Pleie- og omsorgsområdet

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000

Samlet for omsorgssentrene og fellesområdet

Samlet for omsorgssentrene og fellesområdet
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 319 305 317 797 341 482 343 973 344 869
Driftsinntekter -59 961
Driftsutgifter 379 266 317 797 341 482 343 973 344 869
Lønns- og prisvekst 3 312 1 467
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 61 111
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 87 51
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 3 164 1 831
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -1 220
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 694
Andre rammeendringer -4 820 22 218 2 491 896
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 1 563
Kreftkoordinator – 100 pst. kommunal fra 2019 -128
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -1 563 -1 564 -1 564
Hverdagsrehabilitering – forskjøvet uthenting av gevinst -500
Rammetrekk ved endelig balansering -3 430
Overføring av tjenestemottaker fra medio mai 2018 til ressurstjenesten -1 687 -1 025
Etablering 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c 8 904 -4 452 -4 452
Økte matutgifter til 8 nye korttidsplasser Glomstuvegen 48c 288 -144 -144
Oppholdsbetaling 8 korttidsplasser institusjon Glomstuvegen 48c -473 237 236
Nobel bofellesskap oppstart 1. april 2019 (11,0 mill. kroner justert med deflator) 8 892 2 964
Reduksjon utskrivingsklare pasienter -1 180 -1 180
Kjøp av 4 plasser Misund kommune 3 520
Etablering 16 sykehjemsplasser 8 000 8 000
K-sak 56/18 – helse- og omsorgsplan 2018-2025 2 500 2 500
Kjøp av 2 plasser Vestnes kommune til 1. april 2019 440 -440
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utsatt oppstart Nobel bofellesskap (organisert under Glomstua omsorgssenter) -4 583
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ressurskrevende tjenester 1 050
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – utvidet BPA 200
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ansettelse av leder Nobel bofellesskap fra 1. november 2018 200 -200
Ny driftsramme 317 797 341 482 343 973 344 869 344 869

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Pleie- og omsorgsområdet har ansvar for å yte tjenester i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kommunen.

Pleie- og omsorgstjenesten har gjennom omstillingsprosesser de siste årene differensiert institusjonsdriften. Glomstua, Bergmo, Kleive og Skåla er rene langtidssykehjem, Kirkebakken har status som sykehjem med korttids- og rehabiliteringsplasser i tillegg til langtidsplasser, mens kommunens skjermede plasser for personer med demenssykdom er samlet ved Råkhaugen omsorgssenter. I 2019 er kapasiteten for korttidsopphold økt med 8 midlertidige plasser lokalisert til tidligere Glomstua bofelleskap. Tiltaket driftes av Kirkebakken omsorgssenter.

Hjemmetjenesten i sentrumsdistriktene har baser ved Bergmo og Glomstua omsorgssenter, mens Kleive og Skåla omsorgssenter har egne baser.

Fra våren 2019 planlegges oppstart av drift i Nobel bofelleskap med 25 boenheter. Tjenesteområdet drifter da tre heldøgns bemannede bofelleskap med til sammen 55 boenheter.

Pleie- og omsorgsområdet deltar i utprøving, innføring og implementering av digitaliserings- og velferdsteknologiske løsninger, som del av spredningsprosjektet for velferdsteknologi. Elektroniske dørlåser, medisineringsstøtte, digitalt tilsyn og pasientvarsling er noen av områdene som det jobbes med, og som blir videreført i 2019.

Pleie- og omsorgstjenestene ytes fra fem omsorgssenter som er beskrevet nedenfor.

Fordeling av type sykehjemsplass per institusjon for 2019

Fordeling av type sykehjemsplass per institusjon for 2019
Glomstua Kirkebakken Råkhaugen Bergmo Kleive Skåla Sum
Ordinær sykehjemsplass 44 16 47 24 17 148
Korttidsplass 36 8 44
Rehabilitering 4 4
Forsterket nevrologi 4 4
Skjermet demens 36 36
Forsterket skjermet demens 4 4
Sum antall sykehjemsplasser 48 56 48 47 24 17 240

Glomstua omsorgssenter

Sykehjem

Etter spesialisering av sykehjemmene, driftes det kun langtidsplasser ved sykehjemmet. Fire plasser er tilbud til yngre med alvorlig nevrologisk lidelse og som har behov for heldøgns omsorg.

