Byggesak og geodata

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 1 425 1 536 934 622 622
Driftsinntekter -11 037
Driftsutgifter 12 462 1 536 934 622 622
Lønns- og prisvekst 111 -168
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -269
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 33 25
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 78 47
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 29
Andre rammeendringer -434 -312
Kapitalkostnader skanning av byggesaksarkiv -312
Norkart overføres til ROR-IKT -424
Trekk GPS-kikkert (k-sak 42/17) -10
Ny driftsramme 1 536 934 622 622 622

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

Byggesak

 • byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • byggesaksarkiv og ajourhold av matrikkelen, B-delen
 • kontaktkommune for nettverk for byggesaksbehandling, Romsdalsregionen

Byggesak behandler årlig rundt 600 søknader (byggesøknader og delingssøknader) etter delegert fullmakt, herunder også dispensasjonssøknader, korrigerte søknader og klager. Utover dette følges ulovlige tiltak opp, tilsyn gjennomføres og en betydelig mengde saker utredes også for avgjørelse i plan- og utviklingsutvalget. Aktiviteten i markedet har stor betydning for virksomhetens aktivitet og økonomiske resultater.

Geodata

 • opprette nye eiendommer
 • oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 • registrering, retting og ajourføring av matrikkelen
 • behandling av saker etter lov om eierseksjoner
 • behandling av saker om offisiell adressering etter matrikkelloven
 • forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens kartdata i henhold til geovekstavtalen
 • «Romsdalskart samarbeid om programvaretjenester»
 • salg av eiendomsinformasjon (meglerpakker)
 • eiendomsopplysninger

Geodata gjennomfører rundt 100 kart- og oppmålingsforretninger i løpet av året. I tillegg kommer saksbehandling knyttet til seksjonering og adressering. Det selges et betydelig antall meglerpakker gjennom året. Geodata selger også tjenester til andre kommunale avdelinger, enheter og foretak. Også for geodata er aktiviteten i markedet av stor betydning for virksomhetens økonomiske resultater.

Eiendomsskatt

 • forberedelse av saker til nemndsbehandling
 • administrasjon av takstmann
 • ajourføring av register
 • service overfor publikum

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Enhetens byggesaksarkiv skal skannes i 2018. Et digitalt arkiv kombinert med nytt saksbehandlingssystem som skal tas i bruk i 2018, åpner mange muligheter for å effektivisere og optimalisere tjenestene. Det er lagt inn et rammetrekk fra 2019 som følge av digitalt arkiv og den effektiviseringen som det innebærer.

Fremtidige utfordringer

Å rekruttere og beholde kompetanse er avgjørende for å kunne levere gode tjenester til rett tid. Tilgangen på kvalifiserte søkere er tilfredsstillende, men det er fortsatt en utfordring å balansere ønsket om god og tilstrekkelig kompetanse, med god økonomistyring. Tjenesteproduksjonen ved enheten har vært og er sårbar for lengre fravær som sykdom og eventuelle oppsigelser.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Skanning av byggesaksarkiv 4330 3 500 3 500
Sum investeringer 3 500 0 0 0

Skanning/digitalisering av byggesaksarkiv

Dette tiltaket har vært planlagt gjennomført i mange år og var opprinnelig lagt inn i budsjett 2017. Prosjektet ble forsinket da prosjektet måtte avvente nytt saks- og arkivsystem før det kunne kjøres konkurranse. Konkurransen er lagt ut høsten 2017 og leverandør vil bli valgt. Prosjektet holder seg innenfor tidligere bevilget totalramme, men prosjektet blir først gjennomført i 2018.

Enheten vil effektivisere driften, og det legges opp til at investeringen finansieres gjennom et rammetrekk hos enheten. Det bevilges 3,5 mill. kroner i 2018.

Vis undermeny