Barneverntjenesten

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 33 592 35 485 36 804 34 355 34 355
Driftsinntekter -60 517
Driftsutgifter 94 109 35 485 36 804 34 355 34 355
Lønns- og prisvekst 393 430
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 178 104
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 9 6
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 208
Økt KS-satser - barnevernstiltak 1. juli 2018 206 206
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -94
Andre rammeendringer 1 500 889 -2 449
Rammetrekk ved endelig balansering -349
Rammereduksjon – rammesak 2019 -200 -300
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - økning i ressurskrevende barnevernstiltak 1 500 -500
Overføring av visma regninger til ROR-IKT (Molde kommunes andel) -211
Statsbudsjett 2019 – skjønnsmidler barnevernsvakten 1 300 -1 300
Ny driftsramme 35 485 36 804 34 355 34 355 34 355

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste som ivaretar kommunenes oppgaver etter barnevernloven for Molde, Midsund, Aukra, Eide og Vestnes kommuner. Molde kommune er samarbeidets vertskommune. Målet for samarbeid innen barnevern er å sikre en robust barneverntjeneste med høy kvalitet.

Enheten skal sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Videre skal barneverntjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Barnevernet gir råd og veiledning til foreldre, unge og samarbeidspartnere. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å forhindre at barn får varige problemer ved å avdekke situasjoner som etter barnevernloven gir grunnlag for tiltak.

Nøkkeltall barnevernstiltak Molde kommune

Nøkkeltall barnevernstiltak Molde kommune
2016 2017 Per okt. 2018
Plasseringsvedtak fosterhjem 42 43 42
Plasseringsvedtak institusjon 2 2 2
Sum plasseringsvedtak fra barnevernet (0-18 år), alle paragrafer 44 45 44
Bekymringsmeldinger til barnevernet 242 207 161
Barn med hjelpetiltak i hjemmet 145 128 135
Ettervern (ulike hjelpetiltak etter fylte 18 år) 24 27 19

Barnevernstiltak

I barnevernet skilles det på tiltak i hjemmet og tiltak utenfor hjemmet. I tillegg er det et skille på frivillige tiltak (hjelpetiltak) og tvangstiltak (når kommunen overtar omsorgen for et barn).

Tiltak utenfor hjemmet

Molde kommune har per oktober 2018 omsorgen for 35 barn under 18 år. I tillegg bor 7 barn utenfor hjemmet som frivillig tiltak. Fra Molde kommune bor 42 barn i fosterhjem og 2 barn bor i barnevernsinstitusjon.

I løpet av 2018 er noen tiltak utenfor hjemmet avsluttet, men det har også kommet nye til. Hasteflyttinger har også forekommet, men enheten har fått dette ned på et meget lavt nivå de siste årene. Per oktober 2018 bor like mange barn utenfor hjemmet som ved årsskiftet. Hasteflyttinger og endring av bosted for barna gjennom året, har økonomiske konsekvenser i form av økte utgifter.

Tiltak i hjemmet

Barnevernet har som mål at barn og unge med behov for tjenester skal få hjelp så tidlig som mulig i sitt biologiske hjem. Tiltakene i hjemmet har de senere årene utviklet seg fra å bli gitt som kompenserende tiltak, til i større grad å være tiltak som skal gi en positiv endring i barnets omsorgssituasjon. Endringstiltakene blir gjennomført av ansatte i barnevernet og andre enheter i kommunene. Dette krever økt kompetanse og er mer tidkrevende for den enkelte ansatte.

Utvidelse av den interkommunale barneverntjenesten

Fra oktober 2018 overtok enheten ansvaret etter barnevernloven for Vestnes kommune. Endringen var planlagt gjeldende fra januar 2019, men ble fremskyndet med bakgrunn i situasjonen for Vestnes kommune. Fra 2019 vil Vestnes kommune inngå i ny fordelingsnøkkel for administrasjonsutgiftene for den interkommunale barneverntjenesten.