Kjøkken

Kjøkkenet på Glomstua produserer mat til beboere ved institusjonene Glomstua og Råkhaugen samt til hjemmeboende og dagsenter. Institusjonsplassene ved Kirkebakken korttidsavdeling Glomstua får også mat levert fra dette kjøkkenet. Kommunens døgnbemannede bofelleskap får all mat levert fra Glomstua kjøkken, og fra april 2019 utvides omfanget til å omfatte nye Nobel bofelleskap.

Hjemmetjenester

Glomstua har kommunens største hjemmetjenestedistrikt. I tillegg til hjemmesykepleie og praktisk bistand, driftes døgnbemannet bofelleskap med 22 boenheter ved Gotfred Lies plass. Fra våren 2019 utvides kommunens heldøgns omsorgstilbud ved åpning av 25 plasser i Nobel bo-felleskap. Omsorgsdistriktet leverer døgntjeneste til ressurskrevende tiltak. Tjenester i hjemmet videreføres i 2019 uten vesentlige endinger.

Nattpatrulje

Nattpatruljen er samlet ved Glomstua omsorgssenter under felles ledelse. Del av ressursen er knyttet til bofelleskapene på Gotfred Lies plass 1 og Nobel, og betjener husene med tilstedeværelse på natt. Tiltaket skal bidra til å gi en trygg og god nattjeneste til hjemmeboende.

Dagavdeling

Det er dagtilbud til 20 brukere per dag, 5 dager i uka.


Kirkebakken omsorgssenter

Sykehjem

Kirkebakken omsorgssenter drifter døgnplasser for langtids- og tidsavgrenset opphold. I 2017 ble det gjennomført justeringer i fordeling av ulike typer plasser basert på behov og erfaringstall. Mot slutten av 2018 ble det åpnet en ny midlertidig korttidsavdeling med 8 plasser i Glomstuvegen 48c.

Vaskeri

Senteret vasker tøy for Kirkebakken sykehjem, legekontor, legevakt, akutt døgnpost, samt bofelleskapet på Gotfred Lies plass. Fra høsten 2018 vasker Kirkebakken omsorgssenter tøy for Glomstua korttidsavdeling, og for Nobel bofelleskap fra april 2019.

Hjelpemiddelforvaltning

Kommunens hjelpemiddelforvaltning er lokalisert i Råkhaugen omsorgssenter, men ligger administrativt til Kirkebakken omsorgssenter.

Råkhaugen omsorgssenter

Sykehjem

Råkhaugen omsorgssenter er kommunens kompetansesenter for personer med demens. Det driftes 48 døgnplasser i skjermede enheter inklusiv forsterkede plasser. Av disse er 8 plasser forbeholdt tilbud om korttids-, avlastnings- og utredningsplasser.

Vaskeri

Senteret vasker tøy for Råkhaugen-, Glomstua- og Bergmo omsorgssenter.

Dagavdeling

Råkhaugen drifter kommunens dagsenter for personer med demens som er et felles tilbud for hele kommunen. Tilbudet er åpent på dag og kveld på hverdager samt dagtid på lørdager. Grunnet store avstander og individuelle behov, er det opprettet desentraliserte plasser for personer med demens på dagsentrene ved Kleive og Skåla omsorgssenter.

Kommunen mottar tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, noe som har bidratt til å øke dagaktivitetstilbudet for personer med demens. Målet med tilskuddsordningen er å stimulere til drift av eksisterende og til etablering av nye tilrettelagte dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens i kommunene. Det er opprettet nye plasser fordelt på Råkhaugen, Kleive og Skåla. I tillegg er det inngått avtale med Romsdalsmuseet om aktivitetstilbud der. Den statlige tilskuddsordningen er signalisert videreført i planperioden for demensplan 2020.

Bofelleskap

Råkhaugen bofelleskap har åtte døgnbemannede boenheter som tildeles yngre personer med demens.

Bergmo omsorgssenter

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell, driftes det 47 langtidsplasser.

Kjøkken

Kjøkkenet på Bergmo produserer mat til beboere ved Bergmo og Kirkebakken omsorgssenter, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Hjemmetjenester

Tjenester i hjemmet videreføres i 2019 uten vesentlige endringer.

