Kulturtjenesten

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 36 078 36 361 37 243 35 620 35 620
Driftsinntekter -7 098
Driftsutgifter 43 176 36 361 37 243 35 620 35 620
Lønns- og prisvekst 172 502
Spesiell prisvekst – økning tilskudd andre tros– og livssynssamfunn 63
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 93 52
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 79 44
Statsbudsjett 2019 – økning tilskudd Romsdalsmuseet (2,8 pst.) 44
Statsbudsjett 2019 – økning tilskudd Teateret Vårt jf. statens tilskudd 127
Statsbudsjett 2019 – økning tilskudd Moldejazz 69
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 281
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -178
Andre rammeendringer 111 380 -1 623
Rammetrekk ved endelig balansering -354
Rammereduksjon – rammesak 2019 -300 -100
Økte inntekter Molde idrettspark -1 600
Økte utgifter Molde idrettspark 300
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - økt styrking frivilligsentral 11
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 - tilskudd til bunadsverksted Romsdalsmuseet 100 -100
Statsbudsjett 2019 – styrking frivilligsentral 11
Husleieøkning i byggeperiode 69 -69
Vaktmester/servicevert Molde Arena - helårsvirkning 300
K-sak 75/18 – støtte Rabalderfestivalen 2019 100 -100
K-sak 75/18 – drift ungdomshus fra 2. halvår 2019 300 300
Ny driftsramme 36 361 37 243 35 620 35 620 35 620

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Molde kommunes kulturvisjon: «Molde skal være en åpen, aktiv og inkluderende kulturkommune».

Kulturtjenestens viktigste oppgave er å tilrettelegge for at Molde kommune skal ha et levende og pulserende kulturliv som gir rom for fellesskap, utfoldelse, deltakelse og opplevelse for alle.

Kulturtjenesten er delt inn i tre hovedområder: allmenn kultur, Molde bibliotek og idrett og friluftsliv.

Allmenn kultur

Kulturtjenesten har driftsansvar for Molde frivilligsentral, Eldres kultursenter, Tomrommet fritidsklubb og et åpent ungdomsfritidstilbud i sentrum. Kulturtjenesten legger ned et betydelig arbeid som koordinator for Molde ungdomsråd og gjennomføring av UKM. Til allmenn kultur ligger også ansvar for fribyforfatterordningen (vedtak om pause i mottak av ny fribyforfatter ut 2019) og utleie av rådhussalene og kulturhuset. Kulturtjenesten både har, og får, ansvaret for mange og ofte skiftende oppgaver. Typisk er: 17. mai-arrangementet, registrering og oppfølging av Molde kommunes kunstsamling, TV-aksjonen, utrede og planlegge ny møteplass for ungdom, følge opp ungdomsutvekslingen med kommunens vennskapsbyer, planansvar for kulturminneplan, kulturplan og frivilligplan, bidra til implementering av tiltak i barne- og ungdomsplanen og utsmykkingsordningene for bygg og offentlig rom.

Kulturtjenesten fordeler tilskudd til frivillige lag og organisasjoner, til kommunens profesjonelle kulturinstitusjoner samt til andre trossamfunn.

Molde bibliotek

Molde bibliotek har per oktober 2018 et utlån på 75 780 bøker og andre medium. Besøkstallet er på samme tidspunkt 75 997, noe som er en liten nedgang på 4,5 pst sammenlignet med samme tid i 2017. Kan forklares med uvanlig fint sommervær og at akkrediteringskontoret under Moldejazz ble flyttet ut av huset. Det legges opp til en omfattende formidling via digitale kanaler. Biblioteket tilbyr dataopplæring og har ukentlige barnetimer. Det satses på stor bredde i bibliotekets kveldsarrangement. Disse er gratis og arrangeres i samarbeid med de andre institusjonene på Plassen, samt andre aktører. Besøk av skoleklasser, litteraturformidling, språkkafé og høytlesning ved eldreinstitusjonene er også prioriterte tilbud. Frivillige utgjør en viktig ressurs i forbindelse med høytlesning for eldre.

Idrett og friluftsliv

Idrett og friluftsliv kan deles i to ansvarsområder:

Det ene er drift av kommunens anlegg og idrettsbygg: Molde arena med Træffhuset, Idrettens hus og Reknesbanen, pluss Fuglsethallen. I tillegg kommer Lubbenes KGB, Molde Stadion med naturgressflate, friidrettsanlegg og tribuner. Kommunen har vinterdrift på Årølia KGB, og vedlikeholder andre balløkker på bestilling. I 2018 har nye Træffhuset hatt full drift. Idrettens hus ble stengt høsten 2017, men har vært sporadisk utleid frem til riving høsten 2018. Åpning av nye Idrettens hus er planlagt medio 2020. Da skal også uteanlegget for egenorganisert aktivitet åpnes. Idrettsbyggene har åpningstid hverdager: 08.00-22.30, helg: 10.00-20.00. Kultur- og idrettsbyggene samt rådshussalene driftes av kulturtjenestens vaktmestre.

