Plan- og utviklingsavdelingen

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 27 036 22 854 24 384 29 604 29 500
Driftsinntekter -6 187
Driftsutgifter 33 223 22 854 24 384 29 604 29 500
Lønns- og prisvekst 313 236
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -155
Endring overhead -1
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 70 58
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 243 153
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 181
Andre rammeendringer -4 495 1 294 5 220 -104
Gerica-lisens overføring til fellesområdet pleie og omsorg -164
Gerica-stilling tidligere finansiert av digitaliseringsmidler 650
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – forskyvning av utgifter til rundkjøring Kringstad -5 720 104 5 824
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – kommunereformen 500 -500
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – oppretteslse av stilling, samferdsel 225 675
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – Protomore Kunnskapspark AS, ny avtale 500
K-sak 63/16 – budsjettrevisjon I – prosjekt samordning psykisk helse/rus -300
Norkart overføres til ROR-IKT -105
Rundkjøring Kringstad -104 -104 -104
Statsbudsjett 2018 – boligsosialt kompetansetilskudd 66
Statsbudsjett 2018 – tilskudd til boligsosialt arbeid 122
Styrking med 100 pst. stilling beredskapsmedarbeider 350
Utarbeiding flom- og skredanalyse 500 -500
Ny driftsramme 22 854 24 384 29 604 29 500 29 500

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt legge strategier for utviklingen av kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen flere særskilte oppgaver som beredskapsarbeid og grunnerverv. Videre ivaretar avdelingen bestillerfunksjonen. Avdelingen har fem seksjoner.

Utviklingsseksjon

Seksjonen har overordnet administrativt ansvar for analyse av samfunnsutviklingen, strategi- og kommuneplanarbeid og rådgivning, boligsosial programarbeid, samt samordning av plan- og utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduksjonen. Seksjonen deltar i utviklingen av kommunens styringssystem og forslag til investeringsbudsjett. Folkehelsekoordinatoren inngår i seksjonen som også inkluderer en prosjektstilling knyttet til et prosjekt om bedre samhandling innen rus og psykisk helsevern. Prosjektstillingen opphører i 2018.

Seksjon for arealplan og landbruk

Seksjonen har ansvaret for at plan- og bygningsloven blir fulgt i all arealplanlegging i kommunen, samt utarbeidingen av kommuneplanens arealdel og kommunens egne prioriterte reguleringsplaner. Seksjonen skal veilede private tiltakshavere ved utarbeidelse av private planer. Videre har seksjonen forvaltnings- og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, viltstell og innlandsfiske. Seksjonen har også ansvaret for kommunens skoger. Seksjonen inngår i avdelingens strategiske arbeid innenfor forvaltning av natur- og arealressurser og byutvikling. Seksjonen fikk i 2017 tildelt en stilling for å øke kompetanse og kapasitet innen samferdsel.

Fagseksjon skole

Fagområdet følges opp i samsvar med nasjonale føringer og lokale prioriteringer. Seksjonen skal være en aktiv medspiller for kvalitetsutvikling i grunnskolen og i samhandling med Molde voksenopplæringssenter. Videre har seksjonen ansvar for oppfølging og koordinering av overordnet planlegging, ressursdisponering og rapportering på området.

Fagseksjonen har økonomiansvar for og fatter vedtak for fosterhjemsplasserte barn og elever ved Molde friskole som har spesialpedagogiske behov, samt Molde kommunes elever ved Tøndergård skole og ressurssenter.

Seksjonen har også personal- og økonomiansvar for Cap Clara, en alternativ opplæringsarena for elever på ungdomstrinnet.

Fagseksjon barnehage

Fagseksjonen skal gi veiledning og påse at samtlige kommunale og private kommunale barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk. Seksjonen har blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn, veiledning, samordnet opptak, planlegging og videreutvikling av kvalitet og kapasitet i barnehagetilbudet i tråd med lovverk, sentrale og lokale føringer.

Seksjonen ivaretar kommunens rolle som eier, blant annet med bestillerfunksjon for de kommunale barnehagene og koordinerer oppgaver og ressursfordeling innenfor fagområdet.

