Moldebadet KF

Drift

Moldebadet KF ble etablert 29. mars 2007 og åpnet 10. april 2010. Foretaket skal i henhold til vedtektene, på kommunens vegne, eie og besørge god forvaltning og drift av Moldebadet. Moldebadet skal stimulere til å bedre folkehelsen. Moldebadet skal være et tilbud som gjør Molde til en mer attraktiv by å bo i og besøke. Disse målene kan nås gjennom kontinuerlig utvikling av foretaket.

Sameiet Gideonvegen 1

Sameiet består av eierne Molde kommune og Angvik eiendom. Styrets hovedoppgave er å få til god samhandling i huset og sørge for at bygget og uteområdet holdes i god stand og fremstår som rent og ryddig. Styret fordeler fellesutgiftene, utarbeider avtaler, samt andre forhold vedrørende daglig drift.

Eiendommen er delt i følgende tre eierseksjoner:

Seksjon 1: Molde kommune v/Moldebadet KF – 49,8 pst.
Seksjon 2: Seilet Hotell Eiendom AS – 35,2 pst.
Seksjon 3: Parkgården AS – 15,0 pst.

Moldebadet KF

Moldebadet har et marked bestående av ulike brukere. Disse kan deles inn i følgende områder: vanlig publikum, skole, idrett, helse, lag og organisasjoner, bedrifter og turister.

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Dekning av kapitalutgifter 6 514 6 680 6 573 6 449 6 334
Tidligere rammetrekk -483 -483 -483 -483 -483
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – økt kommunalt tilskudd
Dekning av finansutgifter – egne investeringer -219 -444 -437 -430 -422
Sum 5 812 5 753 5 653 5 536 5 429
Dekning av underskudd 2017 2 812
Sum før momskompensasjon og kjøp av tjenester 8 624 5 753 5 653 5 536 5 429
Kompensasjon mva drift -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. -428 -442 -442 -442 -442
Totalsum 6 996 4 111 4 011 3 894 3 787

Kommentarer til samhandling

Moldebadet er et flott bygg både arkitektonisk, teknologisk og med tanke på universell utforming. Foretaket er eier og drifter av bygget. Styret har signalisert at vedlikeholdet skal tas fortløpende, og at eventuelle påfølgende investeringer skal gjøres i samsvar med prinsipper og intensjoner nedfelt i grunnprosjektet.

Kommunestyret har vedtatt 7 hovedmål for Moldebadet

  1. Hele Moldebadet skal i størst mulig grad være tilgjengelig for besøkende i den ordinære åpningstiden.
  2. Moldebadet skal være et synlig og profilert anlegg for barnefamilier, ungdom, seniorer, fysisk aktive og livsnytere. Organisert idrett har sin definerte plass i anlegget, og det tilrettelegges for treninger og aktiviteter for denne gruppen.
  3. Moldebadets besøkende skal ha en positiv opplevelse av både anlegg og service.
  4. Moldebadet skal utvikle ulike kurs med egne instruktører.
  5. Moldebadets ansatte skal ha god kompetanse om produktet og være lojale mot bedriftens verdier.
  6. Moldebadet skal kontinuerlig vedlikeholde bygg og utstyr for å få en mest mulig rasjonell økonomisk drift, og anlegget skal være rent og innbydende for de besøkende.
  7. Moldebadet skal, i samarbeid med Bris trening og Klinikk Hud og Spa, arbeide for å bedre folkehelsen. Badet skal bidra til å tilrettelegge slik at besøkende får gode og tilpassende tilbud gjennom godt samarbeid og nye felles prosjekter.

Moldebadet skal være åpent og til for alle. Badet skal yte god service og ha stort fokus på driftshygiene og sikkerhet. Samtidigforventes det at Moldebadet skal driftes i balanse.

Badets inntektsgrunnlag

Moldebadet hadde i 2016 en ekstern gjennomgang foretatt av tre konsulenter. Rapporten viser at billettprisene harmonerer med prisnivået ved bad det er naturlig å sammenligne seg med. Antall besøkende er godt, men har blitt litt redusert de siste årene. Potensialet for en ytterligere inntektsøkning antas derfor å være begrenset.Foretaket arbeider kontinuerlig mot et høyt besøkstall gjennom å legge vekt på aktivt salg, mer satsing på markedsføring, bygge opp flere tilbud med inntektsgivende kurs og tilby pakkeløsninger for skole og institusjoner. I oktober 2017 har foretaket investert i ERP system i resepsjon og kafe som vil effektivisere driften.

Badets utgifter og driftsbalanse

Foretaket har siden oppstarten gått med underskudd og administrasjonen har arbeidet kontinuerlig for å øke inntektene og effektivisert driften.

Den eksterne gjennomgangen, så på badefaglig drift og teknisk drift/bygg. Rapporten konkluderte med at Moldebadet drifter bra, og på badefaglig drift er det gjort små tiltak der driften er justert. På den tekniske siden, bevilget kommunestyret investeringsmidler til ombygging av det tekniske anlegget i kjeller til mer automatisering. Ombyggingsprosjektet startet 1. desember 2017 og har gitt gode resultater.

Moldebadet KF er i 2019 bevilget 5,8 mill. kroner i rammeoverføring fra Molde kommune. Denne summen består av dekning av finansutgifter på det opprinnelige bygget på 6,7 mill. kroner, rammetrekk på 0,5 mill. kroner og trekk på 0,4 mill. kroner for finansutgifter knyttet til investeringer foretaket har utført etter oppstart. Som en del av samhandlingen overfører foretaket i tillegg 1,2 mill. kroner i momskompensasjon til morselskapet. Foretaket betaler også 0,4 mill. kroner for de tjenestene morselskapet yter som regnskap, IKT, lønn med mere. De øvrige driftsutgiftene skal dekkes fult ut av foretakets inntekter.

Foretaket er inne i 9. driftsår og opplever flere tekniske utfordringer som påvirker økonomien. Erfaringer på landsplan tilsier at bygget vil kreve ulike utskiftinger når det er mellom 8 og 10 år gammelt, hvilket vil si at vedlikeholdsbehovet vil øke.

Foretaket ser at det vil bli svært krevende å drifte i balanse med denne rammen.

Fellesnemnda for nye Molde kommune vedtok i juni 2018 å endre organiseringen av Moldebadet KF fra 1. januar 2020. Endringen innebærer at det kommunale foretaket avvikles, og at driften av Moldebadet innlemmes i basisorganisasjonen til nye Molde kommune, organisert under sektor for oppvekst, kultur og velferd.


Investering

Kommentar til investeringen

Kommunestyret bevilget i sak 5/17 investeringer i tekniske anlegg i Moldebadet for 3,0 mill. kroner i 2017, som ble bevilget på nytt i budsjett 2018. Prosjektet er godt i gang men vil også ha noen utbetalinger i 2019. 0,3 mill. kroner videreføres til 2019.

Vis undermeny