Tiltak funksjonshemmede

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 195 424 196 464 197 034 192 906 192 076
Driftsinntekter -11 732
Driftsutgifter 207 156 196 464 197 034 192 906 192 076
Lønns- og prisvekst 1 657 2 192
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 35 58
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 1 605 939
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 17 9
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 1 260
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -74
Andre rammeendringer -617 -1 622 -4 128 -830
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 830
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -830 -830 -830
Rammetrekk ved endelig balansering -1 958
Rammereduksjon – rammesak 2019 -830 -1 340
SFO avlastningstjeneste til skole -617 -792
Ny driftsramme 196 464 197 034 192 906 192 076 192 076

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Botjenesten

Tjenesten yter omsorg, opplæring og praktisk bistand til barn, unge med autismespekterlidelser og andre diagnoser, samt tilbud til brukere med utviklingshemming. Det gis også bistand til aktiviteter og helse- og fritidstilbud, alt etter brukerens individuelle behov.

Totalt 87 voksne personer mottar tjenester i eget hjem, blant annet i 7 samlokaliserte boenheter. I tillegg ytes det tjenester knyttet til barnebolig for 4 barn.

Botjenesten er enhetens største tjeneste og har, inklusive barneboligen, bokollektiv for eldre og botreningskollektiv for unge, 303 ansatte fordelt på 186,9 årsverk. I tillegg kjøpes det privat tjenesteyting til 2 tjenestemottakere med betydelige omsorgsbehov.

Enen dagsenter

Tilbudet er variert med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver eller annen form for aktivitet. Tilbudet gis til 55 voksne personer med utviklingshemming. Dagsenteret driver bakeri, kantine, montasjeavdeling og arbeids- og serviceavdeling. Dagsenteret har 12 ansatte fordelt på 10,8 årsverk. Etterspørselen etter plass ved dagsenteret er meget stor og dagsenteret benytter all sin kapasitet.

Avlastningstjenesten

Avlastningstjenesten gir tilbud i form av opphold i avlastningsbolig for kortere eller lengre tidsrom. Tilbudet er for utviklingshemmede som fortsatt bor i foreldrehjemmet og skal primært være avlastning for pårørende med særlig tyngende omsorgsbyrde. De seks døgnplassene fordeles på 25 brukere. Avlastningstjenesten har tidligere hatt tilbud på ettermiddag og kveld til barn som har blitt for gamle til å benytte ordinær SFO. Fra høsten 2018 fikk skoleområdet overført ansvaret for dette SFO-tilbudet. Avlastningstjenesten har 25 ansatte fordelt på 13,78 årsverk.

Det har lenge vært planlagt bygging av ny avlastningsbolig ved Enensenteret. Prosjektet er av ulike grunner utsatt. Avlastningstjenesten oppholder seg fortsatt i midlertidige lokaler på Røbekk. Tilsyn fra Fylkesmannen i 2018 påpeker mangler ved den fysisk og materielle tilretteleggingen for barna som oppholder seg der. Det arbeides med ulike tiltak for å endre dette. Blant annet er 3.etasje i bygget pusset opp og brukergruppen kan nå splittes opp på en mer hensiktsmessig måte.

Andre tiltak

Det ytes tjenester som omsorgslønn, støttekontakt, privat avlastning, forebyggende tiltak og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Syv tjenestemottakere har i dag BPA ordning. Det ytes tjenester til cirka 200 ulike personer uten diagnosen utviklingshemming. Det er fire ansatte fordelt på 2,9 årsverk.

Administrasjon

To årsverk, inklusive enhetsleder, utgjør enhetens administrasjon.


Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Våren 2018 ble det gjennomført en ekstern gjennomgang av driftssituasjonen ved enheten. Gjennomgangen viser at enheten i relativt stor grad avviker fra vedtakstimer og kostnader sammenlignet med andre kommuner. Rapporten fra gjennomgangen synliggjør et vesentlig økonomisk handlingsrom. Enhetens ramme foreslås derfor noe redusert i 2019, samt ytterligere rammereduksjoner i økonomiplanperioden.

Enheten arbeider med oppfølging av rapporten fra den eksterne gjennomgangen. Fra høsten 2018 ble det opprettet en prosjektorganisasjon som jobber med ulike effektiviseringstiltak. Eventuelle økonomiske gevinster må mest sannsynlig kanaliseres inn i ikke-finansierte tjenester samt etablering av nye tiltak. Det er for tidlig i arbeidet til å konkludere med effekten av prosjektarbeidet. Enhetens mulighet til å imøtekomme forventningene om effektiviseringstiltak må sees i lys av konklusjonene av dette arbeidet.