Fagseksjonen har økonomiansvar for og fatter vedtak om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for minoritetsspråklige barn. Dette gjelder barn både i kommunale og private barnehager. Seksjonen har også fag-, personal- og økonomiansvar for spesialpedagoger for førskolebarn.

Fagseksjon pleie og omsorg

Fagseksjonen har ansvar for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn med alle enheter innen pleie og omsorg. Utarbeidelse av bestilling på rammenivå, koordinering av oppgaver, og utvikling av fagområdet i tråd med sentrale føringer og retningslinjer er også seksjonens oppgaver.

Fagseksjonen skal arbeide med overordnet planarbeid, ha en faglig støttefunksjon ut mot enhetene og drifte fagsystemene.

Beredskapsleder

Avdelingen fikk i 2017 tilsatt beredskapsleder i direkte linje til kommunalsjef. Beredskapslederen har oppgaven med å koordinere og lede beredskapsarbeidet i kommunen.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Fagseksjon pleie og omsorg har de siste to årene hatt en prosjektstilling for utvikling av kvalitetssystem/digitalisering finansiert med digitaliseringsmidler. Det er stort behov for å gjøre stillingen fast, noe avdelingen er tildelt midler for å gjøre i 2018 gjennom trekk i rammene til de enhetene som har nytte av ressursen.

Realiseringen av den nye rundkjøringen på Kringstad er skjøvet ett år frem i tid. Dette er innarbeidet i avdelingens budsjett. Rundkjøringen skal realiseres i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Gjennomføringen er enda ikke endelig tidfestet. Det samme gjelder fordelingen av investeringskostnadene mellom kommunen og fylkeskommunen.

Kommunestyret vedtok i 2016 å styrke beredskapsarbeidet i kommunen gjennom opprettelse av stiling for beredskapsleder. Beredskapsleder startet i stillingen 1. august 2017. Helårsvirkning er lagt inn som styrking av rammen til avdelingen i 2018.

Kommunestyret styrket i juni 2017 avdelingen med en stilling for å øke kompetanse og kapasitet innen samferdsel. Kommunen står overfor store utfordringer innen dette området. Rammen for 2018 er blitt styrket med helårsvirkningen av stillingen.

I statsbudsjettet for 2018 er det lagt inn styrking av midler til boligsosialt arbeid. Dette arbeidet er en del av oppgavene til avdelingen og styrkingen er følgelig lagt til avdelingen.

Kommunestyret vedtok i 2016 kommunedelplan for området Strande – Aukra grense. Planen inneholder flom- og skredanalyser som er ny kunnskap. Noen etablerte boligområder har i den nye analysen blitt liggende i risikosone for flom og skred. Dette fører til at når beboere skal gjøre utbedringer på sine eiendommer, blir de avkrevd en flom og skredrapport som koster flere ti-talls tusen kroner. Dette skaper mye frustrasjon.

En enklere måte som er langt mer kostnadseffektiv, er at kommunen gjennomfører analysene for de aktuelle områdene. Analysene kan så brukes i forbindelse med byggesaksbehandling. Avdelingen er styrket med 0,5 mill. kroner for å gjennomføre skred- og flomanalysen i 2018.

Avdelingen har fått redusert ramme som følge av overføringer av lisensutgifter til andre enheter samt at stillingen som prosjektleder for å bedre samhandlingen innen rus og psykisk helsevern blir avviklet i 2018. Prosjektstillingen har hatt kommunal medfinansiering i 2016 og 2017. Videre er særskilte midler til kommunens arbeid med kommunereformen tatt ut.

Fremtidige utfordringer

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi i møte i november 2016. Planstrategien er ikke en enkel plan, men en oversikt over strategiske planer som skal utarbeides i planperioden for at kommunen skal sikre innbyggerne gode og fremtidsrettede tjenester. Planstrategien inneholder 22 ulike planer både innen arealbruk, klima og tjenesteutvikling. Det er lagt vekt på å utvikle godt koordinerte planer. Planstrategien er ambisiøs og det er nødvendig med prioritering av ressursene i avdelingen dersom kommunen skal gjennomføre det som er forutsatt i strategien.

