Politisk behandling med vedlegg

Saksprotokoll i Molde kommunestyre 20. desember 2018 – k-sak 75/17

 1. Molde kommunestyre slutter seg til formannskapets forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019–2022 med de endringer i forhold til rådmannens skisse som fremkommer av kommunestyrets behandling og vedtak.

  I forhold til rådmannens skisse gjøres følgende endringer for 2019:

  Drift
  Styrking kultur
  Støtte Rabalderfestivalen 2019: 100 000 kroner
  Drift ungdomshus fra 2. halvår 2019: 300 000 kroner
  Økt avsetning disposisjonsfond: 1 160 000 kroner

  Inndekning
  Reversert økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester: 1 560 000 kroner

  Investering
  1. Digitalisering i grunnskolen for mellomtrinnet; økt investeringsramme: 5,5 millioner kroner
  2. Molde bydrift; styringssystem gatelys: 4,0 millioner kroner

  Inndekning
  Utvidelse gravplass Røbekk; reduksjon2019: 9,5 millioner kroner
  (fra 27,5 millioner kroner ned til 18,0 millioner kroner)

 2. Budsjettet vedtas på rammenivå for hver enkelt avdeling og enhet.

 3. Eiendomsskatten for 2019 skrives ut med 3,57 promille av eiendomsskattetaksten som er oppjustert med 0,42 pst. Oppjusteringen er beregnet ut ifra takstene i 2012.

 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer mellom enhetene i kurante saker. Dette innbefatter blant annet endringer i oppgavefordeling, fordeling av bevilgningen på felles lønnsreservepott i samsvar med nye lønnsavtaler godkjent av formannskapet, fordeling av andre fellesutgifter hvor fordeling ned på den enkelte enhet ikke er kjent ved utarbeidelsen av budsjettet, endringer i rammetimetall mellom de ulike skolene som følge av naturlige endringer innenfor en politisk definert totalramme og flytting av tjenestetilbud fra en avdeling/enhet til en annen.

 5. Igangsetting av nye investeringsprosjekt, eller utvidelser av allerede igangsatte prosjekt, skal ikke skje før nødvendige avklaringer og utredninger er foretatt, og nødvendige politiske vedtak er fattet. Igangsetting skal så skje på bakgrunn av skriftlig bestilling fra rådmannen ved kommunalsjef for plan og utvikling.

 6. Rammene for driftsmessig samhandling mellom Molde kommune (morselskapet) og de kommunale foretakene og Molde kirkelige fellesråd, blir som beskrevet i egne kapitler.

 7. Molde kommune bruker 534,7 mill. kroner i eksterne lån til finansiering av budsjetterte investeringer i henhold til vedlagte spesifikasjoner. Bruken fordeler seg slik: morselskapet: 252,6 mill. kroner, Molde Eiendom KF – formålsbygg: 167,9 mill. kroner, Molde Eiendom KF – utleieboliger: 0,4 mill. kroner, Molde Vann og Avløp KF: 113,6 mill. kroner og Moldebadet KF: 0,2 mill. kroner. Nytt lån, fratrukket eventuelle ubrukte lånemidler, forutsettes avdratt over investeringenes levetid. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre låneopptaket, herunder akseptere lånevilkårene.

 8. I tillegg til låneopptak i pkt. 7, tar Molde kommune opp startlån i Husbanken på 75,0 mill. kroner for videreutlån. Vilkår følger av Husbankens regler for slike lån.

 9. Med mindre annet følger av statlige direktiver med videre, skal kommunens avgifter, betalingssatser, og gebyrer for 2019 normalt indeksreguleres med forventet lønns- og prisvekst.

 10. Ordførerens godtgjørelse for 2019 settes til 11 G. Godtgjørelse til varaordfører settes til 50,0 pst. av ordførerens godtgjørelse.


