Statlige rammebetingelser

Forslag til statsbudsjett (Prop. 1 S)

Den 12. oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018 gjennom Proposisjon 1 S (2017–2018) til Stortinget. Forhandlinger vil bli gjennomført i november og endelig vedtak i Stortinget er foreløpig berammet til 15. desember. I det påfølgende vil det bli redegjort for innholdet i forslag til statsbudsjett.

Som tidligere, blir anslag på realvekst i kommunenes inntekter i forslag til statsbudsjett målt mot inntektsanslag fra revidert nasjonalbudsjett (RNB). Budsjettforslaget innebærer en realvekst i kommunenes samlede inntekter på 4,6 mrd. kroner.

Realveksten er delt inn som følger:

Realveksten er delt inn som følger:
Frie inntekter 3,8 mrd. kroner
Frie inntekter nye oppgaver -0,3 mrd. kroner
Øremerkede tilskudd 0,5 mrd. kroner
Gebyrinntekter 0,6 mrd. kroner
Realvekst i kommunenes samlede inntekter 4,6 mrd. kroner

Veksten i de frie inntektene er nederst i intervallet som ble varslet i kommuneproposisjonen. Veksten i de totale inntektene ligger innenfor det intervallet som ble varslet. Av veksten i frie inntekter, vil 3,6 mrd. kroner tilfalle primærkommunene og 0,2 mrd. kroner fylkeskommunene. Realveksten viser økning i kommunesektorens inntekter etter at det er korrigert for lønns- og prisstigning og oppgaveendringer. Realveksten i de frie inntektene må også ses i sammenheng med økt folketall og endret alderssammensetning (demografi). Det er anslått at økte utgifter som følge av demografiske endringer vil utgjøre 2,7 mrd. kroner i 2018. Alt av økte demografiutgifter er knyttet til primærkommunene og det er anslått at 2,2 mrd. kroner av veksten i frie inntekter må dekke økte utgifter knyttet til demografi. Det resterende beløpet forutsettes dekt av økte gebyrer og øremerkede tilskudd.

Videre må de frie inntektene også dekke deler av veksten i kommunenes pensjonsutgifter. For 2018 er det anslått at cirka 350 mill. kroner av økningen i pensjonsutgiftene må dekkes av veksten i kommunesektorens frie inntekter. Økningen i pensjonsutgiftene er knyttet til at det forventes et stort premieavvik i 2017 som må amortiseres fra 2018. Anslaget på økte pensjonsutgifter er beheftet med usikkerhet.

Videre er 700 mill. kroner av veksten i frie inntekter til primærkommunene begrunnet ut fra regjeringens satsinger:

  • opptrappingsplan for rusfeltet (300 mill. kroner)
  • tidlig innsats i barnehage og grunnskole (200 mill. kroner)
  • forebyggende tiltak for barn, unge og familier (200 mill. kroner)

Til slutt må veksten i frie inntekter også ses opp mot at kommunen vil få redusert kompensasjon gjennom toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester med rundt 300 mill. kroner i 2018. Dette med bakgrunn i at innslagspunktet per bruker øker med 50 000 kroner utover lønnsveksten.

For Molde kommune er anslaget på frie inntekter for 2018 satt til 1 391 365 000 kroner og består av rammetilskudd og skatteinntekter. Målt mot anslag regnskap 2017, hvor skatteinntektene for primærkommunene er anslått til å øke med ytterligere 3,4 mrd. kroner i 2017, er dette en nominell, oppgavekorrigert vekst på 3,7 pst. eller 49,9 mill. kroner. For landet er veksten på 2,6 pst. Årsaken til at Molde kommune har en bedre nominell vekst enn landsgjennomsnittet skyldes i all hovedsak endring i utgiftsutjevningen, eller rettere sagt at Molde kommune har fått et økt utgiftsbehov.

Årslønnsveksten og prisveksten (deflator) i 2018 er anslått til samlet å bli 2,6 pst. Lønnsveksten er anslått til 3,0 pst. og prisveksten til 1,9 pst. Anslagsvis vil lønns- og prisstigning alene legge beslag på 34,9 mill. kroner av veksten i frie inntekter. Den reelle veksten blir da anslagsvis 15,0 mill. kroner. Dette skal i utgangspunktet dekke økte utgifter til demografi, pensjon og føringer i statsbudsjettet. I tillegg kommer effekten av oppgaveendringer lokalt og endring i øremerkede tilskudd. Dette betyr, at sammenlignet med nye anslag for 2017, vil ikke Molde kommune få noe vekst i sine inntekter i 2018 som kan gå til å styrke tjenesteproduksjonen utover de føringene som er lagt fra sentralt hold. Styrkinger av enkeltområder må derfor finansieres av enten egne omprioriteringer eller effektiviseringer. Videre blir det spennende å se hvor mye skatteinntektene vil øke i 2017 for Molde kommune. Det vil si at veksten kan komme allerede i 2017 gjennom forventning om økte skatteinntekter.

