Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Idrettens hus 5538 183 000 109 100 61 500 7 500
Kulturhuset – oppgradering av fasader 5550 1 410 210
Kulturhuset – utredning tekniske anlegg 5553 200 200
Reknesbanen 5536 5 100 10 230 2 950
Træffhuset – garasje og lager 5548 2 000 500
Uteområde Molde idrettspark 5535 14 200 14 800 1 000 13 800
Sum investeringer 113 960 75 300 7 500

Idrettens hus

Molde kommunestyre gjorde vedtak om nybyggløsning for Idrettens hus innenfor en kostnadsramme på 165 mill. kroner i juni 2018. Bygget skal stå ferdig til august 2020. I tillegg ble det gjort vedtak om å bygge undervisningsareal og lærerarbeidsplasser for Møre og Romsdal fylkeskommune (opsjon 1: 9,120 mill. kroner) under forutsetning av at det kom på plass en avtale mellom partene. Møre og Romsdal fylkeskommune har i ettertid bekreftet at de ønsker å inngå en slik avtale. Saken omtalte ytterligere 2 opsjoner: garderober for utendørsaktivitet til friidrettsbanen/gressmatta (opsjon 2: 2,5 mill. kroner) og areal knyttet til annen kommunal virksomhet i kulturtjenesten som ungdomsværested, utstyrspool med mer (opsjon 3: 6,5 mill. kroner). Realiseringen av opsjon 2 og 3 skulle vurderes i forbindelse med økonomiplanprosessen. I planleggingsprosessen er det foreløpig er det lagt til grunn at disse realiseres. I tillegg er det besluttet å utvide tribunekapasiteten (fra 250 til cirka 400) og lagerkapasiteten i flerbrukshallen ut over kravene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet etter innspill fra brukerne.

Opsjon 2: Det har lenge vært behov for tilfredsstillende garderobeforhold for aktiviteten på friidrettsbanen/gressmatten, herunder kampavvikling. Tidligere var det disponible garderober for dette i tribunebygget, men disse er omdisponert til andre funksjoner av Møre og Romsdal idrettskrets, som eier bygget. Det er derfor planlagt med ett garderobesett (to garderober) til formålet. Dette garderobesettet vil også være et viktig supplement til garderobene i tilknytning til aktivitetsarealet i etasjen over i perioder med høy aktivitet.

Opsjon 3: I tilknytning til det planlagte uteområdet for egenorganisert aktivitet, vil det være svært ønskelig å etablere et innendørs oppholdssted åpent og tilrettelagt for ungdom. Her kan det legges til rette for sosialt samvær og enkle aktiviteter, særlig med tanke på ungdommene som bruker utendørsaktivitetene. I tillegg til selve arealet og toalettfasilitetene, vil innfrielse av denne opsjonen gjøre det mulig å utnytte arealet under basishallen for turn, til et delvis innebygd/overbygd utendørsareal. Der kan man få til en utvidelse av foreksempel skateanlegget, som da vil kunne gi et tilbud innendørs på vinterstid og ved dårlig vær. Det vil også gjøre det enklere å dele opp hele skateanlegget i ulike vanskelighetsgrader/aldersgrupper. Parkour er en annen mulig aktivitet som kan legges hit. Dette vil bli sett i sammenheng med planleggingen av uteområdet (eget delprosjekt). Alternativt kan dette arealet brukes som utstyrspool eller lager for større utstyr. Det forutsettes at ungdom blir med i utviklingen/planleggingen av dette arealet, slik at det blir mest mulig tilpasset ungdommens egne ønsker og behov.

Kulturhuset – oppgradering av fasader

Det var i budsjett 2018 bevilget 1,2 mill. kroner til oppgradering av fasader og bygningskropp (Molde Eiendom KF) og 0,2 mill. kroner til sikringstiltak med brann og rømning (Molde kommune). Disse to prosjektene samles nå i Molde Eiendom og videreføres til 2019. Det bevilges 1,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Kulturhuset – utredning tekniske anlegg

De tekniske anleggene i kulturhuset er nedslitt og det er behov for en kartlegging av hvilke tiltak som må settes i verk. Det avsettes 0,2 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Reknesbanen

Den nye varmeløsningen som ble etablert på Reknesbanen i 2016 fungerer ikke. Det ble lagt frem en egen hastesak for Molde formannskap i oktober 2018. Der ble det gjort vedtak om å etablere en ny, permanent varmeløsning på banen basert på eksisterende røranlegg fra 2008. Det ble bevilget 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2018 (ubrukte lånemidler), mens ytterligere 2,95 mill. kroner bevilges i 2019. Det legges til grunn at tiltaket delfinansieres ved økonomisk kompensasjon fra leverandøren.

Træffhuset – garasje og lager

Det er behov for garasje/lager/bodplass i tilknytning til Træffhuset/Molde arena. Bygget skal huse materiell og maskiner knyttet til helårsdrift av anleggene i Molde idrettspark, samt friområder som kulturtjenesten ved idrett og friluftsliv har ansvar for. Det ble bevilget 2,0 mill. kroner i 2018, og ubrukt ramme på 0,5 mill. kroner bevilges på nytt for 2019.

Uteområde Molde idrettspark

Uteområdet for egenorganisert aktivitet, planlegges gjennomført parallelt med bygging av nytt Idrettens Hus og skal stå ferdig i august 2020. Prosjektet vil få spillemidler og tilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Den opprinnelige kostnadsrammen for prosjektet fra 2015 (13,2 mill. kroner inkludert parkering) er korrigert for prisstigning. Det bevilges 1,0 mill. kroner i 2019, og avsettes 13,8 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny