Rådmannen

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 9 754 11 758 14 468 15 218 7 780
Driftsinntekter -561
Driftsutgifter 10 315 11 758 14 468 15 218 7 780
Lønns- og prisvekst 86 140
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -9
Endring overhead -6
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 3 2
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 83 54
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 99
Andre rammeendringer 1 918 2 570 750 -7 438 -3 000
Byjubileum 2017 -200
Effektiviseringsgevinst nye Molde kommune -3 000 -3 000
Husleiebuffer kommunale kontorer -400 650 750
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – kommunereformen, regionsentertilskudd 2 318 2 120 -4 438
Ny driftsramme 11 758 14 468 15 218 7 780 4 780

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne. Samtidig har rådmannen ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves gjennom rådmannsteamet, som består av rådmannen og de to kommunalsjefene.

Fagområdene kommunikasjon og kommuneadvokat er direkte underlagt rådmannen og utgjør et samlet budsjettområde. I tillegg føres utgifter til nye Molde kommune på dette området. Det er engangstilskuddet som skal finansiere utgiftene til den nye kommunen. Nye Molde kommune får derfor ikke tildelt egen ramme i rådmannens budsjettdokument.

Kommunikasjon

I Molde kommune er intern og ekstern kommunikasjon et lederansvar. Kommunikasjonssjef og digital kommunikasjonsrådgiver bistår administrativ og politisk ledelse i kommunikasjonsfaglige spørsmål ut fra prinsippet om mest mulig åpenhet. Publikum skal oppleve at de har reell dialog med kommunen og at det er lett å engasjere seg og gi innspill. I nært samarbeid med øvrige stabsavdelinger, ivaretas drift og utvikling av en rekke digitale publikumskanaler: kommunens nettsider, intranettet, planportal, sosiale medier med mere.

Kommuneadvokat

Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Videre er kommuneadvokaten juridisk rådgiver for folkevalgte organ, rådmannen og kommunens øvrige enheter. Det ytes også tjenester til nabokommuner i henhold til inngåtte avtaler.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Det ble satt av 0,2 mill. kroner til byjubileum i 2017. Tilsvarende beløp trekkes derfor ut igjen i 2018.

I budsjettet for 2017 var det satt av 1,0 mill. kroner til husleiebuffer. Den reelle kostnaden ble beregnet til 0,6 mill. kroner og 0,4 mill. kroner ble derfor trukket fra rammen for 2017 i budsjettrevisjon 1. Storgata 31 skal renoveres og dette fører til økt husleie for Molde kommune og rammen økes ytterligere med 0,65 mill. kroner i 2018 og 0,75 mill. kroner i 2019.

Fremtidige utfordringer

Det skal hentes ut effektiviseringsgevinst ved danningen av nye Molde kommune. Blant annet forventer rådmannen å spare utgifter til politisk virksomhet, samt gjennom naturlig avgang i administrative stillinger. Nivået på effektiviseringsgevinsten er så langt ikke blitt drøftet av fellesnemnda. Inntil videre legger rådmannen inn en besparelse på 3,0 mill. kroner i 2020, samt ytterligere 3,0 mill. kroner i 2021. Beløpene vil bli justert, samt fordelt på stabsavdelingene, på et senere tidspunkt.

Vis undermeny