Skatteøren for primærkommunene holdes uforandret på 11,8 pst. i 2018. Dette ut fra målsettingen om at skatteinntektene til kommunene skal utgjøre 40 pst. av de samlede inntektene. For Molde kommune er skatteinntektene (inkludert inntektsutjevning) anslått til 778,8 mill. kroner for 2018. Anslaget er beregnet med utgangspunkt i Molde kommunes skatteinntekter i 2016 og deretter fremskrevet med det nasjonale anslaget på skattevekst for 2017 og 2018 og folketall per 1. januar 2017. Skatteinntektene er anslått til å øke med 2,4 pst. for primærkommunene i 2018. Skatteanslaget bygger på en samlet vurdering av utviklingen i norsk økonomi, herunder 1,1 pst. sysselsettingsvekst og 3,0 pst. lønnsvekst. Skatteanslaget er beheftet med usikkerhet, spesielt ned på den enkelte kommune. I tillegg til den nasjonale utviklingen, er det egen skatteinngang i 2018 og inntektsutjevningen basert på folketallet per 1. januar 2018 som blir avgjørende for Molde kommune.

Regjeringen synliggjør et effektiviseringspotensiale i kommunesektoren og fremhever av dette kan gi rom for bedre tjenester tilsvarende 1,2 mrd. kroner. Dette tilsvarer anslagsvis 5,9 mill. kroner for Molde kommune. Skal kommunene klare å gi bedre tjenester, i tillegg til å håndtere økt produksjon grunnet demografiutviklingen, må kommunene effektivisere egen drift i 2018.

Rammetilskudd og skatteinntekter

De frie inntektene, som består av rammetilskudd og skatteinntekter, er beregnet på følgende måte:

786 932 000

Anslag skatteinntekter

759 907 000

Anslag skatteinntekter i forslag til statsbudsjett

Anslaget på skatteinntekter er det mest usikre når det gjelder kommunenes inntekter. For det første er det alltid knyttet noe usikkerhet til det samlede, nasjonale skatteanslaget. Tallet for 2018 baserer seg både på nytt anslag for 2017 og anslag for 2018. For 2018 er det anslått at skatteinntektene øker med 2,4 pst. Skatteveksten er begrunnet ut fra en forventet lønnsvekst på 3,0 pst. og forventet sysselsettingsvekst på 1,1 pst. Den kommunale skatteøren holdes uforandret på 11,8 pst. i 2018.

Når anslag for den enkelte kommune blir beregnet, tas det utgangspunkt i skatteinngangen til den enkelte kommune fra 2016. Skatteinntekter per innbygger i pst. av landsgjennomsnittet var i 2016 på 94,0 pst. for Molde kommune. Til slutt blir befolkningsandelen per 1. januar 2017 lagt til grunn for skatteanslag per kommune for 2018.

26 529 000

Egen korrigering av skatteanslaget

Skatteinngangen har per september 2017 vært på 95,6 pst. i Molde kommune. Inngangen så langt i 2017 har dermed vært noe høyere enn det som ligger til grunn for skatteanslaget i statsbudsjettet. Det gir derfor grunn til å øke skatteanslaget. Videre har folketallet i Molde kommune blitt redusert i første halvår av 2017, mot en liten vekst nasjonalt. Dette gir grunn til å redusere skatteanslaget. Ved å bruke skatteprosent per september og folketall per 1. juli 2017, vil skatteinntektene bli knappe 9,1 mill. kroner høyere enn det som er ligger inne i statsbudsjettet. Men det bidrar også til at inntekstutjevningen reduseres med 7,9 mill. kroner, noe som gir en samlet effekt på knappe 1,2 mill. kroner.

Videre vedtok Molde kommune å øke skatteinntektene i budsjett 2017 og økonomiplan 2017–2020 med 7 mill. kroner årlig. Dette ble brukt til å styrke budsjettet for fem tjenesteområder. En videreføring av dette tillegget i skatteinntektene, etter at skatteprosenten per september og folketallet per 1. juli er lagt til grunn, vil tilsvare en skatteprosent på 97,8 pst. for Molde kommune. Om dette er mulig å oppnå vil være avhengig av skatteinngangen lokalt og nasjonalt i 2018. Men størst betydning vil folketallsutviklingen siste halvår 2017 ha. Molde kommune bør ha minimum tilsvarende folketallsvekst som landet i siste halvår dersom dette skatteanslaget skal være mulig å oppnå.

Selv om dette anslaget er optimistisk, legges det inn som forutsetning for budsjett 2018. Dette innebærer at skatteinntektene økes med 26,5 mill. kroner utover det som ligger i statsbudsjettet og at inntektsutjevningen reduseres med 18,4 mill. kroner.

18 863 000

Inntektsutjevning anslag fra statsbudsjettet

Skatteutjevning utjevner delvis forskjeller i skatteinntekter mellom kommuner. Skatteutjevningen for kommuner omfatter inntekts- og formueskatt fra personlige skatteytere og naturressursskatt fra kraftforetak.

Utjevningen er slik at kommuner med skatteinntekter per innbygger som overstiger landsgjennomsnittet, blir trukket 60,0 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og landsgjennomsnittet. Tilsvarende får kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet kompensert 60,0 pst. av differansen.

I tillegg får kommuner med skatteinntekter under 90,0 pst. av landsgjennomsnittet en tilleggskompensasjon slik at de blir kompensert for 95,0 pst. av det de ligger under 90,0 pst. av landsgjennomsnittet. Denne tilleggskompensasjonen blir finansiert med et likt trekk per innbygger for alle kommunene.

