Investeringer i Molde kommune

Den første tabellen viser de samlede investeringer som skal gjennomføres av Molde kommune og hvordan disse skal finansieres. De enkelte investeringsprosjekt, med tilhørende bevilgning, er vist i den andre tabellen.

Kommunestyret vedtok i sak 75/18 en styrking investering for skole med 5,5 millioner kroner til digitalisering i grunnskolen for mellomtrinnet og for Molde bydrift med 4,0 millioner kroner til styringssystem gatelys. Inndekning av dette ble vedtatt en reduksjon av investering for kirkelig fellesråd med 9,5 millioner kroner til utvidelse av gravplass Røbekk.


Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune

Hele 1 000
Totale investeringer og finansiering av disse i Molde kommune
2019 2020 2021 2022
Investeringer
Totale investeringer 346 337 243 899 230 989 165 704
Finansiering
Bruk av lån 115 077 41 694 62 551 12 033
Bruk av lån – finansiert av andre 109 990 22 850 3 000 38 000
Bruk av lån – Husbanken startlån 75 000 75 000 75 000 75 000
Momskompensasjon 31 300 19 590 17 198 4 121
Bruk av ubundne investeringsfond 1 100 1 200 1 200 1 300
Inntekter fra salg av anleggsmidler 140 45 820 65 350 30 000
Tilskudd investering 13 730 37 745 6 690 5 250
Sum finansiering 346 337 243 899 230 989 165 704
Balansering 0 0 0 0
Hele 1 000

Investeringer i avdelinger og enheter

Investeringer i avdelinger og enheter
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Plan- og utviklingsavdelingen 228 000 135 280 111 400 51 800
BRM - Det gyldne triangel NY 3 330 3 330
BRM - Gangbru over Moldeelva (Mexico) NY 2 500 2 500
Diverse erverv og tiltak 4004 800 800 800 800
Flytting av øvingsanlegg 1039 4 700 400
Gruset gangveg Kringstad NY 3 600 3 600
Infrastruktur Bolsøya 1037 1 000 1 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 1042 8 650 2 000 4 650 2 000
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 1043 25 000 15 000 10 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 80 000 50 000 50 000 50 000
Opparbeidelse av tomtefelt næring 4003 11 000 6 000 1 000
Sentrumstiltak 4005 1 000 1 000 1 000 1 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 1122 130 000 58 000 2 000
Sjøfronten 2 1107 114 000 5 000 55 800 53 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 1100 33 500 60 000 48 000
Sykkelparkering skoler 1044 6 000 3 300 1 700
Personal- og organisasjonsavdelingen 16 794 15 619 15 749 15 864
IKT-investeringer Molde kommune 1036 2 775 4 100 4 230 4 345
Inventar renovering Storgata 31 1401 2 500 2 500
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 11 519 11 519 11 519 11 519
Skole 6 750 1 200
IPad-prosjektet 2000 4 900 1 250 1 200
Digitalisering i grunnskolen for mellomtrinnet 5 500
Helsetjenesten 1 550 550
Medisinsk utstyr i sykehjem NY 1 000 1 000
Nye elbiler 3193 1 500 2 100 550 550
Pleie og omsorg 860
Bergmo omsorgssenter – møbler 3705 720 360
Glomstua omsorgssenter – kjøkken 3055 2 570 3 070 500
Brann- og redningstjenesten 5 890 2 400 18 500 18 000
Feiing – nye biler 4130 780 1 340 440 900
Feiing – påbygg NY 36 500 1 500 17 000 18 000
Ny bil - tung redning NY 1 500 1 500
Ny brannbil 4137 4 500 5 200 5 200
RIUA – diverse utstyr 4170 250
Byggesak og geodata 570
Skanning av byggesaksarkiv 4330 3 500 2 770 570
Molde bydrift 18 390 6 980 6 540 3 740
Asfaltering lag 2 Årølia vest NY 2 900 2 900
Biler og maskiner 4016 2 500 2 500
Biler og maskiner – park 8000 500 950
Kommunale veger 4011 1 540 1 580 1 630 1 670
Parkering - automatisk nummerskiltgjenkjenning NY 2 700 2 700
Parkering - utredning parkering i sentrum BRM NY 300 300
Trafikksikring 4012 360 370 380 390
Trafikksikring – Eikrem 8005 3 900 1 950
Trafikksikring – Moldelivegen 4770 2 000 3 400 3 000
Veg- og gatelys 4013 1 540 1 580 1 630 1 680
Styringssystem gatelys 4 000
Kulturtjenesten 933 5 670 2 600
Biblioteket - selvbetjeningsautomater NY 620 620
Infotavler, skilting turområder 5558 200 100
Renovering lysløypa NY 1 250 1 250
Tennisanlegg NY 1 800 1 800
Tråkkemaskin skiløyper NY 1 875 2 600 2 600
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 5556 585 533
Tursti Skihytta–Varden 5562 675 300
Ungdomskvartalet (BRM) NY 2 000 2 000
Fellesområdet 76 100 76 200 76 200 76 300
Egenkapitaltilskudd KLP 1951 1 100 1 200 1 200 1 300
Startlån – Husbanken 1900 75 000 75 000 75 000 75 000
Sum investeringer 355 837 243 899 230 989 165 704

(1) Egenkaptialtilskudd KLP

Kommunens sykepleiere har fortsatt sin pensjonsordning i KLP. Det er en årviss sak at KLP kaller inn egenkapitaltilskudd fra eierne. Dette tilskuddet på 1,1 mill. kroner kan ikke lånefinansieres og dekkes ved bruk av kommunens ubundne investeringsfond. Det bevilges 1,1 mill. kroner i 2019, avsettes 1,2 mill. kroner i 2020 og 2021 og 1,3 mill. kroner i 2022.

(2) Startlån - Husbanken

Kommunen tar opp startlån i Husbanken for igjen å låne pengene ut til egne innbyggere. Nivået fra de siste års budsjetter videreføres i økonomiplanperioden. Dette for å kunne hjelpe flest mulig til å bo i egen, eid bolig. Startlånet er Husbankens kanskje viktigste virkemiddel i det boligsosiale arbeidet, og kommunen er oppfordret av Husbanken til å bruke dette virkemiddelet aktivt. Dette er også i tråd med vedtatt boligsosial handlingsplan. Dette skal i utgangspunktet ikke gi kommunen noen utgifter til renter og avdrag.

Vis undermeny