Molde Eiendom KF

Drift

Molde Eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak.

Molde Eiendom KF har i underkant av 50 medarbeidere, fordelt på avdeling forvaltning og avdeling drift. Foretaket har forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsansvaret for kommunens eiendommer og bygg innen administrasjon/kontor, barnehage, skole og helse- og omsorgssenter. I tillegg har foretaket ansvar for kommunens kultur- og idrettsbygg samt alle kommunens utleieboliger.

Molde Eiendom KF har ansvaret for majoriteten av kommunens byggeprosjekt, og gjennomfører også eiendomsprosjekt på oppdrag fra Molde Kommunale Pensjonskasse. I 2018 har foretaket arbeidet med rundt 60 små og store byggeprosjekter.

Foretaket forvalter ved inngangen til 2019 cirka 120 000 kvm formålsbygg med tilhørende uteareal, samt mer enn 38 000 kvm boligareal til utleieformål, fordelt cirka 600 boligenheter. Samlet forsikringsverdi på eiendomsmassen er nærmere 4,0 mrd. kroner.

Hele 1 000

Samhandling

Samhandling
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 66 440 64 712 70 211 71 621 71 581
Lønns- og prisvekst 324 2 994
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 203 89
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 121 71
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 934
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter 1 876
Endring overhead 24
Andre rammeendringer -2 052 2 505 1 410 -40 -40
Rammereduksjon – rammesak 2019 -300 -100
Økte utgifter Molde idrettspark 1 300
Tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) (2) -40 -40 -40 -40
Molde arena – økte driftsutgifter 700
Husleieøkning med 25 pst. over 3 år – finansiering av konsekvenser for egen organisasjon (sosialtjenesten) -350
Ny eiendomsskatt for Rådhusplassen 1 og Storgata 33 193
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - mindreforbruk 2017 overføres morselskapet -1 972 1 972
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - mindreforbruk 2009 (disposisjonsfond) overføres til morselskapet -80 80
Molde kulturskole – renhold, forvaltning, drift, vedlikehold og forsyning 250 250
Ny driftsramme 64 712 70 211 71 621 71 581 71 541
1) Kjøp av tjenester som regnskap, lønn, IKT etc. fra morselskapet er justert med 2,8 pst. og beløper seg til 910 000 kroner.

2) Tilskudd knyttet til Glomstua bofellesskap og Tollero omsorgsboliger (rentekompensasjon Husbanken) reduseres årlig. I 2019 beløper kompensasjonen seg til 340 000 kroner.

Kommentarer til samhandling

Molde Eiendom KF eier, forvalter, drifter og utvikler kommunenes formålsbygg med tilhørende tomter, og har også ansvaret for innleide formålsbygg. Foretaket fremskaffer lokaler og tjenester i henhold til bestillinger fra plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune. Foretaket har driftsansvaret for kommunale skolebygninger, barnehager, omsorgssenter og kontorbygg. Bare i omsorgssentrene er det over 1 500 rom som krever jevnlig tilsyn.

Foretaket er også gitt ansvar for andre hel- eller deleide kommunale eiendommer som for eksempel den nye kulturskolen, Plassen, Gotfred Lies plass 1 og 4, samt krisesenteret. Bygninger som eies av Molde Kommunale Pensjonskasse er også en del av foretakets bygningstekniske og driftsmessige oppfølgingsansvar. Foretaket har fokus på å styrke samhandlingen med enhetene og tjenesteområdene som bruker bygningene, samt med en lang rekke gode samarbeidspartnere i administrasjonen.

Molde Eiendom KF er kommunens redskap til å gjennomføre politisk vedtatte boligsosiale tiltak, slik at kommunen oppfyller sin plikt til å skaffe boliger til prioriterte grupper av vanskeligstilte boligsøkere. Foretaket leier derfor ut boliger til ressurssvake, eldre, psykisk utviklingshemmede, flyktninger, ungdom i etableringsfasen og andre prioriterte vanskeligstilte. Boligutleien skjer i henhold til vedtatte tildelingsprosedyrer og avtalt rollefordeling mellom Molde kommune og foretaket. Foretaket har et tett og nært samarbeid med en rekke av tjenesteområdene, blant annet flyktningetjenesten, ressurstjenesten, sosialtjenesten NAV Molde, psykiatri, brannvesenet samt politiet. Ved anskaffelse av nye boliger, søker foretaket om tilskudd fra Husbanken. Det er samtidig et mål å selge boliger som ikke lenger tjener sin nytte, og boligsalg er noe foretaket i økende grad arbeider med.

