Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Hatlelia barnehage 2776 50 000 40 000 1 000
Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg NY 400 400
Kommunale barnehager – tilpasninger 2763 400 400 400 400
Lillekollen – ny barnehage 2780 500 83 000 5 000 77 500
St. Sunniva - utfasing oljekjel 2782 400 400
Sum investeringer 45 800 79 300 400 400

Hatlelia barnehage

Molde kommunestyre vedtok i mai 2017 å rive eksisterende Hatlelia barnehage og bygge en ny barnehage på tomten med plass til cirka 90 barn. Prosjektet er under realisering.

Totalrammen for prosjektet er 50,0 mill. kroner. Det bevilges 40,0 mill. kroner i 2019 og avsettes 1,0 mill. kroner i 2019.

Hauglegda – utskifting ventilasjonsanlegg

Ventilasjonsaggregatet i barnehagen er fra 1993 og kan ikke forventes å vare så veldig mye lenger. For å opprettholde normal drift, er det nødvendig å skifte det ut. Det avsettes 0,4 mill. kroner i 2020.

Kommunale barnehager – tilpasninger

Hvert år dukker det opp situasjoner i kommunens barnehager som krever fysiske eller tekniske tilpasninger. Dette kan være grunnet barn med særskilte behov eller andre krav som dukker opp. Det bevilges 0,4 mill. kroner i 2018 og avsettes 0,4 mill. årlig i økonomiplanen.

Lillekollen – ny barnehage

Strategisk plan for utvikling av det fremtidige barnehagetilbudet i kommunen, ble behandlet i kommunestyret i november 2016. I planen legges det klare føringer på at veksten i barnehagetilbudet må skje i sentrumsområdet ved renovering og/eller nybygg og utvidelse ved Hatlelia og Lillekollen barnehager. Det er bevilget 0,5 mill. kroner til planlegging av nye Lillekollen barnehage i 2018.

Molde formannskap sluttet seg i juli 2018 til at videre planleggings- og prosjekteringsarbeid knyttet til Lillekollen barnehage skulle legge til grunn at eksisterende bygg, med unntak av Bjørsito, rives og erstattes med nybygg. Barnehagen er foreløpig planlagt med 120 barn, men med mulig utvidelse til 150 barn. Det bevilges 5,0 mill. kroner til videre planleggings- og prosjekteringsarbeid i 2019 og avsettes 77,5 mill. kroner til realisering i 2020. I forbindelse med politisk sluttbehandling av saken etter anbudsinnhenting, vil mulige strukturelle endringer i barnehagetilbudet i sentrum bli belyst.

St. Sunniva – utfasing oljekjel

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke fossil olje til å varme opp bygg. Oljekjelen ved St. Sunniva barnehage må derfor saneres, og erstattes med ny varmeløsning. Ressursbruk må holdes på et minimum da fremtidig bruk av barnehagen må sees samlet oppimot overordnet struktur på barnehage.

Vis undermeny