I forslag til statsbudsjett for 2018, er det lagt opp til at Molde kommune har en skatteprosent på 94,0 av landsgjennomsnittet. Det gir følgende inntektsutjevning:

Inntektsutjevning – anslag fra forslag til statsbudsjett

Inntektsutjevning – anslag fra forslag til statsbudsjett
Per innbygger Sum (avrundet)
Skatteutjevning 60,0 pst. av forskjell mot landsgjennomsnittet 1087 29 149 000
Finansiering tilleggskompensasjon -383 -10 286 000
Sum effekt inntektsujevning 703 18 863 000

Det betyr at i anslaget på inntektsutjevning, skal Molde kommune få kompensert 60,0 pst. av differansen mot landsgjennomsnittet som er anslått til 30 143 kroner per innbygger. I tillegg må Molde kommune være med å finansiere tilleggskompensasjonen til de mest skattesvake kommunene.

-18 367 000

Egen korrigering av anslag for inntektsutjevning

I og med at Molde kommune har korrigert eget skatteanslag, må også anslaget for inntektsutjevning korrigeres ut fra de samme forutsetningene. Økt skatteprosent fører til en stor reduksjon i inntektsutjevningen. Også redusert befolkningsandel bidrar til redusert inntektsutjevning.

Inntektsutjevning – eget anslag

Inntektsutjevning – eget anslag
Per innbygger Sum (avrundet)
Skatteutjevning 60,0 pst. av forskjell mot landsgjennomsnittet 401 10 754 000
Finansiering tilleggskompensasjon -383 -10 258 000
Sum effekt inntektsutjevning 18 496 000

Høyere skatteprosent gir høyere skatteinntekter. Men 60 pst. av dette går tilbake til inntektsutjevningen som kommunen da mister. Eget anslag på inntektsutjevningen gir en inntekt på 0,5 mill. kroner. Forskjellen mellom eget anslag og anslag i forslag til statsbudsjett blir en reduksjon på nesten 18,4 mill. kroner.

612 596 000

Totalt rammetilskudd

635 478 000

Innbyggertilskudd

Rammetilskuddet tar utgangspunkt i innbyggertilskuddet som er et likt beløp per innbygger. Beløpet for innbyggertilskuddet er 23 726 kroner i 2018 og tildeles etter folketallet per 1. juli 2017. Innbyggertilskuddet blir deretter korrigert og utjevnet etter den enkelte kommunes utgiftsbehov.

For Molde kommune utgjør innbyggertilskuddet for 2018:

23 726 kroner x 26 784 innbyggere = 635 478 000 kroner

-41 860 000

Utgiftsutjevning

Innbyggertilskuddet blir omfordelt gjennom utgiftsutjevningen. Dette har sammenheng med at utgiftsbehovet varierer mellom kommuner. I prinsippet skal kommunene få full kompensasjon for forskjellene i utgiftsnivå de selv ikke kan påvirke. Alderssammensetning, strukturelle og sosiale forhold er eksempler på dette.

Først blir det samlede utgiftsbehovet til kommunene beregnet. Dette anslaget sier hvor mye det vil koste for kommunene å gi velferdstjenester til sine innbyggere.

Ved å dele samlet utgiftsbehov i kommunene på antall innbyggere, fremkommer gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger

Ved å dele samlet utgiftsbehov i kommunene på antall innbyggere, fremkommer gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger
Gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger = samlet utgiftsbehov 264 800 000 000 = 50 167
antall innbyggere 5 277 818

For å komme frem til beregnet utgiftsbehov for den enkelte kommune, benyttes kostnadsnøkkelen. Denne består av et sett kriterier med vekter som gir en samlet kostnadsindeks/behovsindeks. Molde kommunes kostnadsindeks for 2018 er 0,9688.

Dette betyr at produksjonen av velferdstjenester skal være drøye 3 pst. rimeligere i Molde kommune enn for gjennomsnittskommunen. Molde kommunes beregnede utgiftsbehov har økt med 0,8 pst. fra i fjor sammenlignet med gjennomsnittskommunen.

Forskjell utgiftsbehov Molde kommune og landsgjennomsnittet per innbygger

Forskjell utgiftsbehov Molde kommune og landsgjennomsnittet per innbygger
Utgiftsbehov per innbygger for Molde kommune 48 604
- Utgiftsbehov per innbygger landsgjennomsnittet 50 167
Forskjell i utgiftsbehov -1 563

Beregnet utgiftsbehov Molde kommune per innbygger

Beregnet utgiftsbehov Molde kommune per innbygger
Redusert utgiftsbehov per innbygger -1 563 x innbyggere 26 784 = -41 860 000

Reduksjonen av rammetilskuddet gjennom utgiftsutjevningen, er en konsekvens av at Molde kommune samlet sett har et lavere beregnet utgiftsbehov enn gjennomsnittskommunen. Trekket på totalt 41,9 mill. kroner fordeles på de ulike utgiftskriteriene i tabellen under.