Dagavdeling

Det driftes 20 plasser per dag, 5 dager i uka.

Kleive og Skåla omsorgssenter

Kleive og Skåla omsorgssenter har felles enhetsleder, oversykepleier og merkantil ressurs. Enheten er organisert som ett resultatområde både økonomisk og administrativt.

Sykehjem

Etter ny institusjonsmodell har Kleive 24 langtidsplasser og Skåla 17.

Kjøkken

Kjøkkenet på Kleive produserer mat til beboere ved Kleive - og Skåla omsorgssenter, samt til hjemmeboende og dagsenter.

Vaskeri

Både Kleive og Skåla har vaskeri i tilknytning til institusjonsdriften. Disse vasker personaltøy samt flattøy og privattøy til beboere ved sykehjemmene.

Hjemmetjenesten

Tjenester i hjemmet videreføres uten vesentlige endringer i 2019. Omsorgsenheten utfører døgntjeneste til ressurskrevende tjenestemottaker.

Dagavdeling

Både Kleive og Skåla har i tillegg til dagtilbud for eldre, også desentralisert tilrettelagt tilbud for personer med demenssykdom.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Stilling som kreftkoordinator er organisert under driftsavdelingen og finansiert ved gradvis overføring fra pleie- og omsorgsområdet samt tilskudd fra kreftforeningen. Fra 2019 opphører tilskuddet fra kreftforeningen, og stillingen blir i sin helhet kommunalt finansiert. Det foreslås derfor rammereduksjon i 2019 som overføres til driftsavdelingen.

Det ble i 2016 etablert tilbud om hverdagsrehabilitering med oppretting av eget team som er organisert under helsetjenesten. I 2019 forventes det uthenting av gevinst fra pleie- og omsorgsområdet tilsvarende 0,5 mill. kroner årlig, som følge av forventet redusert behov for ordinær hjemmetjeneste. Foreløpig er endringen lagt som ufordelt rammetrekk på fellesområdet.

Det foreslås i budsjett for 2019 og videre i økonomiplanperioden en styrking av tilbudet innen heldøgnsomsorg. Endringen er knyttet til oppstart av Nobel bofellesskap, der det fra 1.april planlegges å sette i drift 25 boenheter med døgnbemanning. Bevilgningen for 2019 er på 8,9 mill. kroner. Høsten 2018 ble det i revidert budsjett bevilget 0,2 mill. kroner til ansettelse av leder ved bofelleskapet. Fra 2019 inngår summen i den samlede bevilgningen for tiltaket som videreføres i planperioden med helårseffekt tilsvarende 11,9 mill. kroner.

Ny helse- og omsorgsplan ble vedtatt høsten 2018. For budsjettåret 2019 foreslås det styrkinger innenfor følgende områder: frivillighet, syns- og hørselskontakt, demensomsorg, medisinsk utstyr i sykehjem, samt ressurs til informasjon og systematisk kartlegging av hjelpebehov for innbyggere som fyller 75 år. Halvårseffekten foreslås innarbeidet i budsjett 2019 med 2,5 mill. kroner, og helårseffekt på 5,0 mill. kroner videreføres i planperioden. Inntil videre legges styrkingen som ufordelt budsjett på fellesområdet pleie og omsorg, og vil bli overført til aktuelt resultatområde når plassering av de ulike tiltakene er avklart.

Det er lagt inn rammereduksjoner for effektiviseringstiltak tilsvarende 1,6 mill. kroner i 2019 og i resten av økonomiplanperioden. Tilsvarende er rammen styrket i 2019, men for hvert av årene 2020 og 2021 forventes det effektiviseringstiltak tilsvarende 1,6 mill. kroner som skal hentes ut. Det er også foreslått en ytterligere rammereduksjon på 3,4 mill. kroner fra år 2020 for tjenesteområdet.

Rammen til Råkhaugen omsorgssenter ble i revidert budsjett 2018 redusert med 1,7 mill. kroner som følge av overføring av tjeneste til ressurstjenesten fra medio mai, dette foreslås videreført med helårseffekt fra 2019.