I løpet av de siste årene er hovedfokus i økende grad blitt satt på effektiv drift og vellykket gjennomføring av nye byggeprosjekt. I tillegg til fokus på å forbedre samhandlingen med de øvrige delene av Molde kommune, arbeider foretaket målrettet med profesjonalisering av virksomheten. Foretaket benytter digitale verktøy for sentralisert driftsstyring/energistyring, forvaltning, drift og vedlikehold.

Molde kommune blir i økende grad stilt til ansvar overfor forskriftskrav og avvik som følge av lovpålagte tilsyn og årskontroller tilknyttet bygningsmassen:

  • branntilsyn – økte investeringer kreves, blant annet i form av investeringer i nødlys- og brannalarmanlegg, slukkeanlegg og ombygginger i henhold til branncellekrav, utskifting av dører, elektriske døråpnere, montering av brannstiger/trapper og sprinkling/overrislingsanlegg
  • mattilsyn – kjøkken kreves byttet, ombygget eller stengt
  • el-tilsyn – avvik blir avdekket ved nær sagt alle tilsyn, og i økende grad blir resultatet behov for kostbare oppgraderinger
  • helsetilsyn – krav til luftkvalitet og varme medfører krav om reparasjoner og utbedringer i ventilasjons- og varmeanlegg. Måling av fukt og mugg kan også gi grunnlag for tiltak
  • arbeidstilsynet kan pålegge utbedringer som medfører at det må investeres i kostbare ombygginger
  • legionellakontroll – foretaket har svært mange vasker og dusjer og varmtvannskilder som skal kontrolleres flere ganger årlig
  • radonmålinger – pålagt via forskrift. Utbedringer kan være svært kostnadskrevende
  • lekeplasskontroll (gjerder, fallsikkerhet, klemfare etc.) og andre risikoanalyser medfører krav om tiltaksplaner og belastning av drifts- og investeringsbudsjettene.
  • spesielle sertifikater kreves for å utføre ulike typer arbeid, som for eksempel felling av trær, gjennomføring av kontroller, bruk av spesialutstyr, lift-sertifikat, tilhenger-sertifikat etc.
  • heiskontroll

Molde Eiendom KF ønsker å ivareta kommunens rolle som byggeier og byggherre opp mot de ulike eiendommene kommunen har, slik at det skapes helhetlige, funksjonelle og kostnadseffektive bygg.

Investering

Utleieboliger

Hele 1 000
Utleieboliger
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Anskaffelse og renovering av kommunale boliger 8219 30 000 30 000 30 000 30 000
Gotfred Lies plass 1 - totalrenovering 8283 500 500
Hotel Nobel 8250 79 000 19 000 1 000
Reknes terrasse 8264 100 000 1 000 23 000 58 100
50 500 54 000 88 100 30 000

Anskaffelse og renovering av kommunale boliger

Molde Eiendom KF forvalter og drifter kommunens boligportefølje på cirka 600 boenheter. På grunn av endrede behov, vil det hvert år være behov for å anskaffe nye boliger. Dette må skje i henhold til vedtatt boligsosial handlingsplan og føringer lagt i det boligsosiale programarbeidet som kommunen gjennomfører i samarbeid med Husbanken og ni andre kommuner i Midt-Norge. Dette arbeidet har som hovedmålsetting å fremskaffe og opprettholde boliger til de mest vanskeligstilte innbyggerne i kommunen. I dette arbeidet må en også foreta en gjennomgang for å kartlegge beboerne i kommunale boliger med tanke på å få til rotasjon i den kommunale boligmassen. Til dette spesielt, men også generelt, må Husbankens virkemidler i form av startlån, tilskudd og bostøtte brukes målrettet.

I anskaffelsen av nye og mer egnede boliger, må også tilgjengelige virkemidler brukes. Her må det arbeides for at kommunen etablerer en mer fullverdig omsorgstrapp, der bofellesskap og bokollektiv med heldøgns omsorg prioriteres. I tråd med kommunens boligsosiale programarbeid, skal det i perioden anskaffes en god del nye boliger. Nobel omsorgsboliger med til sammen 25 boenheter vil bli ferdigstilt og tatt i bruk våren 2019.

