Molde kirkelige fellesråd

Drift

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 10 959 11 024 11 163 11 159 11 155
Lønns- og prisvekst 65 143
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 65 109
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 34
Andre rammeendringer -4 -4 -4 -4
Rentekompensasjon knyttet til Den norske kirke -4 -4 -4 -4
Ny driftsramme 11 024 11 163 11 159 11 155 11 151

Kommentar til samhandlingen

Med utgangspunkt i rammeoverføringen fra Molde kommune har Molde kirkelige fellesråd ansvar for å utføre følgende oppgaver:

  • økonomiske og administrative oppgaver for kirken i Molde
  • drift og vedlikehold av kirker og kirkelige kontorer
  • arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte
  • utarbeidelse av mål og planer

Forvaltning, herunder ansvar for drift og vedlikehold av gravplassene i kommunen, er fellesrådets ansvar. Praktisk skjøtsel av gravplassene utføres i henhold til avtale om tjenesteyting av kommunens avdeling for park og idrett.

I tillegg til kommunal finansiering, mottar og forvalter fellesrådet statlige midler til spesifiserte formål. Det statlige tilskuddet er øremerket og gir lite handlingsrom utover lønnsrefusjon til angitte stillinger.

Kirken i Molde består av fem sokn fordelt på to samarbeidsområder. De er organisert med to staber, hvorav ansatte knyttet til domkirken og fellesrådets administrasjon er samlokalisert i Gotfred Lies plass 4.

Molde kirkelige fellesråd dekker utgifter til lønn og utstyr for de ansatte i soknene slik at gudstjenester og kirkelige handlinger, diakoni, kirkemusikk, forkynnelse og trosopplæring, som menighetsrådene har virksomhetsansvar for kan gjennomføres. Kirkens arbeid bidrar til et variert og betydningsfullt tilbud av aktiviteter til byens befolkning. Det gjennomføres ukentlig mange aktiviteter som engasjerer barn, unge og voksne i kommunen. Kirkens ansatte er gjennom dette til stede i en stor bredde av innbyggernes livsfaser som er fylt med både sorg og glede.

Rammen for 2019 innebærer mulighet til å videreføre driften på noenlunde samme nivå som i 2018. Det legges opp til at endrede eksterne forutsetninger som gir økte utgifter vil søkes løst innenfor rammen.

Investering

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Gravplassutvidelse Røbekk 5609 30 000 35 000 18 000 5 000
Sum investeringer 18 000 5 000

Gravplassutvidelser

Kommunestyret vedtok i sak 75/18 en reduksjon av investeringsrammen for kirkelig fellesråd med 9,5 millioner kroner til utvidelse av gravplass Røbekk.

Det siste feltet ved Tøndergård gravplass er tatt i bruk og vil snart være fullt. Røbekk gravplass vil kunne benyttes til 2021. For å opprette tilstrekkelig antall gravplasser for hele byen for de neste 50 år, er det nødvendig med 3 500 nye graver. Til dette må en ny gravplass på 30 dekar opparbeides. Grunnerverv av areal på Røbekk ble gjennomført i 2017 og planleggingen har startet. Som følge av vanskelige grunnforhold må det skiftes ut mye masse, og kostnadene blir derfor betydelig høyere enn tidligere anslått. Det ble bevilget 10,0 mill. kroner i 2018 og avsatt ytterligere 14,0 mill. kroner i 2019 i gjeldende økonomiplan. Som følge av kostnadsøkningen, foreslås det nå en trinnvis utbygging der det legges til rette for nødvendig gravplasskapasitet for kistegraver frem til 2035. Dette er anslått til 35,0 mill. kroner. I tillegg er det ønskelig at et blir etablert et driftsbygg på området etter hvert som det blir fylt opp. Det bevilges 27,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 5,0 mill. kroner i 2020 til tiltaket.

Vis undermeny