Totale investeringer

Kommunestyret vedtok i sak 75/18 en styrking investering for skole med 5,5 millioner kroner til digitalisering i grunnskolen for mellomtrinnet og for Molde bydrift med 4,0 millioner kroner til styringssystem gatelys. Inndekning av dette ble vedtatt en reduksjon av investering for kirkelig fellesråd med 9,5 millioner kroner til utvidelse av gravplass Røbekk.

Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune og i kommunale foretak

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune og i kommunale foretak
2019 2020 2021 2022
Investeringer
Morselskap 346 337 243 899 230 989 165 704
Molde Eiendom KF 258 920 300 970 106 960 33 740
Moldebadet KF 300
Kirkelig fellesråd 27 500 5 000
Molde Vann og Avløp KF 113 600 80 000 40 000 40 000
Sum investeringer 746 657 629 869 377 949 239 444
Finansiering
Bruk av lån morselskap 115 077 41 694 62 551 12 033
Bruk av lån morselskap – finansiert av andre 109 990 22 850 3 000 38 000
Bruk av lån Husbanken – startlån 75 000 75 000 75 000 75 000
Bruk av lån Moldebadet KF 240
Bruk av lån Molde Eiendom KF – formålsbygg 159 071 159 226 -10 937 2 992
Bruk av lån Molde Eiendom KF – formålsbygg finansiert av andre 8 853
Bruk av lån Molde Eiendom KF – utleieboliger 401 38 727 20 338 20 000
Bruk av lån kirkelig felllesråd (finansiering i morselskap) 27 500 5 000
Bruk av lån Molde Vann og Avløp KF 113 600 80 000 40 000 40 000
Bruk av ubundet investeringsfond morselskap 1 100 1 200 1 200 1 300
Inntekter fra salg av anleggsmiddel 9 140 57 820 97 350 40 000
Tilskudd investering morselskap 13 730 37 745 6 690 5 250
Tilskudd investering Molde Eiendom KF 41 550 41 400 54 400
Tilskudd investering Moldebadet KF
Momkompensasjon (morselskapet, Molde Eiendom KF, Moldebadet KF og kirkelig fellesråd) 71 405 69 207 28 357 4 869
Sum finansiering 746 657 629 869 377 949 239 444
Balansering 0 0 0 0

Investeringer i Molde kommune og kommunale foretak 2019–2022

Tabellen over viser samlede investeringer og finansiering av disse for økonomiplanperioden 2019–2022 for Molde kommune og kommunale foretak. De forskjellige investeringene og finansiering av disse er nærmere omtalt under de respektive enheter eller foretak.

Samlet er det for perioden lagt opp til å investere for 2,0 mrd. kroner. Av dette skal 1,4 mrd. kroner finansieres med lån. I 2019 er det lagt opp til investeringer på 746,7 mill. kroner og av dette skal 609,7 mill. kroner finansieres med lån.

Noe av investeringene vil bli finansiert med tilskudd fra andre, salgsinntekter og brukerbetalinger. Det vil si at noe av låneopptaket ikke belaster kommunens driftsbudsjett gjennom renter og avdrag.

Investeringer i Molde Vann og Avløp KF dekkes av brukerne, da dette er et selvkostområde. Det er budsjettert med investeringer og bruk av lån tilsvarende 273,6 mill. kroner i Molde Vann og Avløp KF i perioden.

Videre blir investeringer i utleiedelen av Molde Eiendom KF finansiert av husleie. Her er det også lagt opp til salg av leiligheter i perioden. Det er lagt opp til investeringer på 222,6 mill. kroner til utleieboliger i Molde Eiendom KF i økonomiplanperioden, hvor 79,5 mill. kroner skal lånefinansieres.

Videre er 300,0 mill. kroner startlån fra Husbanken der kommunen i utgangspunktet bare er en videreformidler av lån og dermed ikke vil få utgifter til dette låneopptaket, med mindre tap på utlån oppstår.

Det er også noen investeringsprosjekt i Molde kommune der kommunen må ta opp lån, men hvor dette vil bli dekt av andre. Det tilsvaret et samlet låneopptak på 173,8 mill. kroner i perioden. Mye av dette er knyttet til tomtekjøp som skal selges. Salget av tomtene skal dekke kommunens lånopptak til grunnerverv og kapitalkostnader. I tillegg bidrar salgsinntekter, tilskudd og momskompensasjon i finansieringen av investeringene.

Investeringer i Molde kommune, Molde kirkelige fellesråd, Moldebadet KF og formålsdelen av Molde Eiendom KF blir samlet for perioden 574,4 mill. kroner og 301,9 mill. kroner av dette i 2019. Korrigeres dette med budsjetterte avdrag, vil lånegjelden som belaster Molde kommunes budsjetter øke med 196,9 mill. kroner for hele perioden og 233,9 mill. kroner i 2019. Økte avdrag gjennom ny kommunelov og få investeringer i sluttet av økonomiplanperioden gjør at lånegjelden blir redusert.

I vedlegget til budsjettet er det laget en oversikt over lån til enkelte investeringer som vil være selvfinansierende over tid. Noen av disse er selvfinansierende fra første stund. Andre vil bli selvfinansierende ved salg. For eksempel tomter hvor kommunen kjøper grunn og opparbeider tomtene før salg. Ny kommunelov vil derimot medføre at også disse investeringene vil slå inn på avdrag frem til de blir solgt og lånegjelden blir redusert. Se tabell i vedlegget for en oversikt over lån som er eller vil bli selvfinansierende over tid.

I vedlegget er det også en oversikt over lån som vil belaste kommunens driftsbudsjetter spesifisert ned på det enkelte prosjekt. Se tabell i vedlegget for en oversikt over hvilke investeringsprosjekt som vil belaste driftsbudsjettet gjennom økte finansutgifter.

Noen av de pågående investeringsprosjektene har forsinkelser i fremdriften. Prosjekt som har hatt tregere fremdrift i 2018 enn forutsatt, må få bevilget beløp tilsvarende forsinkelsen på nytt i 2019 for å kunne fullføres. Dette er anslått til 58,3 mill. kroner.

Vis undermeny