Fellesområdet barnehage

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 131 013 125 837 136 824 133 459 132 468
Driftsinntekter -5 219
Driftsutgifter 136 232 125 837 136 824 133 459 132 468
Lønns- og prisvekst 66 370
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 66 38
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 352
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -20
Andre rammeendringer 124 -2 355 -3 365 -991
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 997
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -997 -992 -991
Rammetrekk ved endelig balansering -2 065
Rammereduksjon – rammesak 2019 -2 000 -308
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 – Kleive oppvekstsenter -68 68
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - økt inntektsgrense gratis kjernetid i barnehage 192
Statsbudsjett 2019 – økt inntektsgrense for gratis kjernetid i barnehage 232
Statsbudsjett 2019 – gratis kjernetid for 2-åringer fra familier med lav inntekt fra 1. august 2019 225
Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018, helårsvirkning -38
Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 50 kroner per måned fra 1. august 2019 -113
Rådgiver fagseksjon barnehage til plan- og utviklingsavdelingen -700
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT -29
Tilskudd private barnehager 5 064
Økt tilskudd private barnehager 5 332
Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 110 kroner per måned fra 1. januar 2018, helårsvirkning -67
Statsbudsjett 2019 – økt foreldrebetaling med 50 kroner per måned fra 1. august 2019 -201
Internt på fagområdet -5 366 7 908
Omfordeling barnehage 2019 2 542
Tildeling spesialpedagogisk hjelp vår 2018 -1 834 1 834
Tildeling funksjonshemmede barn vår 2018 -1 820 1 820
Tildeling spesialpedagogisk hjelp høst 2018 -1 424 1 424
Tildeling funksjonshemmede barn høst 2018
Tildeling spesialpedagogisk hjelp fra mars/april 2018 -288 288
Ny driftsramme 125 837 136 824 133 459 132 468 132 468
Vis undermeny