Det andre området er forvaltningsansvaret for kommunens sikrede og usikrede friluftsområder. Det innebærer bygging, drift og vedlikehold av turstier, snøbrøyting og løypekjøring. Avdelingen er et viktig kontaktpunkt for frivillige lag og organisasjoner, og ivaretar rådgivning og saksbehandling i forbindelse med spillemiddelsøknader. Her ligger også ansvar for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Friidrettsanlegg, tribuner, turstier i Moldemarka og på Julneset driftes av enhetens to fagarbeidere, som også har ansvar for løypekjøring i skisesongen.

I planlegging av nye Idrettens hus og Molde idrettsparks uteområde, er kultursjef og idrett- og friluftseksjonen involvert som brukerrepresentanter.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Kommunestyret vedtok i sak 75/18 en styrking av rammen for kultur med 0,1 mill. kroner til støtte Rabalderfestivalen 2019 og 0,3 mill. kroner til drift ungdomshus fra 2. halvår 2019.

Den største endringen for 2019 blir kuttet i rammen på 0,3 mill. kroner. Det innebærer blant annet at enheten fortsatt får problemer med å øke bemanningen ved biblioteket til samme nivå som før stillingsstoppen i 2015. Den samlede tjenesteytingen vil bli minst skadelidende ved at kuttet fordeles på tilskuddsordningen for kulturarrangement samt idrettsarrangement på NM-nivå, tilskuddordningen for bygg og anlegg i regi av frivillige organisasjoner og tilskuddsordningen for organisasjonseide idrettsanlegg.


Fremtidige utfordringer

Kulturtjenesten skal i 2019 starte arbeidet med prosjektet «Ung i Molde – Ungdomskvartalet», som innebærer å utrede hvor og hvordan et bredt og allment tilgjengelig fritidstilbud for ungdom, med fokus på egenorganiserts aktivitet, kan etableres. Prosjektet er støttet av Byen som regional motor. En slik etablering krever satsing og ressurser til daglig drift. Dette blir den største og mest krevende utfordringen kulturtjenesten står overfor fremover.

Oppgaven med å dekke lag og organisasjoners behov for treningstider i våre idrettsanlegg uten Idrettens hus, blir krevende også i 2019. I tillegg er kunstgressbanen på Lubbenes, i svært dårlig stand og blir mindre og mindre brukt. Det øker presset på Reknesbanen.

Nye Molde kommune:

For kulturtjenesten betyr 2019 en konkretisering av og forberedelse på hvordan de tre nye kommunenes tjenester og ulike ordninger på feltet kan samordnes og videreutvikles. Det gjelder særlig bibliotekdrift, frivilligsentralene, kommunale idrettsbygg og anlegg der viktige stikkord er husleiesatser og drift og vedlikehold. Videre er forvaltning og drift av friluftsområder, kommunenes ulike kulturskudd inklusiv Dagligvarebransjens kulturfond og Stadionfondet områder som må gjennomgås og tilpasses ny kommune.

For kulturtjenesten er det en ambisjon å kunne bidra til en utvikling der også nye Molde kommune kan løftes og promoteres som en spennende og kreativ kunst- og kulturkommune, og der blant annet utsmykking av offentlige rom blir en like selvfølgelig del av kommunens utvikling og identitet som teater, jazz og fotball. Kunstverket på Molde torg kan bli det første store skrittet i en slik utvikling.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Biblioteket - selvbetjeningsautomater NY 620 620
Infotavler, skilting turområder 5558 200 100
Renovering lysløypa NY 1 250 1 250
Tennisanlegg NY 1 800 1 800
Tråkkemaskin skiløyper NY 1 875 2 600 2 600
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 5556 585 533
Tursti Skihytta–Varden 5562 675 300
Ungdomskvartalet (BRM) NY 2 000 2 000
Sum investeringer 933 5 670 2 600

Biblioteket – selvbetjeningsautomater

Dagens selvbetjeningsautomater og frasorteringsbokser er basert på Windows XP og lar seg ikke lenger oppdatere. Slitasjen er stor og reparasjoner er dyre. Det avsettes 0,6 mill. kroner i 2020 til nye selvbetjeningsautomater og nødvendig tilhørende utstyr.

