Investering

Kommentar til investeringen

Låneopptak til foretakets investeringer skjer i regi av Molde kommune. Foretaket låner fra basisorganisasjonen, til gjennomsnittlig innlånsrente. I 2019 er det budsjettert med 1,9 pst. innlånsrente. Samlet utlån fra basisorganisasjonen til Molde Vann og Avløp KF er på 521,5 mill. kroner per 1. januar 2018.

Styret vedtar de enkelte investeringsprosjektene innenfor den rammen kommunestyret setter. I tillegg fremmes større investeringer for styret og kommunestyret som egne saker.

Investeringene bestemmes av tilstanden på gamle rør, nye byggefelt og av statlige føringer. Molde har fortsatt mange gamle ledninger, og dette gjør at lekkasjetallene er for høye. I 2019 legges det opp til en utskifting av 1,7 pst. av vannledningene og 0,6 pst. av avløpsledningene. Rehabiliteringen av det andre store avløpsrenseanlegget på Cap Clara startes opp i 2019. Av store investeringer innenfor vannområdet så er det lagt inn midler til bygging av et høydebasseng ovenfor industriområdet på Hjelset samt oppstart på rehabilitering dam Øverlandsvatnet.

Vis undermeny