Tabell utgiftsutjevning

Tabell utgiftsutjevning
Tall for Vektet andel Omfordelt utgiftsutjevning
Molde landet
Folketall per 1. juli 2017 26 715 5 277 818
Innbyggere 0–1 år 568 118 267 92 % -570
Innbyggere 2–5 år 1 204 246 598 96 % -7 203
Innbyggere 6–15 år 3 143 634 798 98 % -8 662
Innbyggere 16–22 år 2 409 465 492 102 % 598
Innbyggere 23–66 år 15 094 3 035 065 98 % -2 527
Innbyggere 67–79 år 3 102 555 836 110 % 7 381
Innbyggere 80–89 år 1 007 177 201 112 % 12 202
Innbyggere over 89 år 244 44 561 108 % 4 054
Gradert basiskriterium 0,5794 325,1 35 % -16 476
Sonekriteriet (indeks) 0,7763 1 78 % -3 035
Nabokriteriet (indeks) 1,1792 1 118 % 2 432
Landbrukskriteriet (indeks) 0,3458 1 35 % -1 846
Innvandrere 6–15 år, ekskl. Skandinavia 264 49 454 105 % 493
Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 89 19 487 90 % -6 492
Ikke-gifte 67 år og over 1 793 342 622 103 % 1 891
Dødlighetskriteriet 185 41 160 89 % -6 928
Uføre 18–49 år 392 94 619 82 % -1 604
Flyktninger uten integreringstilskudd 428 147 812 57 % -4 851
Opphopingsindeks 0,6495 223,7 57 % -5 518
Aleneboende 30–66 år 2 277 447 127 100 % -26
Barn 0–15 år med enslig forsørger 602 122 671 97 % -727
Lavinntektskriteriet 855 260 937 65 % -4 904
Barn 1 år uten kontantstøtte 179 40 654 87 % -3 110
Innbyggere med høyere utdanning 7 641 1 321 033 114 % 3 568
Sum utgiftsutjevning 96,88 % -41 860

Som tabellen over viser, gir de ulike kriteriene både reduksjoner og tillegg i rammetilskuddet. Molde kommune har relativt få barn i forhold til folketallet og trekkes 16,4 mill. kroner grunnet relativt få barn under 16 år. Dette tilsvarer en reduksjon i trekket på 3,9 mill. kroner sammenlignet med 2017. Tilsvarende har Molde kommune flere eldre innbyggere og får 23,6 mill. kroner grunnet relativt flere innbyggere som er 67 år eller eldre. En økning på 0,7 mill. kroner siden 2017.

Gradert basiskriterium gir Molde kommune et trekk på 16,5 mill. kroner i 2018. Basiskriteriet ble fra 2017 gradert med strukturkriteriet. Dette for å skille mellom de kommunene som er ufrivillig og frivillig små. Trekket er på samme nivå som i 2017.

Sone- og nabokriteriet skal fange opp reiseavstander i kommunene. Store reiseavstander kan medføre behov for et mer desentralisert tjenestetilbud i den enkelte kommune. Sonekriteriet fanger opp reiseavstander innenfor ulike soner i den enkelte kommune, og nabokriteriet fanger opp reiseavstanden mellom sonene i en kommune. Molde kommune får et samlet trekk på 0,6 mill. kroner knyttet til relativt korte reiseavstander.

Landsbrukskriteriet skal fange opp kommunens utgifter til landbruk. Molde kommune får her et trekk på 1,8 mill. kroner.

Molde kommune ligger fremdeles lavt på de sosiale kriteriene målt mot gjennomsnittskommunen, men avstanden er redusert med 10 pst. i 2017. Det skyldes både endring i kostnadsnøklene og at Molde kommune får flere innbyggere i de ulike kriteriene. Samlet får Molde kommune et trekk på 22,2 mill. kroner knyttet til de sosiale kriteriene. Trekket er redusert med 2,8 mill. kroner siden 2017 og årsaken er først og fremst økning i dødelighetskriteriet og opphopningsindeksen.

Antall psykisk utviklingshemmede over 16 år har økt med 12 for Molde kommune siden 2017, men Molde kommune har fremdeles færre enn landsgjennomsnittet og får et trekk på 6,5 mill. kroner på dette kriteriet. Men økningen i Molde kommune gjør at trekket blir redusert med 6,8 mill. kroner i forhold til 2017.

De to siste kriteriene i tabellen, skal fange opp etterspørsel etter barnehageplasser. Ut fra dette får Molde kommune økt rammetilskuddet med 0,5 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 2,9 mill. kroner siden 2017 og skyldes flere barn med kontantstøtte.

Eksempel på beregning av kriterieindeks over 89 år

Eksempel på beregning av kriterieindeks over 89 år
89 19 487
Beregning av kriterieindeks over 89 år = kommunens andel av kriterium / landets andel av kriterium = 0,9000
26 784 personer 5 277 818 personer
kommunens andel av innbyggere landets andel av innbyggere

Molde kommunes trekk gjennom utgiftsutjevningen, reduseres med 10,8 mill. kroner fra 2017 til 2018. Det betyr at Molde kommune har fått økt utgiftsbehov beregnet etter kriteriene som inngår i kostnadsnøkkelen. Å studere det enkelte kriteriums endring fra ett år til det neste, er krevende eller kanskje ikke relevant. Utgiftsutjevningen må ses i sammenheng med resten av inntektssystemet og da spesielt innbyggertilskuddet og skatteinntektene. Videre vil de relative andelene i kommunen og landet for øvrig også påvirke endringen fra ett år til det neste. Eksempel: Kommunen får en ny innbygger i aldersgruppen 23–66 år, men denne personen påvirker ikke de andre kriteriene. Dette vil isolert sett redusere alle andre kriterier for kommunen gjennom økning i eget folketall. Med andre ord reduseres indeksen for alle andre kriterier. Men kommune får økt innbyggertilskudd og skatteinntekter som mer enn veier opp for dette i de samlede inntektene. Dersom veksten i denne aldersgruppen for landet er større enn i kommunen, vil også utgiftsutjevningen for denne aldersgruppen bli dårligere for kommunen.

