Kulturskolen

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 8 504 8 746 8 738 8 675 8 800
Driftsinntekter -13 365
Driftsutgifter 21 869 8 746 8 738 8 675 8 800
Lønns- og prisvekst 157 -48
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 149 87
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 8 6
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 40
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -181
Andre rammeendringer 85 40 -63 125
Breddetilbudet – økning av aktivitet 125 125 125
Rammetrekk ved endelig balansering -88
Rammereduksjon – rammesak 2019 -200 -100
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - 0,5 stilling som språkassistent 85 115
Ny driftsramme 8 746 8 738 8 675 8 800 8 800

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Molde kulturskoles visjon er: «Kulturskole for alle».

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kulturfag i kommunen og regionen, gjennom opplæring, opplevelse og formidling innen fagområdene dans, kunst, musikk og teater.

Kulturskolen er en lovfestet kommunal oppgave, forankret i opplæringsloven. For Molde kulturskole er nasjonal rammeplan, lokal læreplan og læreplan for programfagene musikk, dans og drama styringsverktøy for innhold og organisering.

Breddetilbud

Enheten skal:

  • Koordinere og produsere verksteder for den lokale kultursekken i samarbeid med andre profesjonelle kulturaktører og grunnskolene i Molde og regionen.
  • Samarbeide med grunnskolene, SFO, barnehagene og andre tjenesteområder for å skape gode arenaer og fellesopplevelser med

Kjernetilbud

Enheten skal:

  • utøve undervisning til 1 000 elevplasser innen dans, kunst, musikk og teater
  • utøve instruktør- og dirigenttjenester for det frivillige musikkliv

Fordypningstilbud

Enheten skal:

  • utøve undervisning til elever som viser særlige evner og interesse for sitt fag med 15 elevplasser hvert år i samarbeid med profesjonelle aktører i kommunen og regionen

Programfag musikk- dans og drama ved Molde videregående skole.

Enheten skal:

  • undervise i programfag ved Molde videregående skole (MDD – musikk, dans og drama) i henhold til samarbeidsavtaler
  • Undervise programfag landslinje jazz, samt bidra til videre utvikling av dette nasjonale tilbudet

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

For å tilpasse seg den nye rammen vil enheten endre noe på prioriteringen innenfor tilbudet ved den kommunale kulturskolen. Dette innebærer å redusere målet om antallet elevplasser i 2019, samtidig som breddetilbud, inklusive satsingen på inkluderingstiltak, videreutvikles som planlagt. Breddetilbudet og nye tverrfaglige samarbeid innad i kommunen vil gi en annen delfinansiering av driften.Fremtidige utfordringer

Det ligger an til at Molde kulturskole går sammen med kulturskolene i Nesset og Midsund for å danne en samlet kulturskole i Nye Molde kommune fra 1. januar 20. Arbeidet med dette startes høst 2018, og etter henvendelse fra Gjemnes kommune tas også Gjemnes kulturskole med i utredningsarbeidet. Prosessen skal ledes av rektor ved Molde kulturskole og det tas sikte på å arbeide frem en felles utviklingsplan for den nye kulturskoleenheten.

Intensjonsavtalen for Nye Molde kommune legger føringer for arbeidet. Det skal blant annet tas hensyn til at tjenester skal utføres der innbyggerne bor, og at kulturskolen skal utvikles videre.

Dersom flere elever skal kunne motta flere ulike tilbud fra den samlede lærerressursen vil det kunne medføre økte reiseutgifter.

Gjennom utredningsarbeidet vil det bli synliggjort samlede økonomiske konsekvenser og behov for avklaringer for videre utvikling av dette tjenesteområdet.

Vis undermeny