Fellesområdet pleie og omsorg

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 -22 801 -27 384 -22 708 -26 585 -29 093
Driftsinntekter -32 855
Driftsutgifter 10 054 -27 384 -22 708 -26 585 -29 093
Lønns- og prisvekst -811
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 237
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -1 048
Andre rammeendringer -4 583 5 487 -3 877 -2 508
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 1 563
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -1 563 -1 564 -1 564
Rammetrekk ved endelig balansering -3 430
Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst -500
Oppholdsbetaling 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c -473 237 236
Reduksjon utskrivingsklare pasienter -1 180 -1 180
Kjøp av 4 plasser Misund kommune 3 520
K-sak 56/18 – helse- og omsorgsplan 2018-2025 2 500 2 500
Kjøp av 2 plasser Vestnes kommune til 1. april 2019 440 -440
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utsatt oppstart Nobel bofellesskap (organisert under Glomstua omsorgssenter) -4 583
Ny driftsramme -27 384 -22 708 -26 585 -29 093 -29 093
Vis undermeny