Molde bydrift

Ramme for budsjett 2018 og økonomiplan 2018–2021

Hele 1 000
Revidert 2017 Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Opprinnelig budsjett 2017 / utgangspunkt 2018–2021 13 241 13 513 13 306 12 498 12 498
Driftsinntekter -41 004
Driftsutgifter 54 245 13 513 13 306 12 498 12 498
Lønns- og prisvekst 262 -39
Egenfinansiering av lønnsoppgjør 2018 – 2,6 pst. finansieres med økning i egne inntekter -1 008
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 1
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2017 164 133
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2017 98 89
Prisjustering med 1,6 pst. på utvalgte utgiftsposter 746
Andre rammeendringer 10 -168 -808
Investering i veg- og gatelys finansiert av reduserte driftsutgifter -107 -107
Kapitalkostnader armatur natriumhøytrykk (NAH) -621
Kapitalkostnader gressklipper finansiert av økt salg -61
Roseplanen -80
Vedlikehold flytebrygge Hjertøya overføres fra kulturtjenesten 10
Ny driftsramme 13 513 13 306 12 498 12 498 12 498

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2018–2021

De viktigste oppgavene til Molde bydrift er å forvalte, drifte og vedlikeholde byrommene i Molde kommune, herunder veg, friområder og parkeringsplasser. Enheten har også eget verksted, som er sentralt i driftssikkerheten til enheten. Molde bydrift består av fire virksomheter: veg- og trafikk, park, parkering og verksted.

Veg- og trafikk

Veg- og trafikk har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet og veglysanlegget, og skal ivareta trafikksikkerheten i Molde kommune. I alt har virksomheten ansvar for cirka 221 km veg, derav 24 km med gang- og sykkelveg. I tillegg har Molde bydrift en avtale med fylkeskommunen om drift og vedlikehold av 24 km fylkesveg og 26 km gatelysanlegg langs riks- og fylkesveger.

Forvaltningsoppgaver i tilknytning til vegnettet er generell saksbehandling, behandlinga av gravesøknader, utarbeidelse av skiltplaner, gjennomføring og oppfølging av mindre trafikksikkerhetstiltak, saksbehandling i tilknytning til byggesaker og saksbehandling av avkjørsler og lignende med hjemmel i vegloven. Av drifts- og vedlikeholdsoppgaver kan nevnes snøbrøyting, vegmerking, skilting, avfallshåndtering, slukrensking og feiing/spyling av vegnettet.

Park

Park har ansvar for forvaltning, skjøtsel, drift og vedlikehold av Molde kommunes friområder. I tillegg har Molde bydrift en avtale med kirkevergen om stell av kommunens 10 gravsteder på totalt 100 dekar.

Virksomheten har en sentral rolle i å ivareta byens omdømme som «Rosenes by», til glede for både innbyggere og tilreisende. Virksomheten drifter og vedlikeholder 150 dekar friområder og 11 lekeplasser, blant annet Retiro friluftsområde, Alexandraparken, Reknesparken og Kringstadbukta. I tillegg leverer virksomheten tjenester til blant annet Molde Eiendom KF (skoler og barnehager) og Statens vegvesen.

Parkering

Parkering har ansvar for håndheving av all avgiftsbelagt parkering på offentlig veg, herunder parkeringsplasser, gateparkering og Molde parkeringshus. Parkeringshåndheving blir utført etter parkeringsbestemmelsene i vegtrafikkloven og i gjeldende forskrifter. Virksomheten forvalter utleie av diverse gategrunn og plassene for torgsalg. Klager behandles og parkeringstillatelser for forflytningshemmede tildeles, etter gjeldende regelverk.

Molde kommune har en avtale med Romsdal Parkering AS på administrasjon og håndheving av skiltreguleringer på privat grunn.

