Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Biblioteket - selvbetjeningsautomater NY 620 620
Infotavler, skilting turområder 5558 200 100
Renovering lysløypa NY 1 250 1 250
Tennisanlegg NY 1 800 1 800
Tråkkemaskin skiløyper NY 1 875 2 600 2 600
Tursti Damefallet–Tusenårsvarden 5556 585 533
Tursti Skihytta–Varden 5562 675 300
Ungdomskvartalet (BRM) NY 2 000 2 000
Sum investeringer 933 5 670 2 600

Biblioteket – selvbetjeningsautomater

Dagens selvbetjeningsautomater og frasorteringsbokser er basert på Windows XP og lar seg ikke lenger oppdatere. Slitasjen er stor og reparasjoner er dyre. Det avsettes 0,6 mill. kroner i 2020 til nye selvbetjeningsautomater og nødvendig tilhørende utstyr.

Infotavler, skilting turområder

Det var bevilget 0,2 mill. kroner i 2018, enheten vil ikke bli ferdig med tiltaket før i 2019. Det bevilges derfor 0,1 mill. kroner som er en videreføring fra 2019.

Renovering lysløypa

Underlaget i lysløypetraseen er blitt dårlig med årene og stein kommer opp i dagen. Dette gjør at det er fare for å ødelegge tråkkemaskinen, og en må ha mer snø for å tråkke traseene. Det er også behov for å gjøre traseen bredere noen plasser, samt at noe fjell må sprenges for å drenere vekk overflatevann. Tiltaket er vedtatt som en del av delplan idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 og det er søkt om spillemidler som delfinansiering. Det avsettes 1,3 mill. kroner i 2020.

Tennisanlegg

I forbindelse med vedtaket om nybyggløsning for Idrettens hus, ba også kommunestyret rådmannen om å jobbe videre for å finne erstatning for dagens tennisbaner. Det er dialog med Molde tennisklubb om lokalisering og løsning. Endelig kostnadsoverslag for etablering av et nytt anlegg foreligger ikke. Nytt anlegg vil gi tilskudd fra spillemidler. Det avsettes 1,8, mill. kroner til tiltaket i 2020.

Tråkkemaskin skiløyper

Tråkkemaskinen er i ferd med å bli utslitt. Det vil være behov for å erstatte denne i løpet av økonomiplanperioden. Utvidelse av løypenettet, som nå går fra Kvam til Tusten, vil også øke slitasjen i årene som kommer. Tiltaket ligger inne med 1,9 mill. kroner i 2021 i gjeldende økonomiplan, men flyttes frem til 2020 da problemene med dagens maskin er økende. Oppdaterte tall fra leverandør tilsier en kostnad på 2,6 mill. kroner, der salg av dagens maskin bidrar med noe finansiering. Det avsettes 2,6 mill. kroner i 2020.

Tursti Damefallet–Tusenårsvarden

Arbeidet med å oppruste turstien Damefallet-Tusenårsvarden pågår, men vil ikke bli ferdig i 2018. Prosjektet utløser både spillemidler, mva-kompensasjon og tilskudd. Netto belastning for kommunen er derfor svært lavt.

0,5 mill. kroner videreføres fra 2018 og bevilges på nytt i 2019.

Tursti Skihytta–Varden

Arbeidet med å oppruste turstien Skihytta-Varden pågår, men vil ikke bli ferdig i 2018. Prosjektet utløser både spillemidler, mva-kompensasjon og tilskudd. Netto belastning for kommunen er derfor svært lavt.

0,3 mill. kroner videreføres fra 2018 og bevilges på nytt i 2019.

Ungdomskvartalet (BRM)

Ungdomskvartalet har 3 pilarer: ungdomskulturhus, utstyrssentral og ungdomskontor med blant annet ulike kommunale tilbud rettet mot unge. Prosjektet er i tidlig fase, men det er nå ansatt en medarbeider i kulturtjenesten som skal jobbe frem et endelig innhold i tilbudet. Molde kommune har mange gode og positive indikatorer i UNGDATA-undersøkelsen, men scorer dårlig på møteplasser for ungdom. Det avsettes 2 mill. kroner til tiltaket i investeringsbudsjettet for 2020. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 0,7 mill. kroner til medfinansiering gjennom prosjektet «Byen som regional motor».

Vis undermeny