Personal- og organisasjonsavdelingen

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 57 823 58 535 62 486 62 800 61 050
Driftsinntekter -30 916
Driftsutgifter 88 739 58 535 62 486 62 800 61 050
Lønns- og prisvekst 392 757
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -91
Endring overhead -206
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 1
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 151 121
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 241 177
Lønnsøkning ordfører, varaordfører og folkevalgte 49
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 763
Redusert honorar til kontrollutvalgssekretariatet -57
Andre rammeendringer 320 2 355 314 -850 850
Kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg -850 850 -850 850
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – oppjustering av tilskudd til Gassror IKS 160
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – styrking førstelinjetjenesten 160 121
Medlemskap i iKuben 45
Oppjustering av tilskudd Gassror IKS 45
Personvernombud – ny lovpålagt funksjon 125
Statsbudsjett 2018 – vigselsmyndighet, overføing av ansvar til kommunene (av dette kommunalt bidrag 105 000 kroner) 120
Økt andel til ROR-IKT 2 213
Økt kontingent KS – digital satsing 536 -536
IKT 839 -900
Anskaffelser av PC-er – overført fra investering 800
Norkart overføres fra plan- og utviklingsavdelingen og byggesak og geodata 529
Ny PPT løsning overføres fra helsetjenesten 23
Skoleområdet – digitalisering av klasserommet -1 250
Spredningsprosjektet 900 -900
Statsbudsjett 2018 – helsenett, ny finansieringsmodell -163
Ny driftsramme 58 535 62 486 62 800 61 050 61 900

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Personal- og organisasjonsavdelingen er en sammensatt stabsavdeling og består av seksjonene personalutvikling og HMS, organisasjonsutvikling og digitalisering, førstelinjetjenesten, politisk sekretariat og dokument- og arkivtjenesten. Avdelingen ivaretar Molde kommunes bestillerfunksjon til ROR-IKT og har koordineringsansvar for kommunens satsing innen digitalisering og velferdsteknologi. Ansvaret for forvaltning av administrative bygg ligger også til avdelingen.

Avdelingen ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette gjøres gjennom aktivt og utviklingsrettet personal- og organisasjonsarbeid. Avdelingen jobber for å nå Molde kommunes overordnede mål om å ha en effektiv og veldrevet organisasjon, og styrker hele organisasjonens evne til måloppnåelse. Det leveres lederveiledning og -støtte, prosjektstøtte, prosessveiledning, fasilitering, oppfølging, ulike former for opplæring samt strategisk og analytisk arbeid. Seksjonene skal sikre at organisasjonen arbeider innenfor de lover, forskrifter, rundskriv, styringsdokumenter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, lærlingene, prosjekt «Menn i helse» og en stor del kommunale fellesutgifter ligger også på budsjettet til avdelingen. Eksterne midler delfinansierer flere av personal- og organisasjonsutviklingstiltakene.

Seksjon for personalutvikling og HMS

Seksjonens viktigste oppgaver er å legge til rette for at kommunen når sitt mål om å være en attraktiv arbeidsgiver. Dette oppnås gjennom arbeidsgiverstrategi, kompetanseledelse, leder- og medarbeiderutvikling, rekruttering, personaloppfølging, medbestemmelse, HMS og avvikshåndtering samt juridisk kompetanse i henhold til lov- og avtaleverk.

Seksjon for organisasjonsutvikling og digitalisering

Seksjonen jobber for at alle tjenesteområder og nivå i organisasjonen har eierskap til og anvender Lean tenke- og arbeidsmåter og har fokus på digital utvikling i sitt forbedringsarbeid, herunder oppfølging av ny digitaliseringsstrategi for ROR-IKT. Seksjonen legger til rette for at organisasjonen bygger kompetanse til å omdanne gevinster til ny verdiskaping og klarer å holde fast ved disse. Seksjonen bistår i arbeidet med brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Videre har seksjonen ansvaret for systemadministrasjon og videreutvikling av kvalitetssystemet.

Seksjon for dokument- og arkivtjenesten

Seksjonen har ansvar for kommunens post og hovedarkiv, samt oppfølging og kvalitetssikring av dette. Seksjonen server hele organisasjonen gjennom opplæring og brukerstøtte, vedlikehold av arkivplan og systemadministrasjon. Det jobbes kontinuerlig med bedre utnyttelse og videreutvikling av nytt/oppgradert sak- og arkivsystem.

Seksjon politisk sekretariat

Seksjonen har ansvar for politiske møter og valggjennomføring. Seksjonen gir brukerstøtte og opplæring for politikere og saksbehandlere og har sekretariatsfunksjon for politirådet, beredskapsgruppen og fellesnemnda nye Molde kommune. Seksjonen bistår ordfører og varaordfører og gir informasjon til publikum og media om møter, vedtak og politisk system.

