Kommunestyrets årlige eiendomsskattevedtak

 1. Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a.

 2. Eiendomsskatten for 2018 skrives ut med 3,58 promille av gjeldende eiendomsskattetakst, jf. eiendomsskatteloven § 13.

 3. Det beregnes ikke bunnfradrag for 2018, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd

 4. Eiendomsskatten skrives ut i fire terminer for 2018, jf. eiendomsskatteloven § 25.

 5. Skattetakstene kontorjusteres med 0,41 pst. for 2018, jf. eiendomsskatteloven § 8 A-4. Det innebærer at takstgrunnlaget er oppjustert totalt 40,81 pst. siden forrige alminnelige taksering.

 6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b, kan det for ett år av gangen søkes om fritak for eiendomsskatt for følgende eiendommer:
  • Eiendom tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten.
  • Bygning som har historisk verdi

 7. I medhold av eiendomsskatteloven § 28, kan det for ett år av gangen søkes om nedsettelse eller ettergivelse av skatten dersom særlige grunner gjør det svært urimelig å kreve inn eiendomsskatten. Søknadsfrist er 1. februar i skatteåret for eiere av boliger, hytter og annen eiendom, og 1. oktober for eiere av borettslagsleiligheter

 8. Ved taksering og utskriving benytter kommunen gjeldende eiendomsskattevedtekter, jf eiendomsskatteloven § 10.
Vis undermeny