Fremtidige investeringer under planlegging og vurdering

I investeringsbudsjettet er det flere prosjekter som ligger inne med planleggingsmidler. Totalkostnaden i prosjektet er ikke innarbeidet, da den er ukjent eller starter etter planperioden. Det er også flere større investeringsprosjekter som det ennå ikke er tatt stilling til eller avsatt planleggingsmidler til. Under er en liste over større prosjekter kommunen må ta stilling til i tiden som kommer, men som i varierende grad er hensyntatt i gjeldende økonomiplan. Prosjekter der noe planleggingsmidler ligger inne i økonomiplanen er merket med * .

 • Bypakke – 5 pst. egenfinansiering
 • Eldrebølgen – økt antall omsorgsplasser
 • Enensenteret – renovering/nybygg *
 • Gang- og sykkelveg Bolsøya *
 • Infrastruktur Bolsøya *
 • Kleive omsorgssenter – rehabilitering *
 • Kulturhuset – tekniske anlegg *
 • Kviltorp skole – rehabilitering gymbygget
 • Lillekollen barnehage *
 • Lundavang
 • Ny barnehage Molde øst
 • Ny skole Årølia
 • Nye lokaler helsetjenesten
 • Parkeringsløsning idrettsparken
 • Skjevik barne- og ungdomsskole – rehabilitering gymbygget *
 • Sellanrå skole – rehabilitering garderober i gymbygget
 • Tjenestebiler hjemmetjenesten *
 • Utvikling brannstasjonstomta Bolsønes
 • Årølivegen ny kryssløsning E39 *
Vis undermeny