Et eksempel for Molde kommune i 2018 er innbyggere 2–5 år. Molde kommune får redusert sitt trekk i 2018 sammenlignet med 2017 til tross for at antallet i aldersgruppene har blitt redusert i Molde kommune det siste året. Årsaken til dette er at nedgangen i denne aldersgruppen har vært større i landet for øvrig.

5 328 000

Korreksjonsordning for elever i statlige og private skoler

Den samlede inntektsrammen til kommunene blir justert etter antall elever i private og statlige grunnskoler før ramme- og innbyggertilskuddet beregnes. Dette med bakgrunn i at kommunen ikke har undervisningsutgifter til disse elevene. En økning i antall elever i private eller statlige grunnskoler, vil redusere innbyggertilskuddet til kommunene. I 2018 blir rammetilskuddet redusert med 137,8 mill. kroner knyttet til dette.

I tillegg er det en korreksjonsordning innenfor rammetilskuddet. Korreksjonsordningen i rammetilskuddet gir ikke et ytterligere trekk for kommunene samlet sett. Det har kun som hensikt å fordele rammetilskuddet riktig etter hvor mange elever den enkelte kommune har i private eller statlige grunnskoler.

Omfordelingen gjøres i to operasjoner. Først får alle kommuner et trekk etter hvor mange elever de har i private og statlige grunnskoler. Molde kommune har 44 elever som får vanlig undervisning på privatskole per telletidspunktet (1. oktober 2016). Trekket for vanlig undervisning er 85 800 kroner per elev i 2018 og dette summerer seg til 3,8 mill. kroner for Molde kommune.

Videre må det samlede trekket fordeles ut igjen til kommunene ettersom kommunenes inntektsramme allerede er redusert gjennom innbyggertilskuddet. Det samlede trekket for kommunesektoren er 1,9 mrd. kroner i 2018. Dette blir fordelt ut igjen til kommunene etter samlet kostnadsnøkkel og befolkningsandel. Molde kommune får dermed tilbake 9,1 mill. kroner som følge av dette. Summen tilsvarer det Molde kommune allerede er trukket gjennom redusert innbyggertilskudd. Årsaken til at tilbakeføringen er større enn trekket, skyldes i realiteten at Molde kommune har færre elever i statlige og private skoler enn gjennomsnittskommunen.

Samlet effekt for korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler blir dermed et økt rammetilskudd på 5,3 mill. kroner som vist i tabellen under.

Utregning korreksjon for elever i statlige og private skoler for Molde kommune

Utregning korreksjon for elever i statlige og private skoler for Molde kommune
Utregning 2018
Trekk for egne elever Sats 85 800 x Antall elever 44 -3 775 000
Tilbakeføring Molde kommunes andel av samlet utgiftsbehov = 0,00492 (kostnadsindeks x befolkningsandel) x Landssum 1 851 383 760 9 103 000
Sum effekt 5 328 000
-1 914 000

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene fra brå nedgang i rammetilskuddet fra et år til det neste. Ordningen er slik at ingen kommune skal ha en endring i rammetilskuddet som er 400 kroner mindre per innbygger sammenlignet med endringen for landsgjennomsnittet. Veksten i rammetilskuddet fra 2017 til 2018 er 704 kroner i gjennomsnitt per innbygger. Det betyr at kommuner med lavere vekst i rammetilskuddet enn 304 kroner per innbygger, blir kompensert gjennom INGAR.

Endringer som inngår i ordningen er strukturelle endringer i inntektssystemet, innlemming av øremerkede tilskudd, endringer i befolkningstall og kriteriedata og endringer i regionalpolitiske tilskudd. Endringer i skjønnstilskudd, vektstilskudd og skatteinntekter eller skatteutjevning inngår ikke i ordningen.

Ordningen finansieres med et likt trekk per innbygger for alle landets kommuner og er dermed kun en omfordelingsordning.

Molde kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2017 til 2018 er 1 157 kroner per innbygger. Molde kommune får dermed ingen kompensasjon gjennom INGAR. Molde kommune må derimot bidra i finansieringen av INGAR som er en ren omfordelingsordning. Finansiering per innbygger er 71 kroner per innbygger i 2018. Dette gir Molde kommune en reduksjon i rammetilskuddet på 1,9 mill. kroner i 2018. Trekket er redusert med 0,8 mill. kroner i forhold til 2017 og dette skyldes nok at grensen er økt fra 300 til 400 kroner per innbygger.

Finansiering per innbygger -71 kroner x Antall innbyggere 26 784 = -1 914 000
9 034 000

Tilskudd med særskilt fordeling

En mindre del av innbyggertilskuddet blir tildelt etter særskilt fordeling når fordeling etter innbyggertall kan gi uønskede fordelingsvirkninger.

Molde kommune får, som vist i tabellen under, tre tilskudd etter særskilt fordeling i 2018. Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten har kommunen fått siden 2014 etter særskilt fordeling. Dette tilskuddet har blitt økt årlig fra 2014 til 2017, mens det for 2018 kun er prisjustert. Frivilligsentralene er for andre året gitt etter særskilt fordeling. Tilskuddet øker samlet sett med 15 mill. kroner i 2018 blant annet siden flere kommuner har etablert frivilligsentraler. Overgangsordning til kommuner som slår seg sammen ble i fjor gitt over skjønnsrammen. I 2018 blir dette tildelt etter særskilt fordeling. Dette er tilskudd til kommuner som har fattet vedtak om sammenslåing og er en kompensasjon for tap på endringene i inntektssystemet i 2017 knyttet til basistilskuddet og småkommunetillegget.