Det er to år til nye Molde kommune er en realitet. Det er viktig å involvere Midsund kommune og Nesset kommune på en konstruktiv måte i kommunens planarbeid.

Arbeidet med en rekke planer er startet, mens flere andre er under oppstart. Helhetlig plan for pleie og omsorg er klassifisert som kommunedelplan. Planprogrammet er ute til høring. Planforslaget skal være ferdig i mai 2018. Planen er spesielt viktig for å konkretisere tiltak som gjør kommunen i stand til møte utfordringen med økning i antall eldre som vil skje fra 2023/2024.

Andre planer som har startet eller er under oppstart, er kulturminnevernplan, skolebruksplan, plan for integrering av flyktninger, trafikksikkerhetsplan og arealplan for Strande til grensen mot Nesset kommune inkludert Skåla og Bolsøya. Avdelingen ser spesielt i sistnevnte plan, at Nesset kommune må involveres godt i planarbeidet. Det er ikke avklart hvordan dette gjøres. En annen planoppgave som vil bli startet i 2018, er kommuneplanens samfunnsdel der den nye kommunen vil være sentral.

Nasjonal TransportPlan (NTP) ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. Planen inneholder en rekke store prosjekt som skal realiseres i kommunen. Ny E39 Lønset – Hjelset skal stå ferdig til det nye sykehuset åpner på Hjelset i 2022. Bypakke Molde skal i følge forslag til handlingsplan for NTP, realiseres fra 2023. Det tredje store prosjektet, Møreaksen, skal i følge handlingsplanen starte i 2024. Prosjektene fører til store utfordringer for kommunen. Avdelingen er som opplyst styrket med kompetanse og kapasitet innenfor samferdselsområdet.

Alt ligger til rette for å starte byggingen av det nye sykehuset på Hjelset i januar 2018. Realiseringen av det nye sykehuset innebærer at sykehusaktiviteten på Lundavang blir avsluttet. Molde kommune vil vurdere om det er aktuelt å kjøpe Lundavangområdet fra Helse Møre og Romsdal HF i løpet av 1. kvartal 2018. Lundavang er et stort transformasjonsområde og vil gi mange muligheter. Videre vil flytting av sykehuset gi kommunen utfordringer både på Hjelset og i sentrum. Det vil bli lagt frem egne politiske saker om dette i 1. halvår 2018.

Kommunestyret har vedtatt bygging av både Sjøfronten 1 og 3. Oppfølging av byggeprosjektene vil gi avdelingen nye utfordringer i 2018. Ellers vil oppretting av stilling som beredskapsleder gi mulighet til å utvikle beredskapsarbeidet.

Det er høy aktivitet og store ambisjoner på flere områder. Det er en utfordring for avdelingen å gjøre riktig prioritering av kompetanse og kapasitet.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018
gjeldende ny 2019 2020 2021
Diverse erverv og tiltak 4004 800 800 800 800
Flytting av øvingsanlegg 1039 1 000 4 700 4 700
Gang- og sykkelveg Bolsøya 1045 250 250
Gruset gangveg Kringstad NY 3 600 3 600
Infrastruktur Bolsøya 1037 1 000 500 500
Ny brannstasjon Hjelset NY 20 000 10 000 10 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 1042 10 000 5 000 5 000
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 1043 25 000 15 000 10 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 50 000 80 000 50 000 50 000
Opparbeidelse tomtefelt næring 4003 1 000
Sentrumstiltak 4005 250 250 250 250
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 1122 130 000 70 000 50 000
Sjøfronten 2 1107 114 000 4 000 5 000 55 000 50 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 1100 19 000 33 500 30 000
Sykkelparkering skoler 1044 6 000 2 700 3 300
Årølivegen øst 4060 2 000 2 000
Sum investeringer 186 200 168 450 116 050 101 050

Diverse erverv og tiltak

I tråd med tidligere år foreslås det midler til diverse tiltak som ikke tas inn i økonomiplan og budsjett andre steder. Midlene går til å dekke tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet utarbeides. Det bevilges 0,8 mill. kroner for hvert år i planperioden.