Behandling

Gerd Marit Langøy (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, AP, KRF og V:

Endring punkt 1 under drift:
Styrking kultur
Støtte Rabalderfestivalen 2019: 100 000 kroner
Drift ungdomshus fra 2. halvår 2019: 300 000 kroner
Økt avsetning disposisjonsfond: 1 160 000 kroner

Inndekning
Reversert økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester: 1 1560 000 kroner

Kim Thoresen-Vestre (SV) fremmet følgende forslag:
I forhold til rådmannens skisse gjøres følgende endringer for 2019:

Utgifter
Økt lærerressurs med 10 lærere med sikte på å få ned gruppestørrelser 10 000 000
Økt voksentetthet i barnehage 5 000 000
Økt timetall på skolesvømming 4 000 000
Inndekning mot avkortning av barnetrygden for foreldre på sosialstønad 1 000 000
Tilskudd til Hjertøybåten 500 000
Tilskudd til lyntogforum Møre og Romsdal 50 000
Tilføring av midler til tiltak funksjonshemmede 6 000 000
Tilføring av midler til kulturskolen 200 000
Støtte til Hjelset-Fram; skyss til Moldebadet for tapt fritidssvømming på Skjevik
400 000
UR Tiltak i form av gratistilbud for ungdomsmiljøet 200 000
UR Kulturtjenesten 1 500 000
Utvida tilbud på helsestasjon for ungdom (helsesøster/helsebror) 500 000
Innføring av forsøksprosjekt med skolefrukt i Moldeskolene 800 000
Sum utgifter 30 150 000
Inntekter
Økt eiendomsskatt med 2,0 promille til 5,57 promille med bunnfradrag på 300 000 kroner 30 150 000

Ola Sønderland (MDG) fremmet følgende forslag:

MDG ønsker at Molde kommune i det kommende år skal etablere eit miljøfond.

Sjå til FN sambandet
United nations associatin of Norway, delmål 11 Bærekraft om byer og samfunn

For å ivareta disse mål:

I 2018, så utgjorde grunnlaget for utskriving av eiendomsskatten ca 2,6 milliard. Kr 94 023 000,- utgjorde 3,58 promille.

Ved å auke eigedomsskatten med 2 promille, så ville kommunen ha fått inn ein auke på ca 5 million, dvs ca 99 000 000,-.

MDG ønskjer at administrasjonen skal auke eigedomsskatten med ein langt lavere prosentsats enn 2 promille, ja ned mot 10 % av denne, slik at Molde kommune frå og med 2019 etablerer eit miljøfond som set av i størrelsesorden på 440.000,- per år. Ein promille som er i storleik av dette beløp bes utrekna av administrasjonen.

Midlane er tenkt nytta som ein belønningspott til eit aksjeforetak, enten kommunalt, privat eller ein kombinasjon av disse som ønskjer å etablere sykkelutleie,

 • bysykler i Molde, både vanlige og elsykler.

Kommunen skal hjelpe til med etableringa og areal til sykkelparkeringa rundt om. heilt frå Årø flyplass og vestover langt forbi Molde sentrum. Ein bør og vurdere om den austlege oppstillingsplassen skal vere Hjelset.

Døme:

Sykkelordninga i Oslo er eit samarbeid mellom Oslo kommune og Clear Channel Norway AS, der kommunen stiller offentleg reklameplass til rådigheit, og får eit sykkeltilbod tilbake. Tilbodet finansieres av sykkelabonnenter, reklame på stativa etc.

Infrastructur Partner AS er operatør medeier og driver bysykkeltenesten på oppdrag frå Clear Channel Norway AS.

Målet er å etablere ein liknande modell, men der ein byrjar med å etablere eit fond som veks årlig slik at kapitalen vert stor nok til ei kvalitetsmessig etablering om 4-5 år.

Votering

Ordføreren avviste å votere over MDGs fremsatte forslag da forslaget ikke er egnet for votering.

Det ble votert samlet over SVs fremsatte forslag som falt med 5 (SV, MDG) mot 42 stemmer.

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

H, AP, KRF og Vs tilleggsforslag til innstillingens punkt 1 ble vedtatt med 43 mot 4 (FRP, U) stemmer.

Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 3 ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert samlet over innstillingen fra og med punkt 4 til og med punkt 10 som ble enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det votert samlet over alle 10 punkter som ble enstemmig vedtatt.

Vis undermeny