Infotavler, skilting turområder

Det var bevilget 0,2 mill. kroner i 2018, enheten vil ikke bli ferdig med tiltaket før i 2019. Det bevilges derfor 0,1 mill. kroner som er en videreføring fra 2019.

Renovering lysløypa

Underlaget i lysløypetraseen er blitt dårlig med årene og stein kommer opp i dagen. Dette gjør at det er fare for å ødelegge tråkkemaskinen, og en må ha mer snø for å tråkke traseene. Det er også behov for å gjøre traseen bredere noen plasser, samt at noe fjell må sprenges for å drenere vekk overflatevann. Tiltaket er vedtatt som en del av delplan idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 og det er søkt om spillemidler som delfinansiering. Det avsettes 1,3 mill. kroner i 2020.

Tennisanlegg

I forbindelse med vedtaket om nybyggløsning for Idrettens hus, ba også kommunestyret rådmannen om å jobbe videre for å finne erstatning for dagens tennisbaner. Det er dialog med Molde tennisklubb om lokalisering og løsning. Endelig kostnadsoverslag for etablering av et nytt anlegg foreligger ikke. Nytt anlegg vil gi tilskudd fra spillemidler. Det avsettes 1,8, mill. kroner til tiltaket i 2020.

Tråkkemaskin skiløyper

Tråkkemaskinen er i ferd med å bli utslitt. Det vil være behov for å erstatte denne i løpet av økonomiplanperioden. Utvidelse av løypenettet, som nå går fra Kvam til Tusten, vil også øke slitasjen i årene som kommer. Tiltaket ligger inne med 1,9 mill. kroner i 2021 i gjeldende økonomiplan, men flyttes frem til 2020 da problemene med dagens maskin er økende. Oppdaterte tall fra leverandør tilsier en kostnad på 2,6 mill. kroner, der salg av dagens maskin bidrar med noe finansiering. Det avsettes 2,6 mill. kroner i 2020.

Tursti Damefallet–Tusenårsvarden

Arbeidet med å oppruste turstien Damefallet-Tusenårsvarden pågår, men vil ikke bli ferdig i 2018. Prosjektet utløser både spillemidler, mva-kompensasjon og tilskudd. Netto belastning for kommunen er derfor svært lavt.

0,5 mill. kroner videreføres fra 2018 og bevilges på nytt i 2019.

Tursti Skihytta–Varden

Arbeidet med å oppruste turstien Skihytta-Varden pågår, men vil ikke bli ferdig i 2018. Prosjektet utløser både spillemidler, mva-kompensasjon og tilskudd. Netto belastning for kommunen er derfor svært lavt.

0,3 mill. kroner videreføres fra 2018 og bevilges på nytt i 2019.

Ungdomskvartalet (BRM)

Ungdomskvartalet har 3 pilarer: ungdomskulturhus, utstyrssentral og ungdomskontor med blant annet ulike kommunale tilbud rettet mot unge. Prosjektet er i tidlig fase, men det er nå ansatt en medarbeider i kulturtjenesten som skal jobbe frem et endelig innhold i tilbudet. Molde kommune har mange gode og positive indikatorer i UNGDATA-undersøkelsen, men scorer dårlig på møteplasser for ungdom. Det avsettes 2 mill. kroner til tiltaket i investeringsbudsjettet for 2020. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 0,7 mill. kroner til medfinansiering gjennom prosjektet «Byen som regional motor».

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Idrettens hus 5538 183 000 109 100 61 500 7 500
Kulturhuset – oppgradering av fasader 5550 1 410 210
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg 5553 200 200
Reknesbanen 5536 5 100 10 230 2 950
Træffhuset – garasje og lager 5548 2 000 500
Uteområde Molde idrettspark 5535 14 200 14 800 1 000 13 800
Sum investeringer 113 960 75 300 7 500

