Helsetjenesten

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 77 960 79 470 81 253 80 087 79 610
Driftsinntekter -40 660
Driftsutgifter 118 620 79 470 81 253 80 087 79 610
Lønns- og prisvekst 1 513 983
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 2 5
Økt tilskudd leger/fysioterapeuter 721 640
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 596 345
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 194 113
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 515
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -635
Andre rammeendringer -3 800 -1 166 -477
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 475
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -475 -477 -477
Rammetrekk ved endelig balansering -810
Kapitalkostnader nye elbiler -56 -56
Kommunalt oppstartstilskudd ny fastlege -200
Rammereduksjon – rammesak 2019 -500 177
Sykehjemslege – økt ressurs fra 1. juli 2018 500
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT -305
Statsbudsjett 2019 – opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 501
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon 1 – ny stilling PPT 360
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – rehabilitering – "lengst mulig i eget hjem" -500 500
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – økt satsing på skolehelsetjenesten og helsestasjon 497
Ny driftsramme 79 470 81 253 80 087 79 610 79 610

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Fysioterapitjenester, ergoterapi og rehabiliteringsteam

Det er 14,5 årsverk privat fysioterapi med kommunal driftsavtale knyttet til syv fysikalske institutt. I tillegg er det flere fysioterapeuter uten driftsavtale i kommunen. Fysioterapeuter uten avtale har ikke trygderefusjon for sine tjenester og mottar ikke kommunal støtte. Det er stor etterspørsel etter fysioterapi, da mange har spesialistkompetanse som ikke er tilgjengelig i nabokommuner. Vel tre årsverk går til å betjene nabokommuner.

Innen kommunal fysioterapi er det 2,9 årsverk knyttet til barn og personer med psykisk utviklingshemming lokalisert ved Enensenteret. Antall henvendelser er økende. Mange har behov for habilitering i et livsløpsperspektiv. Det er rundt 7,5 årsverk knyttet til voksne og eldre ved korttidsopphold på Kirkebakken omsorgssenter og ambulerende i distriktene. Arbeidet er knyttet til forebyggende og kurativt arbeid og til rehabilitering for hjemmeboende samt personer på institusjon.

Ergoterapi har over tid hatt lange ventelister og behovet for tjenesten har vært økende. Spesielt gjelder dette i forbindelse med tidlig utskriving fra sykehus og tilrettelegging av bosituasjon med nødvendige hjelpemidler. Det finnes et bredt spekter med hjelpemidler som gjør hverdagen lettere å mestre og innen velferdsteknologi er det stor utvikling. Ved utgangen av 2018 er det 2,8 årsverk knyttet til barn og 2,85 årsverk til voksne og eldre. For både ergoterapi og fysioterapi er det fleksibilitet innad mellom barn og voksne for å sikre fordeling av ressurser ut ifra behov.

Somatisk rehabiliteringsteam arbeider gjennom tverrfaglige og målrettede tiltak i samarbeid med ulike aktører innenfor og utenfor institusjon. Dette for å øke graden av mestring og selvstendighet. Det er til sammen tre årsverk i teamet.

I 2016 startet kommunen opp hverdagsrehabilitering med et team på fire ansatte. Hensikten er å holde brukerne mest mulig selvhjulpne og i stand til å bo lengst mulig i eget hjem. Teamet har kommet godt i gang og virker nå over hele kommunen.

Frisklivssentral og lærings- og mestringstilbud arbeider med helsefremmende og forebyggende tjenester og har startet opp nytt tilbud for mennesker med kroniske og langvarige helseutfordringer. Til nå har enheten lykkes med å hente inn statlige tilskudd til dette tilbudet.

Folkehelse og forebyggende arbeid

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på folks helse i vid forstand. Arbeidet inkluderer godkjenning og tilsyn med blant annet skoler, barnehager og svømmebasseng. I tillegg ivaretakelse av ulike helsemessige hensyn i utslippssaker og plan- og byggesaker med tanke på miljø, omgivelseshygiene og tilgjengelighet. Vaksinasjonskontoret står for vaksinering og rådgiving av utenlandsreisende og smitteoppsporing.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Virksomheten inneholder svangerskapsomsorg, helsestasjonsvirksomhet for spe- og småbarn, skolehelsetjeneste for barne-, ungdoms- og videregående skoler, helsestasjon for ungdom og helsetjeneste for flyktninger. Virksomheten har ansvar for å følge opp gravide og barn og unges fysiske, psykiske og sosiale utvikling fra de er født til de er 20 år gamle. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som møter alle barn og familier. Virksomheten har et stort potensiale for å jobbe helsefremmende og forebyggende.

I 2015 ble skolehelsetjenesten som følge av statlig satsing styrket med 1,2 årsverk helsesøster og 0,5 årsverk jordmor. I 2016 fortsatte styrkingen med ett årsverk helsesøster og 0,2 årsverk fysioterapi rettet mot skolehelsetjenesten. I 2017 og 2018 er det en ytterligere økning i tjenestene som følge av statlige prosjektmidler. Fra 2019 er det nødvendig å ta over noe av denne satsingen dersom den ikke videreføres fra staten. Det ytes jordmortjenester også til Aukra kommune.

Legetjenesten

I Molde er det 27 fastleger og to turnusleger som arbeider ut fra syv legekontor. Kommunen driver fire av disse: Kvam, Skåla, Kleive og Kirkebakken legekontor. Kvam legekontor endres til privat drevet legekontor fra våren 2018. Det er per oktober 800 ledige listeplasser fordelt på 10 fastleger. Det legges ikke opp til økning kommende år. Alle legene er tilpliktet tilsynslegearbeid innen institusjoner, skoler, helsestasjoner, psykisk helse, rus, flyktninghelse med mer. Dette utgjør til sammen rundt fire årsverk fordelt på vel 40 deltidsstillinger.

