Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Enensenteret 3881 400 400
Oppgradering Røbekk 3055 600 1 100 500
Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak NY 600 1 800 1 800
Sum investeringer 900 1 800

Enensenteret

I 2014 ble det foretatt en tilstandsanalyse med LCC-beregninger for Enensenteret. Denne viste så betydelige behov for opprustning, at nybygg sannsynligvis vil bli et alternativ. Det ble bevilget 0,4 mill. kroner til planlegging i 2017, men tiltaket ble ikke gjennomført. Beløpet bevilges på nytt i 2019, og må sees i sammenheng med flere av tiltakene i ny helse- og omsorgsplan, herunder avklaring av fremtidig bruk av Røbekk.

Oppgradering Røbekk

Det er i 2018 utført en del arbeid knyttet til det elektriske anlegget på Røbekk, noe som blir dyrere enn først antatt. Det er også behov for andre investeringer i bygningsmassen for å opprettholde dagens drift. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2019, som gjør at totalrammen i prosjektet øker til 1,1 mill. kroner.

Røbekk – ny automatikk, ventilasjonsaggregat og luftinntak

Dersom avlastningstjenesten skal være i lokalene på Røbekk i lengre tid, må ventilasjonssystemet og automatikken oppgraderes. Det avsettes 1,8 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny