Oversikt lån som belaster drift

Tabellen under viser en spesifisering av lån som belaster drift per enhet og prosjekt. Dette er lån der kommunen må bruke sine frie inntekter til å betale renter og avdrag i løpet av levetiden til den enkelte investering. Dette summerer seg til 229,2 mill. kroner i 2018 og 501,1 mill. kroner i perioden. Av dette skyldes 49,8 mill. kroner forsinkelser eller utsettelser av investeringsprosjekt som skulle ha vært gjennomført før 2018. Fullføring av disse prosjektene fører til at nødvendig ramme med tilhørende bruk av lån må bevilges på nytt i 2018.

Lån som belaster drift

Hele 1 000
Lån som belaster drift
Budsjett 2018 Økonomiplan
2019 2020 2021
Plan- og utviklingsavdelingen 75 110 43 430 53 000 41 000
Diverse erverv og tiltak 800 800 800 800
Gang- og sykkelveg Bolsøya 200
Gruset gangveg Kringstad 1 440
Infrastruktur Bolsøya 400 400
Ny brannstasjon Hjelset 8 000 8 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 4 000 4 000
Sentrumstiltak 200 200 200 200
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 44 400 23 600
Sjøfronten 2 3 200 4 000 44 000 40 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 19 500
Sykkelparkering skoler 810 990
Årølivegen øst 1 600
Personal- og organisasjonsavdelingen 7 612 5 720 7 431 7 545
IKT-investeringer Molde kommune 1 600 1 600 3 200 3 200
Inventar renovering Storgata 31 2 000
ROR-IKT – fellesinvesteringer 4 012 4 120 4 231 4 345
Skole 37 656 5 156 2 240
Bekkevoll ungdomsskole – utskifting automatikk ventilasjon 320
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 240 960
Bolsøya skole – utvikling skolegård 1 100
Bolsøya skole – øst- og vestvegg gammelt bygg 2 000
Branntekniske vurderinger og utbedringstiltak i skoler 1 200
IPad-prosjektet 1 600 1 600
Kvam skole – lekkasje takvindu 400
Kviltorp skole – dører mellom klasserom 240
Kviltorp skole – utbedring uteområde mellom gymbygg og hovedbygg 320
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler 400
Langmyra skole – ny taktekking og reparasjon fasader 400
Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken 560
Nordbyen skole – bygge om fellesrom i SFO–bygget til grupperom 216
Nordbyen skole – ombygging fra grupperom til arbeidsrom 176
Nordbyen skole – ytterdører og adgangskontroll 1 200
Sellanrå skole – flytte brakkerigg 2 800
Sellanrå skole – fase 3 20 720 320
Sellanrå skole – midtfløy 6 000
Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele 320
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober 1 200
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget 160
Skjevik barne- og ungdomsskole – utskifting vannrør bygg 1 600
Barnehage 26 560 15 600 1 120 400
Barnas hus – nybygg 720
Hatlelia barnehage 24 000 15 200 400
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg 320
Kommunale barnehager – rehabilitering/tilpasninger 400 400 400 400
Lillekollen – ny barnehage 400
Lillekollen – omtekking tak Bjørsito 1 040
Pleie og omsorg 10 542 1 843 1 360
Bergmo omsorgssenter – endring av kjøkkenløsning i beboeravdeling 240
Bergmo omsorgssenter – møbler 288 288
Bergmo omsorgssenter – nødstrømsaggregat 575
Bergmo omsorgssenter – ombygging hjemmetjenesten 1 040
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 75 675
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 1 600
Glomstua omsorgssenter – ombygging for hjemmetjenesten 400
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 1 320
Kleive omsorgssenter – nytt kjøkken dagsenter 240
Kleive omsorgssenter – nødstrømsaggregat 500
Kleive omsorgssenter – utredning behov rehabilitering 160
Montering tilbakeslagsventiler omsorgssenter 480
Råkhaugen omsorgssenter – dagsenterbuss 920
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 1 200
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer 400
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 560
Skåla omsorgssenter – ventilasjon 784
Tjenestebiler hjemmetjenesten 2 000
Tiltak funksjonshemmede 320 480
Enensenteret 320
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak 480
Brann- og redningstjensten 3 900 300
Bil forebyggende avdeling 300
Bil kursavdelingen 300
Ny brannbil 3 600
Molde bydrift 13 140 7 380 7 570 5 080
Biler og maskiner 1 600 1 900 1 900
Biler og maskiner – park 1 000 400 590
Kommunale veger 3 600 3 600 3 600 3 600
Trafikksikring 280 280 280 280
Trafikksikring – Eikrem 3 120
Trafikksikring – Moldelivegen 1 040
Utskifting HQL-armatur 1 300
Veg- og gatelys 1 200 1 200 1 200 1 200
Kulturtjenesten 41 050 44 000 -760 1 000
Fuglsethallen – bytte lysarmaturer 270
Fundament naust Hjertøya 160
Kulturhuset – oppgradering av fasader 980
Kulturhuset – sikringstiltak brann og rømning 168
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg 160
Molde arena -6 580
Reknesbanen -616
Renovering Idrettens hus 44 000 39 040 440
Træffhuset – garasje og lager 1 600
Tråkkemaskin skiløyper 1 000
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 18
Tursti Skihytta–Varden 90
Uteområde Molde idrettspark 960 4 800 -1 200
Kulturskolen 1 200
Ny kulturskole 800
Rådstua og fengselet – fasaderehabilitering og oppgradering 400
Andre bygg 2 438 2 400 2 200 2 080
Enøk – kommunale bygg 806 800 600 480
Investeringsmidler akutte behov 1 632 1 600 1 600 1 600
Molde kirkelige fellesråd 10 000 14 000
Gravplassutvidelser 10 000 14 000
Totalt lån som belaster drift 229 208 139 849 74 641 57 405
Vis undermeny