Idrettens hus

Molde kommunestyre gjorde vedtak om nybyggløsning for Idrettens hus innenfor en kostnadsramme på 165 mill. kroner i juni 2018. Bygget skal stå ferdig til august 2020. I tillegg ble det gjort vedtak om å bygge undervisningsareal og lærerarbeidsplasser for Møre og Romsdal fylkeskommune (opsjon 1: 9,120 mill. kroner) under forutsetning av at det kom på plass en avtale mellom partene. Møre og Romsdal fylkeskommune har i ettertid bekreftet at de ønsker å inngå en slik avtale. Saken omtalte ytterligere 2 opsjoner: garderober for utendørsaktivitet til friidrettsbanen/gressmatta (opsjon 2: 2,5 mill. kroner) og areal knyttet til annen kommunal virksomhet i kulturtjenesten som ungdomsværested, utstyrspool med mer (opsjon 3: 6,5 mill. kroner). Realiseringen av opsjon 2 og 3 skulle vurderes i forbindelse med økonomiplanprosessen. I planleggingsprosessen er det foreløpig er det lagt til grunn at disse realiseres. I tillegg er det besluttet å utvide tribunekapasiteten (fra 250 til cirka 400) og lagerkapasiteten i flerbrukshallen ut over kravene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet etter innspill fra brukerne.

Opsjon 2: Det har lenge vært behov for tilfredsstillende garderobeforhold for aktiviteten på friidrettsbanen/gressmatten, herunder kampavvikling. Tidligere var det disponible garderober for dette i tribunebygget, men disse er omdisponert til andre funksjoner av Møre og Romsdal idrettskrets, som eier bygget. Det er derfor planlagt med ett garderobesett (to garderober) til formålet. Dette garderobesettet vil også være et viktig supplement til garderobene i tilknytning til aktivitetsarealet i etasjen over i perioder med høy aktivitet.

Opsjon 3: I tilknytning til det planlagte uteområdet for egenorganisert aktivitet, vil det være svært ønskelig å etablere et innendørs oppholdssted åpent og tilrettelagt for ungdom. Her kan det legges til rette for sosialt samvær og enkle aktiviteter, særlig med tanke på ungdommene som bruker utendørsaktivitetene. I tillegg til selve arealet og toalettfasilitetene, vil innfrielse av denne opsjonen gjøre det mulig å utnytte arealet under basishallen for turn, til et delvis innebygd/overbygd utendørsareal. Der kan man få til en utvidelse av foreksempel skateanlegget, som da vil kunne gi et tilbud innendørs på vinterstid og ved dårlig vær. Det vil også gjøre det enklere å dele opp hele skateanlegget i ulike vanskelighetsgrader/aldersgrupper. Parkour er en annen mulig aktivitet som kan legges hit. Dette vil bli sett i sammenheng med planleggingen av uteområdet (eget delprosjekt). Alternativt kan dette arealet brukes som utstyrspool eller lager for større utstyr. Det forutsettes at ungdom blir med i utviklingen/planleggingen av dette arealet, slik at det blir mest mulig tilpasset ungdommens egne ønsker og behov.

Kulturhuset – oppgradering av fasader

Det var i budsjett 2018 bevilget 1,2 mill. kroner til oppgradering av fasader og bygningskropp (Molde Eiendom KF) og 0,2 mill. kroner til sikringstiltak med brann og rømning (Molde kommune). Disse to prosjektene samles nå i Molde Eiendom og videreføres til 2019. Det bevilges 1,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Kulturhuset – utredning tekniske anlegg

De tekniske anleggene i kulturhuset er nedslitt og det er behov for en kartlegging av hvilke tiltak som må settes i verk. Det avsettes 0,2 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Reknesbanen

Den nye varmeløsningen som ble etablert på Reknesbanen i 2016 fungerer ikke. Det ble lagt frem en egen hastesak for Molde formannskap i oktober 2018. Der ble det gjort vedtak om å etablere en ny, permanent varmeløsning på banen basert på eksisterende røranlegg fra 2008. Det ble bevilget 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2018 (ubrukte lånemidler), mens ytterligere 2,95 mill. kroner bevilges i 2019. Det legges til grunn at tiltaket delfinansieres ved økonomisk kompensasjon fra leverandøren.

Træffhuset – garasje og lager

Det er behov for garasje/lager/bodplass i tilknytning til Træffhuset/Molde arena. Bygget skal huse materiell og maskiner knyttet til helårsdrift av anleggene i Molde idrettspark, samt friområder som kulturtjenesten ved idrett og friluftsliv har ansvar for. Det ble bevilget 2,0 mill. kroner i 2018, og ubrukt ramme på 0,5 mill. kroner bevilges på nytt for 2019.

Uteområde Molde idrettspark

Uteområdet for egenorganisert aktivitet, planlegges gjennomført parallelt med bygging av nytt Idrettens Hus og skal stå ferdig i august 2020. Prosjektet vil få spillemidler og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Den opprinnelige kostnadsrammen for prosjektet fra 2015 (13,2 mill. kroner inkludert parkering) er korrigert for prisstigning. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2019, og avsettes 13,8 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny