Flyktningtjenesten

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 81 054 81 054 69 536 52 758 43 563
Driftsinntekter -16 270
Driftsutgifter 97 324 81 054 69 536 52 758 43 563
Andre rammeendringer -11 518 -16 778 -9 195 -6 461
Rammereduksjon – rammesak 2019 -500
Rammetrekk ved endelig balansering -536
Rammeendring redusert bosetning -11 361 -15 742 -9 195 -6 461
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT -157
Ny driftsramme 81 054 69 536 52 758 43 563 37 102

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Flyktningtjenesten er delt inn i fire avdelinger: stab, bosetting, kvalifisering og integrering og avdeling for enslige mindreårige.

Det er per ultimo oktober bosatt 35 flyktninger i 2018. I tillegg er det bosatt 10 personer gjennom familiegjenforening.

Enheten har et godt samarbeid med Molde Eiendom KF og kontor for tildeling og koordinering (KTK) når det gjelder tildeling av boliger. Enheten benytter seg også av det private leiemarkedet. Flyktningtjenesten gir veiledning om startlån, og flere flyktninger har kjøpt egen bolig.

Introduksjonsloven forplikter kommuner som bosetter flyktninger å tilby introduksjonsprogram for ny-bosatte flyktninger mellom 18 og 55 år. Flyktningtjenesten har ansvar for å tilrettelegge introduksjonsprogram i tråd med lovens intensjoner.

Molde kommune har 208 deltakere i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet er helårlig fulltidsprogram som gjennomføres i samarbeid med Molde voksenopplæringssenter. Mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet har liten utdanning fra hjemlandet. Det er derfor viktig å ha fokus på områder som grunnleggende ferdigheter og forsterket arbeidslivsstart.

Fulltidsprogram oppnås ved at flyktningtjenesten har noe undervisning og veiledning per uke, samt undervisning i sommerferien, høstferien og påskeferien. Tilbudet om grunnskoleopplæring, som inngår i introduksjonsprogrammet, videreføres. I 2018 er grunnskolen et komprimert eksamensrettet toårig løp, eller som forberedende grunnskoleløp på tre år eller mer. Tilbud om grunnskoleopplæring, som en del av introduksjonsprogrammet, er en suksessfaktor når det gjelder å komme inn på videre utdanning. Svært mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet velger å gå videre på utdanning ved avsluttet program. Fra 2017 kan også videregående opplæring inngå som en del av introduksjonsprogrammet. Flyktningtjenesten samarbeider godt med Molde voksenopplæringssenter og de videregående skolene i området.

Rammen til flyktningtjenesten omfatter, i tillegg til bosetting av voksne, også tjenester til enslige mindreårige flytninger. Enheten bosetter i dag kun enslige mindreårige flyktninger direkte på hybel, med oppfølging fra avdeling for enslige mindreårige (EMO).

Flyktningtjenesten refunderer vesentlige beløp fra sin ramme til andre enheter i kommunen. Spesielt kjøpes det tjenester fra sosialtjenesten NAV, Molde voksenopplæringssenter, barnehageområdet, skoleområdet, helsetjenesten og barneverntjenesten.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har for 2019 signalisert behov for å bosette et relativt lavt antall flyktninger i norske kommuner. Årsaken er at færre søker asyl i Norge. Det er per oktober 2018 fortsatt usikkerhet rundt endelige bosettingstall for 2018, men det ligger an til betydelig lavere bosetting enn de foregående årene. Redusert bosetting i 2018 og 2019 fører også til redusert integreringstilskudd for 2019 og utover i økonomiplanperioden.

Molde kommune har på det nåværende tidspunkt ikke mottatt anmodningstall fra IMDi for bosetting i 2019. Rammen til flyktningtjenesten er derfor beregnet ut fra stipulerte anmodningstall fra IMDi med bosetting av 35 nye personer. Dette inkluderer 2 enslige mindreårige over 16 år. I tillegg forventes det bosetting av 18 personer gjennom familiegjenforening i 2019.

Rammen for 2019 er foreslått redusert med 11,4 mill. kroner som følge av redusert bosetting noe som også gir en reduksjon i kommunens integreringstilskudd. Redusert rammebeløp påvirkes også av at flere av de tidligere bosatte enslige mindreårige fyller 21 år i 2019. Særskilt tilskudd som en del av integreringstilskuddet opphører når enslige mindreårige fyller 21 år.

Flyktningtjenesten er forberedt på å bosette et lavere antall flyktninger i 2019 enn det som gjennomsnittlig er bosatt de siste årene. Det er imidlertid utfordrende å justere driftsnivået, så lenge antall deltakere i introduksjonsprogrammet er relativt stabilt. Det foreslås vesentlige rammereduksjoner for enheten i økonomiplanperioden. Signal om reduserte bosettingstall i årene fremover kan også føre til at flyktningtjenesten sin ramme vil bli ytterligere redusert i økonomiplanperioden.

Fremtidige utfordringer

Antatt lave bosettingstall de neste årene vil stille store krav til enheten om å opprettholde et akseptabelt aktivitetsnivå for å få flest mulig av de bosatte inn i videregående utdanning eller i arbeid, samtidig som det er viktig at aktiviteten holdes innenfor de økonomiske rammene enheten disponerer.

2019 vil bli et spesielt år med tanke på at tre kommuner skal bli til en kommune 1. januar 2020. Det legges opp til at dette skal bli en god prosess for de tre tjenestene som bosetter flyktninger, og enhetene er allerede godt i gang med samkjøringen.

Vis undermeny