Verkstedet

Verkstedet utfører reparasjoner og vedlikehold av kommunens biler, maskiner og utstyr. Verkstedet har således en viktig rolle i ivaretagelse av driftssikkerheten til enheten. I tillegg utfører verkstedet diverse vedlikehold og reparasjoner på kjøretøy og materiell for andre kommunale enheter. Verkstedet har beredskap for enhetens egen vinterdrift av vegnettet. Virksomheten bistår ellers med fagkompetanse ved innkjøp av biler og maskiner både for egen drift og for andre kommunale enheter og foretak etter behov. Verkstedet er godkjent påbyggerveksted og traktorverksted.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Molde bydrift drifter og vedlikeholder fylkeveger med refusjon fra Statens vegvesen. Fra og med september 2018 vil Statens vegvesen konkurranseutsette denne tjenesten, og deler av refusjonsbeløpet på 2,1 mill. kroner vil falle bort. Enheten jobber med å se på muligheter for endringer i driften, for å kompensere for bortfall av oppgaver. Et av tiltakene vil blant annet bli å redusere innleie av tjenester i forbindelse med vinterdrift.

Fremtidige utfordringer

Byutviklingen i Molde påvirker enheten. Utbygging fører til en økning i oppgaver med forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veger, friområder og parkeringsarealer. I økonomiplanperioden får enheten økte driftsoppgaver som en følge av utbygging av Sjøfronten, Brunvollkvartalet, utvidelse av Røbekk gravlund, Nesbøen boligfelt på Kleive, Kringstad boligfelt, Elgsåslia boligfelt, samt flere mindre private utbygginger med regulerte offentlige arealer.

Sentrumsutviklingen vil også medføre reduserte inntekter for enheten, da det blir en reduksjon i antall avgiftsbelagte parkeringsplasser i sentrum.

Klimaendringer vil gi enheten utfordringer fremover. Mer ekstremvær vil kreve at enheten har mer fokus på risiko og sårbarhetsanalyser. Dette vil igjen kreve at enheten øker fokus på å forebygge uønskede hendelser. Enheten vil også trolig få flere oppgaver i forbindelse med opprydding etter ekstremvær.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2018 Økonomiplan
gjeldende ny 2019 2020 2021
Biler og maskiner 4016 2 000 2 500 2 500
Biler og maskiner – park 8000 1 250 500 950
Kommunale veger 4011 4 500 4 500 4 500 4 500
Trafikksikring 4012 350 350 350 350
Trafikksikring – Eikrem 8005 7 800 7 800
Trafikksikring – Moldelivegen 4770 2 000 1 300
Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH) 4731 13 000 13 000
Utskifting HQL-armatur 4717 7 300 4 000
Veg- og gatelys 4013 1 500 1 500 1 500 1 500
Sum investeringer 35 700 9 350 9 800 6 350

Veg og trafikk – utskifting av biler og maskiner

Enhetens kjøretøy er i stor grad gamle og utslitte. Det er store, årlige vedlikeholdsutgifter og kjøretøyene er ute av drift flere perioder gjennom året. Det ble gjennomført en samlet kartlegging av bil- og maskinparken til bruk i veg og trafikk og park og idrett i 2016. I budsjettet for 2017 og tilhørende økonomiplan, ble en samordnet plan for nødvendig utskifting av kommunale nyttekjøretøy påbegynt. Endring i forhold til økonomiplanen 2017–2020 er at 0,5 mill. kroner i 2018 er flyttet til 2019 og 0,5 mill. kroner er flyttet fra 2019 til 2020. For veg og trafikk krever dette en bevilgning på 2,0 mill. kroner i 2018, 2,5 mill. kroner i 2019 og 2,5 mill. kroner i 2020.

Park – utskifting av biler og maskiner

For å kunne utføre nødvendig skjøtsel av uteområder ved formålsbyggene, parker, grøntanlegg og kirkegårder, er det nødvendig med nyttekjøretøy som fungerer til formålet. Enhetens kjøretøy består i stor grad av eldre og slitte biler og maskiner. Utskifting av de eldste og mest slitte bilene og maskinene startet i 2017. Dette videreføres i tråd med økonomiplan 2017-2020, men med en liten økning i beløpene for 2018 og 2020. Nytt utstyr til ny hovedgravplass blir også ivaretatt gjennom denne utskiftingsplanen gjennom ny gravemaskin og sitteklipper. Det bevilges 1,25 mill. kroner i 2018, 0,5 mill. kroner i 2019 og 0,95 mill. kroner i 2020.