Molde er vertskommune for Molde interkommunale legevakt der Eide, Fræna, Nesset og Molde kommuner deltar. Fremover må det forventes en utvidelse av tjenesten som følge av endrede forskriftskrav.

Molde er også vertskommune for samarbeid om kommunale akutte døgnplasser (KAD) der det er etablert fem sengeplasser i Kirkebakken helsehus. Her deltar Aukra, Eide, Nesset og Molde kommuner.

Enheten deltar også i et interkommunalt samarbeid omkring legevaktsentral med alle ROR-kommunene. Det vil trolig komme en avklaring i 2018 på hvordan disse tjenestene skal organiseres og utvikles fremover når kommunereformarbeidet og legevaktsamarbeidet kommer et steg videre.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Virksomheten driver forebyggende arbeid gjennom råd og veiledning til foreldre, barnehager og skoler og utreder behov for spesialpedagogisk hjelp på førskoleområdet og spesialundervisning i skolen. Virksomheten har samarbeidsavtaler om salg av tjenester til Aukra og Midsund kommuner og Møre og Romsdal fylkeskommune. Utfordringen for tjenesten er å være tett nok på skolene og barnehagene, og kunne følge opp over tid, noe som er ressurskrevende. PPT ser en økende grad av barn og unge som strever med psykisk uhelse.

Logopedtjenestene inngår også som en del av PPT. Logopedtjenesten har hatt en sterk økning av saker, og gjennom samling av tjenesten i PPT har en fått etablert et godt fagmiljø. Gjennom prosjektmidler har en fått tilsatt en logoped i halv stilling, og dermed styrket tjenesten ytterligere.

Det er ønskelig med en styrkning av lederressurser for PPT og logopedtjenesten med en 50 pst fagleder. Tjenesten har totalt 22 ansatte, og det er krevende å lede tjenesten uten teamledere/fagledere. Tjenesten har per i dag 3 koordinatorer som har ansvar for team.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Fra forslag til statsbudsjett for 2019 er det lagt inn en økt satsing på rehabilitering med 0,5 mill. kroner. I tillegg tilbakeføres 0,5 mill. kroner til rehabilitering som ble trukket ut i budsjettrevisjon 2018 for å finansiere en jordmorstilling. I rammen er det også lagt inn helårsvirkning for ny stilling innen PPT samt for sykehjemslege som begge ble startet opp i 2018.

Rammen justeres også med 0,1 mill. kroner for kapitalkostnader til innkjøp av to nye elektriske tjenestebiler. I tillegg justeres rammen med 0,2 mill. kroner som ble gitt som oppstarttilskudd til ny fastlege i 2017.

Det er lagt inn et generelt rammetrekk på 0,5 mill. kroner for 2019 som foreløpig ikke er fordelt på virksomhetsområdene. I tillegg foreslås det ytterligere rammreduksjoner i økonomiplanperioden.

Fremtidige utfordringer

Ni kommuner har bedt om å bli med i en utredning om utvidet legevakt. Det er usikkert hvilke kommuner som i realiteten blir med, men i skrivende stund har Aukra, Midsund, Rauma og Sunndal sagt ja, i tillegg til dagens legevakt med Eide, Fræna, Nesset og Molde. Kostnadene og kostnadsfordelingen er ikke avklart. Kommunen har i denne forbindelse blitt valgt som en statlig pilot i legevaktorganisering, og får en støtte på 8,0 mill. kroner i prosjektperioden. Dette antas å dekke Moldes eventuelle merkostnader de første årene.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har vært et statlig satsingsområde de siste årene og enheten har fått prosjektmidler og økt rammeoverføring. Rammeoverføringene har tillatt en fast økt bemanning på 100 pst. psykolog og 100 pst. jordmor. Det er nå fire stillinger for helsesøster i prosjekt som ikke har tilsvarende rammeøkning. Enheten har håp om å få prosjektmidler til disse også i 2019. Dersom rammeøkning ikke kommer vil tjenesten bli redusert med fire årsverk, noe som vil gi dramatiske konsekvenser innen helsestasjon og skolehelse.

Det er mange foreslåtte tiltak i kommunens Helse- og omsorgsplan. Et av disse tiltakene er utgreiing av nytt helsehus

I helse- og omsorgsplanen foreslås det å sette i gang tilsetting av ny fastlegeavtale når tilbudet i kommunen er på under 500 ledige listeplasser. Nå er det cirka 300 ledige plasser. I tillegg er fastlegeordningen under press og det er signal på at listelengden til den enkelte fastlege skal reduseres. Dette krever flere nye hjemler i Molde. Enheten har satt i gang en ny tildeling og anslått at nyetablering av hjemler vil koste 0,2 mill. kroner i året.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Medisinsk utstyr i sykehjem 3194 1 000 1 000
Nye elbiler 3193 1 500 2 100 550 550
Sum investeringer 1 550 550

Medisinsk utstyr i sykehjem

Det medisinske utstyret som benyttes av leger på sykehjemmene er gammelt og ufullstendig. Det er ønskelig å anskaffe og fornye nødvendig utstyr for medisinsk undersøkelse og behandling. Det er ønskelig å standardisere utstyret på alle sykehjem så det også kan benyttes til digital overføring.

Nye elbiler

Det planlegges innkjøp av to nye elbiler årlig til bruk for ansatte i tjenesten. Dette tiltaket fører til reduserte driftsutgifter, og som igjen finansierer investeringen gjennom trekk i enhetens driftsramme. Det bevilges knappe 0,6 mill. kroner i 2019 og avsettes knappe 0,6 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny