Molde Vann og Avløp KF

Drift

Molde Vann og Avløp KF er et kommunalt foretak med ansvar for den kommunale vannforsyningen og avløpshåndteringen. Foretaket har eget styre som er direkte underlagt kommunestyret i henhold til lov om kommunale foretak.

Foretaket har 50 ansatte. Foretaket forvalter, drifter og utvikler 259 km hovedvannledning og 352 km med hovedledninger for avløpsvann og overvann. Foretaket har forvaltnings- drifts- og vedlikeholdsansvar for to større vannrenseanlegg og 13 større avløpsrenseanlegg.

Foretaket har også fått delegert kommunens ansvar for oppfølging av renovasjon. Foretaket utfører, etter en bestilling fra basisorganisasjonen, tjenester på miljøområdet for basisorganisasjonen, dette blir refundert foretaket til selvkost.

Foretaket er en ren selvkostvirksomhet som i utgangspunktet har 0,- kroner i økonomisk ramme. Det vil si at foretaket ikke har mer enn det som kommer inn i gebyrinntekter og andre inntekter. Eventuelle merinntekter ved årets slutt avsettes til bundne fond.

Det er styret i Molde Vann og Avløp KF som utarbeider endelig budsjett for foretaket. Budsjettet henger imidlertid tett sammen med gebyrsaken for vann-, avløp-, slam- og renovasjonsgebyrene som går til kommunestyret til sluttbehandling.

Foretaket er med i et benchmarkingsprogram i regi av Norsk vann og alle deler av foretaket legger vekt på være kostnadseffektive.

Kommentarer til samhandling

Molde Vann og Avløp KF er en del av konsernet Molde kommune og blir med det styrt av alle overordnede planer og vedtak gjort i kommunestyret.

I forbindelse med budsjettarbeidet er det dialog mellom administrasjonen i basisorganisasjonen og administrasjonen i Molde Vann og Avløp KF på fastsetting av grunnlaget for gjensidige tjenestekjøp mellom organisasjonene.

I budsjettet for 2019 er det lagt til grunn kjøp av støttefunksjoner fra basisorganisasjonen på 5 529 000 kroner.

Investering

Kommentar til investeringen

Låneopptak til foretakets investeringer skjer i regi av Molde kommune. Foretaket låner fra basisorganisasjonen, til gjennomsnittlig innlånsrente. I 2019 er det budsjettert med 1,9 pst. innlånsrente. Samlet utlån fra basisorganisasjonen til Molde Vann og Avløp KF er på 521,5 mill. kroner per 1. januar 2018.

Styret vedtar de enkelte investeringsprosjektene innenfor den rammen kommunestyret setter. I tillegg fremmes større investeringer for styret og kommunestyret som egne saker.

Investeringene bestemmes av tilstanden på gamle rør, nye byggefelt og av statlige føringer. Molde har fortsatt mange gamle ledninger, og dette gjør at lekkasjetallene er for høye. I 2019 legges det opp til en utskifting av 1,7 pst. av vannledningene og 0,6 pst. av avløpsledningene. Rehabiliteringen av det andre store avløpsrenseanlegget på Cap Clara startes opp i 2019. Av store investeringer innenfor vannområdet så er det lagt inn midler til bygging av et høydebasseng ovenfor industriområdet på Hjelset samt oppstart på rehabilitering dam Øverlandsvatnet.

Vis undermeny