Det er behov for å øke kapasiteten for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset. Fra november 2018 etableres 8 midlertidige korttidsplasser i Glomstuvegen 48c. Administrativt legges drifta under Kirkebakken sykehjem som en del av korttidstilbudet i kommunen. Rammen til midlertidige korttidsplasser foreslås økt med 8,7 mill. kroner i 2019, redusert i år 2020 og avviklet i år 2021. Samtidig foreslås det etablering av 16 sykehjemsplasser ved Råkhaugen omsorgssenter med opptrapping fra år 2020 og 2021. Det er i tillegg lagt inn kjøp av 4 sykehjemsplasser fra Midsund kommune fra år 2019 og kjøp av 2 plasser fra Vestnes kommune i 1. kvartal 2019. Budsjettposten for utskrivningsklare pasienter foreslås redusert fra år 2020 og avviklet fra år 2021 som følge av styrket tilbud innen heldøgnsomsorg.

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern

Nøkkeltall KOSTRA - pleie og omsorg, konsern
Molde Kommune- gruppe 13 Landet uten Oslo
2015 2016 2017
Institusjoner – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 48,5 46,6 44,8 42,9 44,0
Tjenester til hjemmeboende – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 46,8 48,9 50,6 51,5 50,6
Aktivisering, støttetjenester – andel av netto driftsutgifter til pleie og omsorg 4,7 4,5 4,6 5,5 5,4
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, pleie og omsorg 17 783 18 071 20 226 16 350 17 623
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 80 år og over 375 489 382 859 431 139 394 685 403 540
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger 67 år og over 114 519 112 904 122 904 109 948 114 176
Plasser i institusjon i pst. av innbyggere 80 år over 18,8 18,3 18,4 15,7 17,9
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i pst. av befolkningen 80+ 21,0 21,0 21,0 26,0 29,0
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold 25,1 3,4 5,2 20,6 20,0
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens 16,5 17,2 17,2 26,1 17,2
Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering 3,3 3,4 5,2 6,9 7,7
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass 1 134 496 1 175 058 1 208 254 1 214 639 1 133 614

Sentrale måltall

Sentrale måltall
2015 2016 2017
Kommunenivå
Antall 80 år og over 1 266 1 266 1 419
Brukere – bare praktisk bistand (daglige gjøremål) 66 57 83
Brukere – bare helsetjenester i hjemmet (hjemmesykepleie) 484 514 589
Brukere – både helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand 266 269 320
Gjennomsnittlig tildelte timer praktisk bistand per uke 17,2 17,6 19,0
Gjennomsnittlig tildelte timer helsetjenester i hjemmet per uke 4,3 4,0 3,6*
Brukere av trygghetsalarm 441 438 537
Utlånte hjelpemidler fra kommunens lager 2 278 2 341 2 170
Utlån av hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen i Ålesund 4 139 3 537 2 869
Innlevering av hjelpemidler til hjelpemiddelsentralen i Ålesund 2 920 1 883 1 661
Pleie- og omsorgsområdet
Mottakere av omsorgslønn 29 29 29
Gjennomsnittlig tildelte timer omsorgslønn per uke per mottaker 4,4 4,5 4,1
Matombringing antall utleverte porsjoner 45 990 49 644 43 049
Matombringing antall mottakere 248 266 276
Aktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom 36 49,5** 54,4
Mottakere av ressurskrevende tjenester under 67 år 12 9 5
Mottakere av ressurskrevende tjenester over 67 år 5 4 5
Antall trygdeboliger eller andre boliger med utpekingsrett 66/16 89** 89
Antall omsorgsboliger 236 195 195
Antall døgnbemannede omsorgsboliger *** 34 34 30***
Antall sykehjem 6 6 6
Antall sykehjemsplasser 238 232 232
Enerom i pst. 88,5 85,4 86,0
Mottatte søknader fast plass i sykehjem 155 196 228
Vedtak faste plasser i sykehjem 127 148 191
Antall avslag sykehjemsplass 32 27 21
Nøkkeltall på kommunenivå er hentet ut fra IPLOS-statistikk for aktuelt år og omfatter alle tildelte timer og mottakere av tjenestene i kommunen, uavhengig av hvilken enhet som leverer tjenesten. Nøkkeltall på pleie- og omsorgsnivå er hentet ut fra fagsystemet og bearbeidet til å gjelde tjenester levert av pleie- og omsorgsenhetene utenom tiltak funksjonshemmede.