Tilskudd
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 3 747 000
Frivilligsentraler 392 000
Overgangsordning til kommuner som slår seg sammen 4 895 000
9 034 000
2 100 000

Skjønnsmidler

Basisrammen utgjør hoveddelen av skjønnstilskuddet og blir fordelt av Fylkesmannen. Basisrammen er foreslått til knappe 1,1 mrd. kroner i 2018. Basisrammen er redusert med 91 mill. kroner og andelen til Møre og Romsdal er redusert med 10,7 mill. kroner i 2018. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tildelt 46,5 av 79,7 mill. kroner i forslag til statsbudsjett. Molde kommune har fått tildelt 2,1 mill. kroner i statsbudsjettet. Av dette er 1,0 mill. kroner knyttet til ny kommune og skal overføres til fellesnemnda. Resterende 1,1 mill. kroner er gitt etter en generell vurdering. Tildeling av resterende sum på 33,2 mill. kroner vil skje i løpet av 2018. Sum tildeling gjennom året er nesten halvert siden 2017 og det er derfor naturlig å anta at skjønnsmidlene ikke vil øke betydelig gjennom året.

4 430 000

Regionsentertilskudd

Regionsentertilskuddet gis til kommuner der det er fattet nasjonale vedtak om kommunesammenslåing og som får over 8 000 innbyggere i den nye kommunen. Tilskuddet tildeles med en sats på 66 kroner per innbygger samt en sats på knappe 3,2 mill. kroner per sammenslåing. Satsene er satt slik at 40 pst. av tilskuddet fordeles per innbygger og 60 pst. per sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd får ikke regionsentertilskudd.

1 399 528 000

Anslag frie inntekter

Frie inntekter til nye oppgaver

Det er foreslått en rekke korreksjoner og innlemminger også i 2018. De fleste korreksjoner er knyttet til endring i kommunenes oppgaver eller finansieringsansvar. Innlemming er når oppgaver, som tidligere har vært finansiert direkte gjennom øremerkede tilskudd, blir finansiert gjennom rammetilskuddet.

Hele 1 000

Innlemminger og korreksjoner

Innlemminger og korreksjoner
Totaler for landet Andel Molde kommune
Innlemminger
Boligsosialt kompetansetilskudd 15 500 66
Tilskudd til boligsosialt arbeid 28 500 122
Helsenett, ny finansieringsmodell -32 600 -163
Tilskudd til flere barnehagelærer, helårseffekt 247 200 1 216
Korreksjoner
Økte kommunale barnehageutgifter som følge av botidskrav for kontantstøtte, helårseffekt 18 500 91
Reduserte kommunale barnehageutgifter som følge av økt kontantstøtte, helårseffekt -127 900 -629
Økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage, helårseffekt 7 900 39
Tidlig innsats - overgang mellom barnehage og skole 20 000 98
Økt foreldrebetaling i barnehage med 110 kroner per måned -301 500 -1 484
Vigselsmyndighet, overføring av ansvar til kommunene 3 000 15
Servicehunder -5 000 -25
Sum innlemminger og korreksjoner -653

Administrasjon

Vigselsmyndighet blir overført fra domstolene til kommunene fra 1. januar 2018. Samlet blir kommunenes ramme økt med 3 mill. kroner til den nye oppgaven. Molde kommune får styrket rammen med den nette sum av 15 000 kroner.

Barnehageområdet

Det er foreslått fem korreksjoner og én innlemming innenfor barnehageområdet i 2018.

I revidert nasjonalbudsjett 2017, ble det øremerkede tilskuddet til flere barnehagelærere lagt inn i rammetilskuddet. Helårseffekten av dette blir innlemmet i 2018 og Molde kommune får 1,2 mill. kroner i økt rammetilskudd. Det er lagt opp til at disse midlene skal finansiere en skjerpet pedagognorm som etter planen trer i kraft fra 1. august 2018.

Fra 1. juli 2017 ble det innført et krav om fem års botid for rett til kontantstøtte. Dette ville gi økt etterspørsele etter barnehageplasser. Rammetilskuddet økes med 18,5 mill. kroner som helårseffekt. Molde kommune får økt rammen med 91 000 kroner i 2018.

I behandlingen av statsbudsjettet for 2017, ble det vedtatt å øke kontantstøtten til 7 500 kroner fra 1. august 2017. Dette vil gi redusert etterspørsel etter barnehageplasser. Helårseffekten av denne endringen reduserer rammetilskuddet til kommunene med 127,9 mill. kroner i 2018. Molde kommune får et trekk på 629 000 kroner.

I behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2017, ble det vedtatt å øke inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehagene fra 428 000 kroner til 450 000 kroner fra 1. august 2017. Helårseffekten av reduserte inntekter for kommunene, blir kompensert i rammetilskuddet i 2018 med 7,9 mill. kroner. For Molde kommune utgjør dette 39 000 kroner.

Videre foreslår regjeringen å øke maksimalprisen for en heltidsplass med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018. Dette vil gi økte inntekter for kommunene og rammetilskuddet blir redusert med 301,5 mill. kroner i 2018. Dette utgjør et trekk på knappe 1,5 mill. kroner for Molde kommune i 2018.