Flytting av øvingsanlegg i Årødalen

Deler av tomten der øvingsanlegget til brann- og redningstjenesten er lokalisert i Årødalen, skal omdisponeres til ny veg- og kryssløsning og må derfor flyttes. I den forbindelse har kommunen gitt signal til Bilbyen ved Angvik Eiendom AS om at resterende tomt kan selges til dem. Ny vegløsning er utsatt i tid i forhold til tidligere planer, men Angvik Eiendom ønsker å kjøpe deler av tomten i 2018.

Øvingsanlegget skal flyttes øst for hovedvegen, og etableres i forbindelse med nytt deponi for overskuddsmasser. Statens vegvesen vil kunne gi erstatning, men både beløp og tidspunkt er usikkert. Inntekter fra salg av næringsareal benyttes som regel til finansiering av opparbeiding av annet næringsareal, men i dette tilfellet vil det måtte finansiere tiltaket med å flytte og etablere nytt øvingsanlegg.

Det foreligger to takster for arbeidet og disse spriker noe. Det bevilges 4,7 mill. kroner til tiltaket i 2018. Det vil bli lagt frem en egen sak før gjennomføring.

Infrastruktur Bolsøya – oppgradering av veg og bygging av ny gang- og sykkelveg

I april 2017 ble detaljregulering for gang- og sykkelveg fra krysset ned til Dragvågen og til Bolsøya skole lagt ut til offentlig ettersyn etter behandling i plan- og utviklingsutvalget. På grunn av kapasitetsproblemer, ble ikke de nødvendige arkeologiske undersøkelsene satt i gang før i august. Møre og Romsdal fylkeskommune, ved fylkesantikvaren, reiste innsigelse mot planforslaget i september 2017. Innsigelsen begrunnes med arkeologiske funn langs traseen som vil komme i konflikt med tiltaket.

Dette vil ha konsekvenser for planprosessen og gjennomføring av tiltaket. Molde kommune må i samarbeid med fylkeskommunen finne ut hvilke tiltak som kreves for å få reguleringsplanen vedtatt, og dermed legge forutsetningen for gjennomføring av prosjektet.

Det bevilges 0,25 mill. kroner til videre plan- og prosjekteringsarbeid i 2018.

Gruset gangveg Kringstad

Planlegging av infrastruktur for utbygging av boligområdet på Kringstad foregår for fullt. Dette med tanke på å starte selve byggingen av infrastruktur sommeren 2018. Det aller meste av kostnadene til infrastruktur, skal dekkes av grunneiere. I avtalene mellom kommunen og grunneierne om utbyggingsområdet, skal kostnadene til gangveg langs sjøen dekkes med lik fordeling mellom kommunen og grunneierne. Kostnadene til gangvegen er kalkulert til 3,6 mill. kroner og dette beløpet avsettes i 2019.

Infrastruktur Bolsøya – vannforsyning

Behovet for ny infrastruktur på Bolsøya er stort. For vannforsyningen gjelder dette vann til Bolsøya og distribusjon på Bolsøya. Det ble avsatt 1,0 mill. kroner i 2017 til planlegging og prosjektering. Dette arbeidet er av kapasitetsmessige hensyn ennå ikke igangsatt, og beløpet bevilges dermed på nytt fordelt mellom 2018 og 2019.

Ny brannstasjon Hjelset

Bygging av nytt sykehus på Hjelset medfører at Molde kommune må bygge ny brannstasjon i nærheten av sykehuset. Tiltaket vil bli nærmere planlagt og prosjektert i 2018, og er planlagt realisert i 2019 og 2020. Det er foreløpig satt av 20 mill. kroner til realisering av tiltaket. Det vil bli lagt frem egen sak om prosjektet i 2018 som belyser både investeringen og driftsmessige konsekvenser. Det avsettes 10 mill. kroner i 2019 og 2020.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Bygging av nytt sykehus på Hjelset gir både utfordringer og muligheter for Molde kommune. Det er en rekke tiltak som må gjennomføres på Hjelset. Dette gjelder blant annet investeringer innenfor kommunale veger. Utbedring av Langåsvegen blir gjennomført i 2017, mens andre vegløsninger, herunder Opdølvegen må skje senere. Kostnadene for gjennomføring foreligger ikke i dag.

