Råkhaugen omsorgssenter

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 58 358 58 300 57 749 65 749 73 749
Driftsinntekter -6 875
Driftsutgifter 65 233 58 300 57 749 65 749 73 749
Lønns- og prisvekst 579 342
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 7 16
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 554 320
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 18 10
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 35
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -39
Andre rammeendringer -637 -1 025 8 000 8 000
Overføring av tjenestemottaker fra medio mai 2018 til ressurstjenesten -1 687 -1 025
Etablering 16 sykehjemsplasser 8 000 8 000
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – ressurskrevende tjenester 1 050
Internt på fagområdet 132
Omfordeling ramme institusjonsdrift -156
Inntekt mat fra Råkhaugen bofellesskap til kjøkken Glomstua omsorgssenter 288
Ny driftsramme 58 300 57 749 65 749 73 749 73 749
Vis undermeny