Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass 3075 600
Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3067 3 000 2 700
Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3068 2 000 500
Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak 3064 1 200 400
Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak 3047 1 900 900
Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel NY 5 500 5 500
Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken 3070 1 650 500
Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning NY 400 400
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg 3062 3 000 2 600
Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser 3061 1 500 1 600 1 600
Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer NY 500 500
Råkhaugen omsorgssenter - utbygging 3077 70 000 10 000 60 000
Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak 3048 2 800 800
Tilbakeslagssikring omsorgssenter 3076 600 4 000 600 600 2 800
Sum investeringer 19 600 68 600 2 800

Bergmo omsorgssenter – asfaltering parkeringsplass

Det er behov for flere parkeringsplasser ved Bergmo omsorgssenter. I dag brukes en grusplass som ikke er merket, eller er tilstrekkelig opparbeidet. Det bevilges 0,6 mill. kroner i 2019 til opparbeiding av parkeringsplasser.

Bergmo omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Pasientvarslingsanlegget ved Bergmo omsorgssenter er nå 21 år gammelt og er modent for utskifting. Det er bevilget 0,3 mill. kroner til tiltaket i 2018 og bevilges 2,7 mill. kroner i 2019. Tiltaket delfinansieres med støtte fra Husbanken.

Bergmo omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut seks avdelingskjøkken ved Bergmo omsorgssenter. Det er bevilget 2,0 mill. kroner i 2018 til tiltaket, av disse videreføres 0,5 mill. kroner til 2019.

Bergmo omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 1,2 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,4 mill. kroner videreføres til 2019.

Kleive omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 1,9 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,9 mill. kroner videreføres til 2019.

Glomstua omsorgssenter – varmepumpe og reservekjel

Varmeanlegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved eventuell drift av byggets nødstrømsaggregat. Varmeanlegget bør derfor i sin helhet skiftes ut, og det foreslås etablering av varmepumper kombinert med innsetting av bio-kjel for varmeproduksjon ved nødstrømsdrift. Bio-kjelen vil også fungerer også som spisslast til varmepumpene. Tiltaket forventes å ha stor energiøkonomiserende effekt. Den midlertidige løsningen kobles fra etter at tiltaket er utført. Det avsettes 5,5 mill. kroner i 2020.

Kirkebakken omsorgssenter – utskifting avdelingskjøkken

På grunn av flytting av middagstidspunkt, må personalet ved omsorgssentrene lage mer mat på avdelingskjøkkenene. Det er derfor behov for å bytte ut fem avdelingskjøkken ved Kirkebakken omsorgssenter. Det er bevilget knappe 1,7 mill. kroner i 2018 til tiltaket, av disse videreføres 0,5 mill. kroner til 2019.

Kleive og Skåla omsorgssenter – utredning

I forbindelse med behandling av ny helse- og omsorgsplan, ble det gjort vedtak om at det skulle lages utviklingsplaner for Skåla og Kleive omsorgssenter med vekt på nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Det avsettes 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i budsjett 2017, men usikkerhet omkring valg av velferdsteknologi har gjort at prosjektet ikke er ferdig. Prosjektet må også sees på opp mot bygging av ny avdeling ved enheten. 2,6 mill. kroner videreføres fra 2018 til 2019.

Råkhaugen omsorgssenter – carport minibusser

Institusjonen har minibusser for å hente og bringe brukere til dagaktivitetene. På vinterstid bruker personalet mye tid til snømåking og klargjøring av bussene. Bygging av garasje eller carport er ønskelig for å lette situasjonen. Det avsettes 1,5 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – lysarmaturer

En god del av lysarmaturene ved institusjonen har sluttet å fungere. Disse produseres ikke lenger, og det kan heller ikke skaffes reservedeler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til utskifting og montering av ny type armaturer i 2020.

Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

I forbindelse med behandling av ny helse- og omsorgsplan ble det gjort vedtak om at utbygging av ferdig prosjektert fløy på Råkhaugen (24 sykehjemsplasser) skulle starte umiddelbart, og at åpning av 16 nye sykehjemsplasser skal skje senest i 2020. Prosjektet må tilpasses ny teknologi og nye byggeforskrifter. Basert på et foreløpig investerigsestimat bevilges 10,0 mill. kroner i 2019, og det avsettes henholdvis 60,0 mill. kroner i 2020. Tiltaket delfinansieres ved 55 pst. investeringstilskudd fra Husbanken.

Skåla omsorgssenter – brannsikringstiltak

Det ble første gang bevilget midler til tiltaket i revidert budsjett 2017, før rammen ble utvidet i revidert budsjett 2018 til 2,8 mill. kroner. Arbeidene vil ikke bli ferdige i 2018 og 0,8 mill. kroner videreføres til 2019.

Tilbakeslagssikring omsorgssenter

Molde Vann og Avløp KF har gitt pålegg om at det må monteres tilbakeslagssikring på vannledninger til alle omsorgssenter. Dette for å unngå at forurenset vann skal strømme fra et tappested ut på det offentlige vannledningsnettet ved et eventuelt trykkfall. Samlet er det anslått at det vil koste 4,0 mill. kroner. Det bevilges 0,6 mill. kroner til tiltaket i 2019 og avsettes 0,6 og 2,8 mill. kroner i 2020 og 2021.

Vis undermeny