Det ligger også store forventninger til at kommunen skal kunne finne gode samarbeidsformer med aktørene i markedet for kunne nå sine målsettinger. Det arbeides særskilt med dette.

Det må også vurderes hvilke boliger i den kommunale boligporteføljen som kan selges, enten til de som bor der i dag eller på det åpne markedet, slik at vedtatte handlingsplaner om rotasjon i den kommunale boligmassen etterfølges.

Utover særskilte bevilgninger til Nobel omsorgsboliger og Reknes terrasse, bevilges det 30 mill. kroner i 2019, og det avsettes også 30 mill. kroner de påfølgende årene i økonomiplanperioden. Dette benyttes til renovering, utbedring og enkeltanskaffelser, samt realisering av mindre utbyggingsprosjekt.

Gotfred Lies plass 1 – totalrenovering

I Gotfred Lies plass 1 er det et heldøgnsbemannet bofellesskap med til sammen 22 boenheter, samt 8 gjennomgangsboliger. Bygningen har behov for renovering. Det bevilges 0,5 mill. kroner i 2019 til analyse og kartlegging av utbedringsbehov.

Hotel Nobel

Nobel omsorgsboliger, med til sammen 25 boenheter, er under realisering. Prosjektet er noe forsinket, og vil bli tatt i bruk i april–mai 2019. Kostnadsrammen for prosjektet er 79,0 mill. kroner. Det bevilges 19,0 mill. kroner til prosjektet i 2019, og avsettes 1,0 mill. kroner i 2020.

Reknes terrasse

Kommunen kjøpte i 2016 (sak PS 52/16) tre eiendommer i Bjørnstjerne Bjørnsons veg. Dette med hensikt om å fremskaffe sentrumsnære boliger til bruk i kommunens boligsosiale arbeid. Det ble i 2017 arbeidet med utforming av prosjektet blant aktuelle enheter i kommunen. I 2018 har arbeidet stoppet opp, blant annet i påvente av avklaring av løsning for Fabrikkvegen.

Det vil bli lagt frem egen sak for endelig godkjenning av prosjektet når detaljprosjektering er utført og endelige kostnader er fastlagt. Det bevilges 1,0 mill. kroner til videre planlegging i 2019 og avsettes 23,0 mill. kroner i 2020 og 58,0 mill. kroner i 2021.

Andre bygg

Hele 1 000
Andre bygg
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Brannkonsept og utbedringer NY 1 500 1 500
Enøk – kommunale bygg 4250 1 030 1 060 1 090 1 110
Investeringsmidler akutte behov 1010 2 060 2 110 2 170 2 230
Nytt krisesenter 5519 67 000 1 100
4 190 4 670 3 260 3 340

Brannkonsept og utbedringer

Det er krav i henhold til forskrift om brannforebygging at det skal foreligge et brannkonsept eller brannteknisk tilstandsanalyse for det enkelte bygg. Dette må lages for de bygg der kravet ikke oppfylles i dag, og eventuelle tiltak som brannkonseptet foreslår må gjennomføres. Det avsettes 1,5 mill. kroner til tiltak i formålsbygg i 2020.

Enøk – kommunale bygg

De siste årene har Molde Eiendom KF kartlagt og arbeidet med energieffektivisering av kommunale formålsbygg med tanke på å få besparelser i kommende driftsbudsjett. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2019 og avsettes 1 mill. kroner hvert år i planperioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Investeringsmidler akutte behov

Med en stor portefølje av formålsbygg og utleieboliger vil det i løpet av året alltid dukke opp behov som må takles der og da for å unngå driftsstans eller andre uforutsette hendelser. Investeringsmidlene ble redusert i revidert budsjett 2017, og 2,5 mill. kroner ble overført til driftsbudsjettet. Det bevilges knappe 2,1 mill. kroner i 2019 og avsettes 2,1 mill. kroner hvert år i planperioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Nytt krisesenter

Krisesenteret ble tatt i bruk i 2016, men ikke alle kostnader som var budsjettert i 2018 blir utbetalt. Ubenyttet bevilgning på 1,1 mill. kroner videreføres til 2019.

Vis undermeny