Dersom kommunen velger å kjøpe Lundavang-området må det gjennomføres en områderegulering med tilhørende mulighetsstudie. Dette er et omfattende arbeid. Sjukehusområdet på Lundavang vil bli ledig i 2022. Rådmannen vil legge frem en egen sak om eventuelt erverv av hele eller deler av Lundavangområdet.

Det bevilges 5,0 mill. kroner i 2018 og avsettes 5,0 mill. kroner i 2019 til delfinansiering av nødvendige tiltak som følge av bygging av nytt sjukehus på Hjelset.

Nytt SNR – grunnerverv Hjelset

Nytt sykehus på Hjelset fører til behov for å erverve areal. I 2017 vil kommunen erverve omtrent 46 dekar til boligformål, samt areal til gravlund og massedeponi.

Det vil være behov for å erverve ytterligere areal til bolig i 2018 og 2019. Samlet er dette stipulert til 25 mill. kroner som fordeles med 15 mill. kroner i 2018 og 10 mill. kroner i 2019.

Kommunen vil få dekket kostnadene til erverv av areal til bolig ved salg av boligtomter senere.

Grunnerverv og opparbeidelse av tomtefelt boliger

Kommunen gjennomfører nå prosjektering med nærstående utbygging av infrastruktur for store boligfelt på Kringstad og i Elgsåslia. Kostnadene med utbyggingen på Kringstad, som grunneierne skal dekke kostnadene ved, er så langt stipulert til 73 mill. kroner. Det vil bli hentet inn anbud på utbygging tidlig i 2018, med tanke på oppstart av selve arbeidet sommeren 2018.

Det er så langt ikke klarlagt kostnadstall for utbyggingen av infrastrukturen i Elgsåslia. Både utbyggingen av infrastruktur på Kringstad og i Elgsåslia er selvfinansierende, enten ved dekking av kostnader fra utbyggere eller ved salg av tomter.

Kommunen skal kjøpe utbyggingsareal fra to grunneiere på Kringstad. Prisen for det ene arealet blir avklart ved avtaleskjønn, mens prisen for det andre blir fastsatt ved ekspropriasjonsskjønn. Tallene for ervervene er ikke klare i dag. Rådmannen legger til grunn at begge kjøpene blir finansiert ved salg av tomter.

Reguleringsplanen for Hasleliåsen blir vedtatt i 2017. Kommunen eier 2/3 av utbyggingsområdene. Realisering gjennom videre prosjektering vil skje fra 2018.

Kommunen vil også starte med videreutvikling av boligområdene på Hungnesmarka i 2018. I første omgang vil dette skje ved regulering. Kostnader for bygging vil ventelig først skje i 2020.

Det er avsatt 55 mill. kroner til opparbeidelse av tomtefelt for boliger i budsjettet for 2017. Disse midlene er i liten grad brukt.

Samlet blir det budsjettert med 50 mill. kroner i 2018, 80 mill. kroner i 2019 og 50 mill. kroner i 2020 og 2021 til utbygging av de fire boligområdene.

Utbyggingene vil være selvfinansierende for kommunen.

Opparbeidelse av tomtefelt til næring

Kommunen har tilgjengelige tomter som næringsareal i Årødalen. På Skjevikåsen og på Skåla trengs ytterligere reguleringsarbeid før videre utbygging kan igangsettes. Kommunen ser derfor ingen grunn til å avsette nye midler i perioden til ervervelse av nye tomtefelt til næring før behovet er der. Det er imidlertid nødvendig med midler til opparbeidelse av infrastruktur på Åsane (Skåla) og på Skjevikåsen for å gjøre disse salgsklare. Det er bevilget 1,0 mill. kroner i 2017. Da arbeidet ikke er igangsatt, bevilges midlene på nytt i 2018.