Kommunale veger

Molde kommune har fortsatt 51 km grusvei som bør asfalteres. Asfaltering av grusveger vil bli utført årlig i økonomiplanperioden for å redusere antall kilometer grusveg. Videre er det behov for å reasfaltere for å opprettholde et trafikksikkert vegnett. I dette ligger også behov for årlig re-merking. Til slutt er det behov for utskifting av sluk tilknyttet vegnettet når Molde Vann og Avløp KF skifter ut vann- og avløpsledninger. Det bevilges 4,5 mill. kroner årlig i perioden.

Trafikksikring

Det er stadig behov for å gjennomføre mindre trafikksikringstiltak som etablering av fartshumper. I tillegg kommer nye tiltak også i tilknytning til arbeid på det kommunale VA-nettet. Midlene vil bli brukt til tiltak i samsvar med «Handlingsplan for trafikksikkerhet». Det bevilges 0,4 mill. kroner årlig i perioden.

Trafikksikring – Eikrem

I forbindelse med utbyggingen på Eikrem (Tiriltunga borettslag) ble det inngått egen utbyggingsavtale som også inneholdt trafikksikringstiltak. Det som haster mest er nødvendige busslommer og deretter gang- og sykkelveg. Det er avtalt en lik fordeling av kostnadene mellom kommunen og utbygger. Det forutsettes også søknad om 50/50 midler fra Statens vegvesen. For å komme i posisjon til slikt tilskudd, må tiltaket være lagt inn i kommunens budsjett og økonomiplan. Søknadsfrist for slikt tilskudd er 1. september hvert år. Det bevilges 7,8 mill. kroner til finansiering av tiltakene i 2018.

Trafikksikring Moldelivegen

Arbeidet med bygging av fortau i Moldelivegen del 1 og 2 er utført. Del 3 Moldelivegen-Damvegen gjenstår. Den innebærer gangveg og gangbro. Det bevilges 1,3 mill. kroner i 2018.

Utskifting armatur natriumhøytrykk (NAH)

Natrium høytrykks-armaturer vil bli faset ut av produksjon og salg på grunn av miljømessige hensyn. Molde kommune har cirka 3 000 av disse armaturene. De fleste av disse er 15–20 år gamle og krever hyppig vedlikehold. Investeringen vil bli finansiert gjennom trekk i enhetens ramme. Der er fornuftig å bytte ut disse i samband med at de gamle HQL-armaturene byttes ut. Samlet vil cirka 5 000 armaturer være byttet ut i løpet av 2018 noe som vil gi lavere strømutgifter, lavere vedlikeholdsutgifter, bedre lys og reduserte CO2-utslipp. Det bevilges 13,0 mill. kroner i 2018.

Utskifting HQL-armatur

Eksisterende HQL-lamper har gått ut av produksjon og er ikke lenger til salgs av miljømessige hensyn. Kommunen må skifte ut eksisterende lamper med nye LED-lamper. Disse har et vesentlig lavere strømforbruk og en mer miljøvennlig produksjon, samt bedre driftssikkerhet og kvalitet. Utskifting enkeltvis vil være lite lønnsomt, og det er inngått avtale med et privat firma for utskifting av alle gamle HQL-armatur. Prosjektet vil bli ferdig i 2018. Beløpet i 2018 må økes i forhold til gjeldende økonomiplan, men dette skyldes i all hovedsak forsinkelser fra 2016. Strømbesparelse og lengre levetid vil gi reduserte driftsutgifter for enheten, og dette finansierer over halvparten av investeringer knyttet til utskifting av HQL-lamper. Det bevilges 4,0 mill. kroner i 2018.

Veg- og gatelys

Det behov for utskifting av den eldste delen av eksisterende veglysnett. Dette gjelder tremastanlegg og luftspenn som vil bli erstattet med stålmaster og jordkabel. Dette arbeides samkjøres med prosjekter i regi av Molde Vann og Avløp KF for å redusere utgiftene. Fremdriften er avhengig av hvilke prosjekt som blir utført av foretaket. Det bevilges årlig 1,5 mill. kroner.

Vis undermeny