Sosialtjenesten NAV Molde

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 35 193 35 412 36 699 36 284 35 834
Driftsinntekter -26 719
Driftsutgifter 61 912 35 412 36 699 36 284 35 834
Lønns- og prisvekst 219 664
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 219 126
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 651
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -113
Andre rammeendringer 623 -415 -450
Rammetrekk ved endelig balansering -365
Individuell jobbstøtte (IPS) – egenandel 3 prosjektstillinger 150 150 -450
Rammereduksjon – rammesak 2019 -200 -200
Utgiftsøkning - Krisesenteret 323
Økt sosialhjelpsutbetaling på grunn av økt husleie Molde Eiendom KF (25 pst. over 3 år) 350
Ny driftsramme 35 412 36 699 36 284 35 834 35 834

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Sosialtjenesten NAV Molde ble etablert som egen enhet i 2009 og utfører både statlige og kommunale oppgaver. Statlige ansatte følger opp brukerne også når det gjelder det sosialfaglige og enheten følger anbefalingen om at bruker så langt det er mulig kun skal ha én kontaktperson i NAV. Enheten består av cirka 60 ansatte hvor 23,9 årsverk har kommunal ansettelse. I tillegg har enheten fått tildelt prosjektmidler til 5 kommunale prosjektstillinger. Øvrige ansatte er statlige stillinger, hvorav 6 prosjektstillinger som i samarbeid med Helse Møre og Romsdal arbeider med individuell jobbstøtte (IPS).

Både tjenester etter sosialtjenesteloven og arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV-loven) ligger til enheten. Husbankens tilskuddsordninger som bostøtte og startlån inngår også i tjenestetilbudet.

Sosialtjenesten NAV Molde yter tjenester til flyktningtjenesten etter sosialtjenesteloven som vedtak og samtaler ved behov om bistand, og får refundert lønnskostnader tilsvarende 2,2 årsverk.

Sosialtjenesten

Arbeid og aktivitet er hovedsatsingsområdet i NAV. Det å gi mennesker muligheter til å være i inntektsgivende arbeid og kunne forsørge seg selv og sin familie, er med på å bekjempe sosiale forskjeller og er helsefremmende. Enheten har etablert et eget ungdomsteam. Dette for å være i stand til å møte de utfordringene som frafall fra skole og arbeid gir. Tanken er å møte utfordringene tidlig. Dette vil hindre langt større utfordringer på et senere tidspunkt. Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et viktig virkemiddel, samt etablering av gode samarbeidsarenaer mellom kommune og næringsliv.

Kravet til aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år er krevende ut fra at tilgangen på plasser til forskjellige aktiviteter i kommunen er begrenset. Å lykkes med å kunne tilby flere valgmuligheter for å prøve ut forskjellige arbeidsoppgaver, vil være positivt for den enkelte ungdom, og ikke minst for kommunen med tanke på fremtidig arbeidskraft. Per dato er Jobbstart den aktiviteten som tilbys. Dette er et felles tiltak sammen med ressurstjenesten. Tiltaket er ressurskrevende både kostnads- og personellmessig for NAV.

Standard for arbeidsrettet brukeroppfølging benyttes og dette verktøyet blir stadig videreutviklet og forbedret. Videre jobber enheten godt inn mot lokalt næringsliv. Opplæring i veiledningsplattformen fortsetter og målsettingen er å øke kvaliteten på oppfølgingen av brukerne. Det å satse på veiledningskompetanse er viktig ettersom brukergruppen er krevende.

Samarbeidsprosjektet Molde IPS inngår nå i den ordinære driften på statlig side. Deltakerne i prosjektet er gitt mulighet til å komme i ordinær jobb, parallelt med behandling. Resultatene har vært meget gode og enheten har opparbeidet seg en god kompetanse på området. Molde IPS kommune ble inneværende år tildelt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for å gi et tilbud om individuell jobbstøtte på kommunalt nivå hvor brukere under 35 år prioriteres. Dette prosjektet er nå godt i gang med å utvide IPS metodikk til førstelinjetjenesten.

Sosialtjenesten NAV Molde fikk i 2017 tilskudd til 2 stillinger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til utvikling av de sosiale tjenestene. Tilskuddet gjelder i første omgang for ett år, men med mulighet for forlengelse i to år. Formålet med prosjektet er å styrke samarbeidet på tvers av innbyggerne, profesjonelle og frivillige på individ- og systemnivå. Dette for å oppnå varige resultater gjennom helhetlige tjenester til innbyggerne i kommunen.

Enheten jobber ut fra tanken om kontinuerlig forbedring av sine tjenester. Økte utgifter på noen områder, gir enheten utfordringer med å ivareta et samlet tjenestetilbud. Gjennom økt veiledningskompetanse, markedskompetanse og opplæring via Fylkesmannen i Møre og Romsdal, er målet fortsatt å gi gode tjenester til brukerne.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Molde IPS kommune er innvilget tilskuddsmidler til 3 prosjektstillinger med krav til kommunal egenfinansiering. Foreslått rammeøkning til individuell jobbstøtte dekker deler av kommunens egenandel, mens resterende må finansieres innenfor egen ramme. Tilskuddsmidlene er innvilget for inntil 3 år med økende egenfinansiering per år. Tilskuddet skal bidra til at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, kan nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, komme i ordinært lønnet arbeid og beholde tilknytningen til arbeidslivet. Prosjektet utføres i samarbeid med ressurstjenesten.

Det er foreslått en rammeøkning i 2019 med bakgrunn i husleieøkning hos Molde Eiendom KF. Enheten dekker husleien for brukere som ikke selv er i stand til å betale. I tillegg økes rammen med 0,3 mill. kroner tilsvarende økt driftstilskudd til Krisesenteret for Molde og Omegn IKS.

Det er foreslått et generelt rammetrekk på 0,2 mill. kroner i 2019. Rammereduksjonen er en stor utfordring for enheten ettersom det også forventes betydelige økninger i sosialhjelpsutbetalingene i 2019. Det foreslås også ytterligere rammereduksjoner i økonomiplanperioden.

Fremtidige utfordringer

Den mest krevende utfordringen for enheten fremover er vekst i sosialhjelpsutbetalingene. Hovedårsaken til økningen er at det spesielt i årene 2014–2016 var et stort antall bosatte flyktninger. Redusert måloppnåelse i integreringsarbeidet har i tillegg ført til at flere personer ikke har kommet i lønnet arbeid eller utdanning. Både næringslivet og enheter i kommunen må bidra for å lykkes med arbeidsinkludering. Prosjektet «bedre samarbeid» skal bidra til et tettere og mer koordinert samarbeid mellom flyktningtjenesten, Molde voksenopplæringssenter og sosialtjenesten NAV Molde.

Gruppen unge som sliter med å fullføre videregående skole og komme seg videre etter endt skolegang er fortsatt økende. Sosialtjenesten NAV Molde har i 2018 prøvd ut NAV-veileder i videregående skole sammen med Romsdal videregående skole. Dette har vært vellykket og vil bli videreført i 2019.

Regelendringer i forhold til arbeidsavklaringspenger har ført til at flere har fått behov for økonomisk stønad. Tettere og tidligere oppfølging er essensielt for å snu denne utviklingen.

Husbankens endringer i bostøtteordningen er utfordrende økonomisk og flere må ha bistand for å klare sine husleiekostnader. Også riktige boliger er fortsatt en utfordring for enhetens brukergruppe. Små og rimelige boalternativer er ønskelig.

Vis undermeny