* Fra 2017 ble alle mottakere av hjemmesykepleie knyttet til ressurstjenesten lagt inn i fagsystemet Gerica. Ikke alle har per 31. desember 2017 oppdaterte IPLOS registreringer. Snittallet for 2017 går derfor ned.
** Det er valgt å benytte samme definisjon på en plass på aktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom som ligger til grunn for tildeling av tilskudd fra Helsedirektoratet. 
*** Reduksjon i 2017 skyldes at 4 av boenhetene ble overført fra pleie og omsorg til ressurstjenesten.

Fremtidige utfordringer

Kommunens utfordringer i et litt lengre perspektiv vil preges av veksten i antall eldre over 80 år, rekruttering av ansatte og evnen til å utvikle bærekraftige tjenester som sikrer innbyggerne gode, trygge og tilrettelagte tjenester. Fagområdet opplever allerede i dag utfordringer med å rekruttere, mobilisere og utvikle nok og nødvendig kompetanse på flere områder. Dette vil bli den største utfordringen som skal løses i årene framover.

Helse- og omsorgsplan 2018-2025 som ble vedtatt høsten 2018, viser et utfordringsbilde som vil preges av vekst i andelen eldre og nedgang i andelen yrkesaktive. Det forventes økning i livsstils- og aldersrelaterte sykdommer, samtidig som at en grunnleggende forutsetning for samhandlingsreformen tilsier overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.

Utviklingen de siste årene viser et bilde der de som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet har lavere funksjonsnivå og er sykere enn tidligere. Kommunen utfordres på å håndtere mer medisinskfaglige og tekniske oppgaver som tidligere ble utført ved sykehus.

Planlegging av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal indikerer reduksjon i antall døgnbehandlingsplasser og økt dag- og poliklinisk behandling, noe som kan bety at mer pasientbehandling forventes utført i kommunen.

Presset mot institusjonstjenestene er i dag stort. Samtidig har kommunen lav dekningsgrad på heldøgns omsorgstjenester, samlet sett. Å kun satse på utbygging av heldøgns omsorg er på sikt ikke en bærekraftig løsning, sett i lys av den demografiske utviklingen framskrivninger viser. Satsing på tidlig innsats, mestring, aktivitet og deltakelse for å kunne bo trygt og godt i eget hjem så lenge som mulig, er en av fire strategier i den nye helse og omsorgsplanen.

Fagområdet vil utfordres gjennom omstilling, å finne nye måter å yte tjenestene på, samtidig som ny teknologi også blir en viktig del av tilbudet. Arbeidet med å kunne tilby gode velferdsteknologiske løsninger, som bidrar til økt trygghet og selvstendighet, videreføres gjennom spredningsprosjektet. Den teknologiske utviklingen skjer raskt, og tjenesten må evne å møte denne gjennom å endre sitt tjenestedesign slik at gevinster kan hentes ut.

Fra 2020 skal pleie- og omsorgstjenester fra tre kommuner slås sammen til en felles tjeneste. Arbeidet med å skape en felles kultur for god tjenesteyting og sikre lik tilgang til gode og trygge omsorgstjenester for alle innbyggerne blir et viktig fokus de nærmeste årene.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Bergmo omsorgssenter – møbler 3705 720 360
Glomstua omsorgssenter – kjøkken 3055 2 570 3 070 500
Sum investeringer 860

Bergmo omsorgssenter – møbler

Møblene er over 20 år gamle og begynner å bli utslitte. Mye er trukket opp og reparert og andre kastet og erstattet med møbler arvet fra beboere. Det bevilges knappe 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Glomstua omsorgssenter – kjøkken

Kjøkkenet ved Glomstua leverer i dag mat til eget sykehjem, Råkhaugen sykehjem, dagsentrene ved de to sykehjemmene, bofellesskapene ved Gotfred Lies plass 1 og Råkhaugen samt til hjemmeboende. For å utnytte teknikken med kok-kjøl er det nødvendig at også Råkhaugen får regenereringsvogner. Fra 2019 skal kjøkkenet ved Glomstua også levere mat til Nobel, som utløser behov for regenereringsvogn, bakker og lokk.

Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2019.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass 3075 600
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3067 3 000 2 700
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3068 2 000 500
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak 3064 1 200 400
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak 3047 1 900 900
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel NY 5 500 5 500
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3070 1 650 500
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning NY 400 400
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3062 3 000 2 600
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 3061 1 500 1 600 1 600
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer NY 500 500
Råkhaugen omsorgssenter - utbygging 3077 70 000 10 000 60 000
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 3048 2 800 800
Tilbakeslagssikring omsorgssenter 3076 600 4 000 600 600 2 800
Sum investeringer 19 600 68 600 2 800

Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass

Det er behov for flere parkeringsplasser ved Bergmo omsorgssenter. I dag brukes en grusplass som ikke er merket, eller er tilstrekkelig opparbeidet. Det bevilges 0,6 mill. kroner i 2019 til opparbeiding av parkeringsplasser.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingsanlegget ved Bergmo omsorgssenter er nå 21 år gammelt og er modent for utskifting. Det er bevilget 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2018 og bevilges 2,7 mill. kroner i 2019. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken.

Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut seks avdelingskjøkken ved Bergmo omsorgssenter. Det er bevilget 2,0 mill. kroner i 2018 til tiltaket, av disse videreføres 0,5 mill. kroner til 2019.

Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 1,2 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,4 mill. kroner videreføres til 2019.

Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 1,9 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,9 mill. kroner videreføres til 2019.

Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel

Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved eventuell drift av byggets nødstrømsaggregat. Varmeanlegget bør derfor i sin helhet skiftes ut, og det foreslås etablering av varmepumper kombinert med innsetting av bio-kjel for varmeproduksjon ved nødstrømsdrift. Bio-kjelen vil også fungerer også som spisslast til varmepumpene. Tiltaket forventes å ha stor energiøkonomiserende effekt. Den midlertidige løsningen kobles fra etter at tiltaket er utført. Det avsettes 5,5 mill. kroner i 2020.

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut fem avdelingskjøkken ved Kirkebakken omsorgssenter. Det er bevilget knappe 1,7 mill. kroner i 2018 til tiltaket, av disse videreføres 0,5 mill. kroner til 2019.

Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning

I forbindelse med behandling av ny helse- og omsorgsplan, ble det gjort vedtak om at det skulle lages utviklingsplaner for Skåla og Kleive omsorgssenter med vekt på nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det avsettes 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i budsjett 2017, men usikkerhet omkring valg av velferdsteknologi har gjort at prosjektet ikke er ferdig. Prosjektet må også sees på opp mot bygging av ny avdeling ved enheten. 2,6 mill. kroner videreføres fra 2018 til 2019.

Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser

Institusjonen har minibusser for å hente og bringe brukere til dagaktivitetene. På vinterstid bruker personalet mye tid til snømåking og klargjøring av bussene. Bygging av garasje eller carport er ønskelig for å lette situasjonen. Det avsettes 1,5 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer

En god del av lysarmaturene ved institusjonen har sluttet å fungere. Disse produseres ikke lenger, og det kan heller ikke skaffes reservedeler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

I forbindelse med behandling av ny helse- og omsorgsplan ble det gjort vedtak om at utbygging av ferdig prosjektert fløy på Råkhaugen (24 sykehjemsplasser) skulle starte umiddelbart, og at åpning av 16 nye sykehjemsplasser skal skje senest i 2020. Prosjektet må tilpasses ny teknologi og nye byggeforskrifter. Basert på et foreløpig investerigsestimat bevilges 10,0 mill. kroner i 2019, og det avsettes henholdvis 60,0 mill. kroner i 2020. Tiltaket delfinansieres ved 55 pst. investeringstilskudd fra Husbanken.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 2,8 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,8 mill. kroner videreføres til 2019.

Tilbakeslagssikring omsorgssenter

Molde Vann og Avløp KF har gitt pålegg om at det må monteres tilbakeslagssikring på vannledninger til alle omsorgssenter. Dette for å unngå at forurenset vann skal strømme fra et tappested ut på det offentlige vannledningsnettet ved et eventuelt trykkfall. Samlet er det anslått at det vil koste 4,0 mill. kroner. Det bevilges 0,6 mill. kroner til tiltaket i 2019 og avsettes 0,6 og 2,8 mill. kroner i 2020 og 2021.

Vis undermeny