Sentrumstiltak

Reguleringsplan for Molde sentrum ble godkjent i september 2009. Det er løpende behov for midler til mindre tiltak og endelig klargjøring, og det bevilges 0,25 mill. kroner årlig i perioden.

Sjøfronten – trinn 1

Molde kommunestyre vedtok gjennomføring av investeringene i Sjøfronten 1 i møte 14. september 2017 (sak 53/17). Prosjektet har en godkjent ramme på 130 mill. kroner. Det avsettes 70 mill. kroner i 2018 og 50 mill. kroner i 2019 til realiseringen. Prosjektet har medfinansiering fra flere andre aktører. Kommunens andel av investeringene vil utgjøre om lag 95 mill. kroner. Prosjektet skal stå ferdig ved årsskiftet 2019/2020.

Sjøfronten – trinn 2

Det er nødvendig å gjennomføre utbygging av området mellom Sjøfronten 1 og 3, kalt Sjøfronten 2, for å skape en helhetlig og sammenhengende sjøfront. Arbeidet vil i første omgang relatere seg til planlegging og prosjektering i 2018–2019, arbeid med anbudsgrunnlag og endelig inngåelse av kontrakt for gjennomføring i andre halvår 2019. Byggestart er planlagt når Sjøfronten 1 er ferdig, rundt årsskiftet 2019/2020. Det er budsjettert med 4 mill. kroner i 2018 og 5 mill. kroner i 2019 for å gjøre alt klart til byggestart. Kostnadene med selve investeringen vil først foreligge i 2019 når anbudene er kommet inn. Rådmannen har i budsjettet lagt inn 55 mill kroner i 2020 og 50 mill kr i 2021 for å gjennomføre investeringen. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,5 mill. kroner til planleggingen gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Det kan være aktuelt å søke om ytterligere tilskudd til realiseringen.

Sjøfronten – trinn 3 (Brunvollkvartalet)

Det vises til vedtak i PS 65/16 i kommunestyrets møte 23. juni 2016. Forprosjektrapport er utarbeidet i 2017. Kostnadsoversikten i rapporten er drøftet med plan- og utviklingsutvalget. Det er enighet om å lyse ut anbudskonkurranse med opsjoner. Konkurransen blir lyst ut høsten 2017 og investeringsprosjektet vil bli lagt frem for kommunestyret i februar 2018. Forprosjektrapporten viste høyere kostnader enn så langt budsjettert. På bakgrunn av forprosjektrapporten, er kostnadene for prosjektet uten opsjoner 33,5 mill. kroner. Av dette vil 3,5 mill. kroner relateres til 2017, mens resterende 30 mill. kroner må finansieres i 2018. Prosjektet er delfinansiert med bidrag fra private aktører og Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet vil stå ferdig i 2018.

Sykkelparkering skoler

Molde kommune ønsker å legge til rette for økt sykkelbruk blant elevene i Moldeskolen. Sykling skal være både sikkert og attraktivt. Det er derfor satt i gang et arbeid for å etablere et tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser ved skolene, der en viss andel skal være under tak. Molde kommune har søkt Statens vegvesen om 50 pst. tilskudd for det planlagte tiltaket i 2018 (Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner). Dersom søknaden blir innvilget, vil Kvam, Sellanrå, Bergmo og Skjevik bli prioritert med etablering av til sammen om lag 600 plasser i 2018. Det bevilges 2,7 mill. kroner til tiltaket i 2018 og 3,3 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Årølivegen øst

I vedtatt kommunedelplan Molde 1 skal Årølivegen forlenges og føres ned til et nytt kryss med E 39. Arbeidet med å detaljregulere og prosjektere den nye løsningen vil starte i 2018. Byggestart er planlagt i 2019.

Kostnadstallene så langt er ikke klare. Det bevilges 2 mill. kroner til videre planlegging i 2018. Byggekostnadene vil bli fastlagt i 2018, og det vil bli lagt frem egen sak om prosjektet, herunder finansiering.

Vis undermeny