Hovedsakelig er det gjennom reduksjon i bemanning at enheten kan redusere driftsutgiftene sine. Dette er et kontinuerlig arbeid, men effekten vanskeliggjøres ved manglende forutsigbarhet og et stadig økende volum på etablering av nye tjenester. Driftssituasjonen er svært presset og enheten har etterslep i oppgaver og et betydelig merforbruk.

Enheten fikk i 2018 ansvaret for tjenester til ytterligere 11 tjenestemottakere og utgiftene knyttet til disse er ikke kompensert. Oppgavene er forsøkt løst innenfor enhetens ramme, men enheten har hittil ikke lyktes med det dette. Den økonomiske situasjonen ved enheten er svært utfordrende og en er derfor avhengig av å lykkes med det pågående omstillingsarbeidet for å komme i økonomisk balanse.

Fremtidige utfordringer

Den største utfordringen er de økonomiske rammene i en tjeneste der det aller meste er lovpålagt. Basert på erfaring vil presset på de ulike tjenestene som enheten leverer opprettholdes. Også i 2019 er en kjent med at flere ungdommer med behov for botjenester. Til tross for dette er det ikke funnet rom for økte utgifter i gjeldende økonomiplanperiode.

Å harmonisere antall støttekontaktvedtak mot reell ramme, samt vri tilbudet over til mer gruppeaktivitet er utfordrende. Delvis fordi mange av brukerne har et betydelig individuelt behov, men også grunnet begrenset kapasitet til strategisk planlegging på dette området.

Enheten har et forbedret resultat i forhold til sykefravær, men fraværet er fortsatt høyt samlet sett. Dette utfordrer i hverdagen og forringer kvalitet og kontinuitet i tjenesten. Arbeid på dette området blir et fortsatt satsingsområde i 2019. Enheten deltar i det nasjonale NED prosjektet og enkeltansatte med høyt fravær følges opp.

Enheten ønsker å ha økt fokus på velferdsteknologi og enheten deltar i Spredningsprosjektet. Det skal fortsatt arbeides med Lean-metodikk og strategisk kompetanseutvikling. Implementering av velferdsteknologiske løsninger er også en del av arbeidet etter den eksterne gjennomgangen.

Avlastningstjenesten merker fortsatt en økende pågang av søknader, og det er en trend at de fleste som søker ønsker avlastning på helg. Dette er utfordrende da kapasiteten er best i ukedagene. Helse- og omsorgsplanen har som tiltak at avlastningstjenesten skal etableres i andre og mere tilpassede lokaler. Det samme gjelder barneboligen. Dette er også tiltak som ledd i å lukke avvik etter Fylkesmannens tilsyn våren 2018.

Videre arbeides det fortsatt målrettet med å redusere antall dispensasjoner fra utdanningskravet i Helse og omsorgstjenesteloven som er knyttet til bruk av tvang og makt i forhold til enkelte utviklingshemmede.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Enensenteret 3881 400 400
Oppgradering Røbekk 3055 600 1 100 500
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak NY 600 1 800 1 800
Sum investeringer 900 1 800

Enensenteret

I 2014 ble det foretatt en tilstandsanalyse med LCC-beregninger for Enensenteret. Denne viste så betydelige behov for opprustning, at nybygg sannsynligvis vil bli et alternativ. Det ble bevilget 0,4 mill. kroner til planlegging i 2017, men tiltaket ble ikke gjennomført. Beløpet bevilges på nytt i 2019, og må sees i sammenheng med flere av tiltakene i ny helse- og omsorgsplan, herunder avklaring av fremtidig bruk av Røbekk.

Oppgradering Røbekk

Det er i 2018 utført en del arbeid knyttet til det elektriske anlegget på Røbekk, noe som blir dyrere enn først antatt. Det er også behov for andre investeringer i bygningsmassen for å opprettholde dagens drift. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2019, som gjør at totalrammen i prosjektet øker til 1,1 mill. kroner.

Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak

Dersom avlastningstjenesten skal være i lokalene på Røbekk i lengre tid, må ventilasjonssystemet og automatikken oppgraderes. Det avsettes 1,8 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny