Vedtak i kommunestyret 20. desember

 1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019–2022 med de endringer i forhold til rådmannens skisse som fremkommer av kommunestyrets behandling og vedtak.

  I forhold til rådmannens skisse gjøres følgende endringer for 2019:

  Drift
  Styrking kultur
  Støtte Rabalderfestivalen 2019: 100 000 kroner
  Drift ungdomshus fra 2. halvår 2019: 300 000 kroner
  Økt avsetning disposisjonsfond: 1 160 000 kroner

  Inndekning
  Reversert økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester: 1 560 000 kroner

  Investering
  1. Digitalisering i grunnskolen for mellomtrinnet; økt investeringsramme: 5,5 millioner kroner
  2. Molde bydrift; styringssystem gatelys: 4,0 millioner kroner

  Inndekning
  Utvidelse gravplass Røbekk; reduksjon2019: 9,5 millioner kroner
  (fra 27,5 millioner kroner ned til 18,0 millioner kroner)

 2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og enhet.

 3. Eiendomsskatten for 2019 skrives ut med 3,57 promille av eiendomsskattetaksten som er oppjustert med 0,42 pst. Oppjusteringen er beregnet ut ifra takstene i 2012.

 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetimetall mellom de ulike skolene som følge av naturlige endringer innenfor en politisk definert totalramme og flytting av tjenestetilbud fra en avdeling/enhet til en annen.

 5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling.

 6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de kommunale foretakene og Molde kirkelige fellesråd, blir som beskrevet i egne kapitler.

 7. Molde kommune bruker 534,7 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik: morselskapet: 252,6 mill. kroner, Molde Eiendom KF – formålsbygg: 167,9 mill. kroner, Molde Eiendom KF – utleieboliger: 0,4 mill. kroner, Molde Vann og Avløp KF: 113,6 mill. kroner og Moldebadet KF: 0,2 mill. kroner. Nytt lån, fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler, forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.

 8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.

 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser, og gebyrer for 2019 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.

 10. Ordførerens godtgjørelse for 2019 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.
Vis undermeny