Seksjon førstelinjetjenesten

Seksjonen har ansvar for daglig drift og utvikling av førstelinjen, resepsjon, sentralbord og telefoni. Seksjonen har ulike saksbehandlings- og koordineringsoppgaver, blant annet skjenke- og serveringsbevillinger. Fra 2018 vil seksjonen også få administrativt arbeid knyttet til borgerlige vigsler.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Avdelingen har fått overført oppgaver i 2017 fra plan- og utviklingsavdelingen, uten styrking i budsjettrammen. I budsjettet for 2018 er det lagt inn en styrking på 20 pst. stilling knyttet til administrative oppgaver i forbindelse med borgerlig vigsel. Rammen blir styrket med 125 000 kroner til personvernombud, som er en ny lovpålagt funksjon .

Avdelingen bistår med ressurser inn i større prosjekt tilsvarende om lag ett årsverk. Seksjon for organisasjonsutvikling og digitalisering bistår med 40 pst. stilling til kommunikasjonsavdelingen. Dokument- og arkivtjenesten bistår med 50 pst. stilling til hovedprosjektet for nytt sak/arkivsystem i ROR-IKT kommunene. Fellesnemnda for nye Molde kommune har frikjøpt 20 pst. stilling fra politisk sekretariat. Disse ressursene omdisponeres til å finansiere en ny rådgiver på seksjon for organisasjonsutvikling og digitalisering for å bistå hele organisasjonen med å iverksette tiltakene i den nye digitaliseringsstrategien for ROR-IKT kommunene.

Økt tilskudd til ROR-IKT blir kompensert i rammen til digitaliseringsmidlene. Spredningsprosjektet av velferdsteknologi tilføres 0,9 mill. kroner. Anskaffelse av PC/iPad i skolen flyttes fra digitaliseringsmidler til skoleområdet.

Fremtidige utfordringer

Personal- og organisasjonsavdelingen leverer stabstjenester til hele organisasjonen. Gevinster av tjenestene avdelingen leverer kommer enheter og innbyggere til gode. Gevinstene realiseres i møte med sluttbruker.

Avdelingen har flere store og viktige oppgaver med kommunereformen. Avdelingen har også ansvar for å bistå hele organisasjonen i arbeidet med digitalisering. Det er vanskelig å forutse ressursbehovet til disse store utviklingsoppgavene. Dette betyr at ledelse og prioritering innenfor tildelt ramme og oppgaver blir svært viktig samtidig som det skal leveres på driftsoppgaver.

Det forventes at organisasjonen kontinuerlig forbedrer seg i arbeidet med prioritering av oppgaver og ressurser, leder- og medarbeiderutvikling, Lean og digitalisering, samt ha riktig fokus inn mot nye Molde kommune. Disse oppgavene genererer økt behov fra enhetene for faget personal- og organisasjonsutvikling.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
IKT-investeringer Molde kommune 1036 2 000 2 000 4 000 4 000
Inventar renovering Storgata 31 1401 2 500 2 500
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 10 832 11 125 11 425 11 733
Sum investeringer 15 332 13 125 15 425 15 733

Vedtatt IKT-strategiplan og kommunens digitaliseringsprosjekt, er lagt til grunn ved utarbeidelsen av investeringsbudsjettet for kommende periode. En helhetlig og samlet strategi for IKT og digitalisering vil også kunne gi positive økonomiske effekter. Samtidig som en samlet oversikt og plan vil bedre sikkerhet og stabilitet i kommunens nettverk og utstyrspark. Investeringen innenfor IKT og digitalisering er fordelt mellom egen kommune og ROR-IKT-samarbeidet.

IKT-investeringer i Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. Kommunene i samarbeidet må selv sørge for noe investering på IKT-siden. I Molde kommune vil dette være nært knyttet opp til satsingsområdene digitalisering og Lean. Det blir viktig å ha utstyr, systemer og integrasjoner av systemer som bidrar til å effektivisere og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosesser. Investeringsrammen i 2018 er redusert som følge av styrket driftsramme og at IPad-prosjektet på skole har blitt skilt ut som en egen investering.

Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2018 og 2019 og 4,0 mill. kroner i 2020 og 2021.

Nytt inventar Storgata 31

Storgata 31 skal renoveres. Det er Molde Kommunale Pensjonskasse som er eier og derfor ansvarlig for renoveringen av bygget. Molde kommune er leietager og skal selv sørge for inventar og utstyr til kontorarbeidsplassene som skal inn i bygget. Det er derfor behov for å kjøpe inn nye kontormøbler og teknisk utstyr til kontorene samt møte- og multirom. Eksisterende teknisk utstyr vil bli brukt så langt det er mulig, men det forventes at det nye bygget har nye behov for at det skal fungere optimalt. Møbler må skiftes ut da det er gammelt og lite funksjonelt i det nye bygget samt at det vil bli betydelig flere kontorarbeidsplasser og en annen romløsning.

Det er knyttet usikkerhet til behovet for nytt inventar, da dette er avhengig av hvem som skal inn i bygget når det står ferdig. Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2018.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløpet for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 46,3 pst, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd. I 2018 vil videreutvikling av innbyggerportal, ny arkivløsning og grunnmur del 2 være de største investeringene i ROR-IKT.

Investeringsbeløp utover i perioden er økt årlig tilsvarende kommunal deflator.

Vis undermeny