Barnevernsvakt til flere kommuner i regionen

Enheten har drevet barnevernsvakt for samarbeidskommunene siden april 2016. Det er nå lagt inn krav i barnevernloven om at alle kommuner skal ha en døgnvaktberedskap i barnevernet, altså en barnevernsvakt. Dette har medført at flere kommuner ønsker å kjøpe denne tjenesten fra samarbeidskommunene. I 2018 har barneverntjenesten mottatt skjønnsmidler fra fylkesmannen for å utrede og utarbeide en barnevernsvakt som kan omfatte totalt 11 kommuner. Prosjektet har resultert i en utvidelse av barnevernsvakten planlagt gjeldende fra desember 2018. Den nye barnevernsvakten vil ha en større aktiv tilstedeværelse samt tilby bedre kvalitet uten at dette øker Molde kommunes utgifter til tjenesten.

Administrasjonsutgifter

Enheten mottar øremerket statlig tilskudd for 4,8 stillinger i barneverntjenesten samlet for kommunene Molde, Midsund, Aukra og Eide. Moldes kommunes andel av tilskuddet for 2018 var på cirka 2,0 mill. kroner. Det forventes at tilskuddet videreføres for 2019, samt en økning som følge av tilskudd til Vestnes kommune.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Det er stor usikkerhet knyttet til endringer og omfanget av barnevernstiltak for 2019. Dette er et springende punkt som har konsekvenser for enhetens mulighet til å holde rammen. For 2019 er det i tillegg lagt inn et generelt rammetrekk på 0,2 mill. kroner noe som vil bli utfordrende for enheten. Det er også foreslått ytterligere rammereduksjoner for tjenesten i økonomiplanperioden.

Enheten forventer en betydelig økning i utgiftene knyttet til ett enkelttiltak som tidligere var finansiert ved tilskuddsmidler via flyktningtjenesten. Barneverntjenesten overtok økonomisk ansvar fra november 2018 og det er beregnet utgifter på cirka 1,8 mill. kroner for 2019. Enheten har store utfordringer med å finansiere dette enkelttiltaket uten reduksjon i andre tiltak.

For 2019 vil enheten motta skjønnsmidler på 1,3 mill. kroner til utvidelse av den interkommunale barnevernsvaktaen. Molde kommunes andel av denne overføringen er på cirka 650 000 kroner.

Fremtidige utfordringer

Det er planlagt at enheten skal flytte inn i nyrenoverte lokaler i Storgata 31 i løpet av 2019. Bakgrunnen for flyttingen er utvidelse av enhetens ansvarsområde, endring i antall kommuner, samt krav til nødvendig sikkerhet og arbeidsmiljø for de ansatte. Eventuelle økte husleieutgifter forventes kompensert i enhetens ramme.

Det er varslet vesentlige endringer i lov om barneverntjenester og det forventes at disse vil iverksettes gradvis i løpet av økonomiplanperioden. Loven er bebudet sendt ut på ny høring våren 2019. Det er fortsatt uklart hvilke konsekvenser endringene vil få for den økonomiske driften av barneverntjenesten. Loven er i 2018 endret til en rettighetslov som krever enda mer skjerping på at barneverntjenestene leverer i forhold til lovkrav. Barns medvirkning har også et stort og viktig fokus i ny lovgivning. Her er egen barneverntjeneste allerede meget godt i gang ved at det de siste årene har vært stort fokus på prosjektet Mitt Liv i samarbeid med barnevernsproffene og forandringsfabrikken.

Den kommunale barneverntjenesten er under et stadig press i forhold til å følge opp sitt samfunnsmandat. Barnevernet har et stort fokus rettet mot seg fra nasjonale og internasjonale media. Barneverntjenesten må rustes for å møte utfordringene og det økende presset på tjenester og barnevernets legitimitet i samfunnet. Det må satses på personalet i barneverntjenesten gjennom god rekrutering, kompetanseheving og arbeidsmiljø for at dyktige fagfolk skal stå i den viktige jobben.

Kompetanseutvikling for arbeid med treffsikre tiltak blir videre viktig for at barn og unge skal få rett hjelp til rett tid. I tillegg må enheten ha fortsatt fokus på samarbeid og veiledning til andre offentlige instanser som skal forbygge behov for tiltak fra barneverntjenesten.

Det er for barneverntjenesten alltid en stor utfordring å budsjettere riktig på tiltaksutgifter, da enkeltvedtak for enkelte barn kan gi omfattende økonomiske konsekvenser i budsjettåret. Dette gjelder både krevende og omfattende hjelpetiltak og tiltak med flyttinger ut fra hjemmet.

Vis undermeny