Til slutt er det sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om overgangen mellom barnehage og skole. Det er foreslått å kompensere kommunene med 20 mill. kroner i 2018. Dette utgjør 98 000 kroner for Molde kommune. Dette er en del av satsingen på arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole.

Samlet er kommunenes ramme redusert med 135,8 mill. kroner knyttet til korreksjoner på barnehageområdet i 2018. Molde kommunes andel er et trekk i rammetilskudd på 668 000 kroner.

Sosialtjenesten

Her er det foreslått to innlemminger og én korreksjon. Deler av både boligsosialt kompetansetilskudd og tilskudd til boligsosialt arbeid ble innlemmet i rammetilskuddet i 2017. Nå foreslås det å innlemme en større del av disse tilskuddene i rammetilskuddet for 2018. Dette som et ledd i arbeidet med redusert statlig detaljstyring. I 2018 foreslås det å innlemme 15,5 mill. kroner av det boligsosiale kompetansetilskuddet og 28,5 mill. kroner av tilskudd til boligsosialt arbeid. Dette utgjør henholdsvis 66 000 og 122 000 kroner for Molde kommune. Det legges opp til å innlemme ytterligere andel av disse tilskuddene i 2019.

Til slutt foreslås det å innføre en permanent ordning for servicehunder i offentlig regi finansiert over Arbeids- og sosialdepartementets budsjett. Kommunene får et samlet trekk på 5 mill. kroner som følge av dette. Dette utgjør 25 000 kroner for Molde kommune.

Helse- og omsorgsområdet

Det er foreslått én innlemming innenfor helse- og omsorgsområdet. Kommunene betaler en årlig kontingent for å være tilknyttet helsenettet, som er en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren. Dette gjøres i dag gjennom månedlige innbetalinger. For å forenkle, foreslås det å overføre 32,6 mill. kroner fra kommunens rammetilskudd til Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Dette utgjør 163 000 kroner i redusert rammetilskudd for Molde kommune.

Andre endringer i statsbudsjettet med betydning for primærkommunene

Regjeringen har lagt tre føringer for veksten i primærkommunenes frie inntekter. Det er lagt en føring på at 200 mill. kroner av veksten i de frie inntektene skal gå til å styrke arbeidet med tidlig innsats i barnehage og skole. Denne følger opp føringen fra 2017 på 150 mill. kroner. Føringen i 2018 blir delt mellom skole og barnehage hvor like stort beløp blir fordelt etter de to delkostnadsnøkklene. Denne føringen utgjør knappe 0,5 mill. kroner for både skole og barnehage i Molde kommune. Vedrørende tidlig innsats, er det også sendt på høring et forslag om å lovfeste en plikt til samarbeid mellom barnehage- og skoleeier. Til slutt foreslår regjeringen å innføre en tilskuddsordning på 20 mill. kroner som skal gå til informasjons- og rekrutteringsarbeid i kommuner med mange minoritetsspråklig barn som ikke går i barnehage.

Det er også i 2018 en føring på opptrappingsplanen for rusfeltet. Denne skal bidra til en forbedret, forsterket, tverrsektoriell og samordnet innsats på rusfeltet. Planen innebærer at arbeidet skal styrkes med 2,4 mrd. kroner fra 2016–2020. Så langt har det blitt bevilget 986,8 mill. kroner. Dette øker med 300 mill. kroner i 2018. For Molde kommune utgjør dette drøye 1,2 mill. kroner fordelt etter kostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Den tredje føringen er knyttet til forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Denne føringen er på 200 mill. kroner og skal bidra til at kommunene skal klare å ta et større ansvar på barnevernsområdet i forbindelse med barnevernreformen. Samtidig underbygger føringen regjeringens arbeid med psykisk helse, rus og opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Det åpner også for at kommuner kan velge å satse ytterligere på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Føringen blir fordelt etter hovedkostnadsnøkkelen og utgjør knappe 1,0 mill. kroner for Molde kommune.

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

Regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for refusjon til 1 235 000 kroner for 2018. Dette er en økning på 50 000 kroner ut over anslått lønnsvekst. Det betyr at kommunene reelt sett får redusert sin refusjon med 50 000 kroner per ressurskrevende tjenestemottaker allerede fra 2017. Forslaget om å øke innslagspunktet vil medføre at Molde kommunes refusjon anslagsvis vil bli redusert med om lag 2 mill. kroner.

Investeringstilskudd til etablering av heldøgns omsorgsplasser

I årene som kommer vil det være behov for å øke antall heldøgns omsorgsplasser i kommunene. Stortinget har derfor vedtatt å endre investeringstilskuddet slik at det kun gis støtte til investeringsprosjekt som øker det totale antall heldøgns omsorgsplasser i kommunene fra 2021. Frem til 2021 vil det være en gradvis innføring av ordningen der en stadig større andel av investeringstilskuddet vil være reservert nye heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen for 2018 er foreslått til cirka 1 800 boliger eller drøye 3 mrd. kroner. Dette er lavere enn på flere år.

Dagaktivitetstilbud til personer med demens

Regjeringen vil fremme et lovforslag slik at kommunene fra 2020 får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Utbyggingen av tilbudet frem mot 2020 startet i 2016. Tilskuddet vil bli økt i 2018 slik at cirka 350 nye dagaktivitetsplasser til personer med demens kan bli etablert. Tilskuddet blir tildelt over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Alle kommuner kan søke om tilskudd som utgjør om lag 30,0 pst. av utgiftene.

