungdomsplanene skal omsettes i konkrete tiltak. Arbeidet er påbegynt, men fortsatt står mye igjen. Viktigst er å bygge kultur for samhandling på tvers av enheter og tjenesteområder.

Vis undermeny