Grunn-, videre- og etterutdanning i omsorgstjenesten

Regjeringen vil styrke grunn-, videre- og etterutdanningen av ansatte i omsorgstjenestene. Det forslås å øke denne bevilgningen med 25 mill. kroner til 350 mill. kroner i 2018. Bevilgningen blir gitt over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Demografi

Det er anslått at økte utgifter, som følge av demografiske endringer, vil utgjøre 2,7 mrd. kroner i 2018 for primærkommunene. Av dette vil anslagsvis 2,2 mrd. kroner dekkes av veksten i de frie inntektene. Det resterende beløpet forutsettes dekt av økte gebyrer og øremerkede tilskudd. Dette er et grovt anslag på hvor mye forventet befolkningsøkning vil medføre i økte utgifter for kommunene, gitt tilsvarende tjenestenivå og kvalitet.

Molde kommunes demografi har de siste årene vist en relativt stor andel eldre og relativt få i de yngste aldersgrupper sammenlignet med landsgjennomsnittet. Diagrammet under viser Molde kommunes relative andel av de tre eldste aldersgruppene sammenlignet med landsgjennomsnittet per 1. juli det enkelte år. Diagrammet viser at Molde kommune har flere innbyggere enn gjennomsnittskommunen innenfor alle de tre aldersintervallene. Etter flere år med relativt mange i den eldste aldersgruppen, har denne blitt redusert og er nå der Molde kommune ligger nærmest kommunegjennomsnittet. Andelen 67–79 år har økt betydelig de to siste årene i Molde kommune og viser at eldrebølgen er på vei. Andelen 80–89 år har blitt redusert siden toppåret 2015, men er fremdeles den aldersgruppen Molde kommune relativt sett har flest i sammenlignet med landsgjennomsnittet.

Andel i aldersgruppen 67+ i perioden 2009–2016 sammenlignet med landsgjennomsnittet

Endring i antall personer fordelt på aldersgrupper

Endring i antall personer fordelt på aldersgrupper
Endring fra 1. juli 2016 til 1. juli 2017 Molde Landet
antall pst. antall pst.
Innbyggere 0–1 år -15 -2,64 % -1242 -1,04 %
Innbyggere 2–5 år -11 -0,91 % -2 822 -1,13 %
Innbyggere 6–15 år 34 1,09 % 5 441 0,86 %
Innbyggere 16–22 år -92 -3,68 % 778 0,17 %
Innbyggere 23–66 år 28 0,19 % 19 156 0,64 %
Innbyggere 67–79 år 130 4,37 % 19 994 3,73 %
Innbyggere 80–89 år -2 -0,20 % 787 0,45 %
Innbyggere over 89 år -3 -1,21 % 97 0,22 %
Sum 69 0,26 % 42 189 0,81 %

Som tabellen viser, har Molde kommune hatt en prosentvis lavere vekst i folketallet enn landsgjennomsnittet fra juli 2016 til juli 2017. Endringene varierer stort mellom aldersgruppene, men den store endringen kommer i aldersgruppen 67–79 år. For Molde kommune er faktisk økningen i antall innbyggere for denne aldersgruppen dobbelt så stor som samlet vekst i folketallet. Denne aldersgruppen har også størst vekst i landet, men ikke så stor som i Molde kommune.

Det er en nedgang i innbyggertallet for de to yngste aldersgruppene i Molde kommune. Dette kommer etter noen år med vekst i disse aldersgruppene. Også for landet går folketallet ned i de to yngste aldersgruppene. Barn i grunnskolealder har økt i Molde kommune og prosentvis økt mer enn i landet for øvrig. Dette følger av flere år med vekst i de to yngste aldersgruppene, og denne aldersgruppen øker for tredje år på rad. Molde kommune har videre hatt en relativt stor nedgang i innbyggere 16–22 år og en liten nedgang i de to eldste aldersgruppene.

KS har utarbeidet en demografimodell som skal kunne antyde hvor den enkelt kommune vil få økte demografiutgifter, og størrelsesordenen på disse ut fra en del generelle forutsetninger. Den er ikke noen fasit, men kan gi en god pekepinn hvor presset på tjenesteproduksjonen vil være størst de kommende årene. Modell publisert sommeren 2017, viser at Molde kommunes demografiutgifter grovt kan anslås til knappe 18 mill. kroner i 2018. Faktisk folketallsutvikling i 2017 og 2018 vil selvfølgelig påvirke dette tallet dersom det avviker fra Statistisk sentralbyrås befolkningsprognose som er brukt i modellen.

Modellen viser at knappe 14 mill. kroner vil være knyttet til helse- og omsorgssektoren i Molde kommune i 2018. Videre anslår modellen knappe 2 mill. kroner innenfor grunnskole, knappe 1,4 mill. kroner innenfor barnehage og 0,7 mill. kroner innenfor sosiale tjenester. Det presiseres at modellen gir grove anslag, men den indikerer tydelig hvor økte demografiutgifter kan forventes å komme i 2018.

Økning i pensjonsutgiftene

Det er anslått at kommunesektorens pensjonsutgifter vil øke med 350 mill. kroner utover det som dekkes av den kommunale deflatoren i 2018. Anslagene er beheftet med usikkerhet. Årsaken er at det forventes at premieavviket i 2017 vil gi økte amortiseringskostnader i 2018.

Vis undermeny