Budsjettskjema

Budsjettskjema 1A
Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue 749 627 483 786 437 000 808 016 000
Ordinært rammetilskudd 604 166 424 613 091 000 663 094 000
Skatt på eiendom 95 460 853 94 023 000 97 620 000
Andre direkte eller indirekte skatter 28 942 20 000 20 000
Andre generelle statstilskudd 155 211 996 103 886 000 89 423 000
Sum frie disponible inntekter 1 604 495 697 1 597 457 000 1 658 173 000
Renteinntekter og utbytte 13 169 140 10 315 000 11 906 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 5 802 281 1 840 000 1 900 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 31 920 477 33 384 000 40 490 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Avdrag på lån 62 075 653 67 931 000 67 954 000
Netto finansinntekter/finansutgifter -75 024 709 -89 160 000 -94 638 000
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - -
Til ubundne avsetninger 66 813 432 18 063 000 5 171 000
Til bundne avsetninger 52 818 387 407 000 337 000
Bruk av tidligere regnskapsmessig mindreforbruk 59 248 432 - -
Bruk av ubundne avsetninger - - -
Bruk av bundne avsetninger 8 822 557 17 422 000 22 595 309
Netto avsetninger -51 560 830 -1 048 000 17 087 309
Overført til investeringsbudsjettet - - -
Til fordeling drift 1 477 910 159 1 507 249 000 1 580 622 309
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 1 455 072 216 1 507 249 000 1 580 622 309
Mer/mindreforbruk 22 837 944 0 0
Hovedoversikt driftsbudsjett
Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019
Driftsinntekter
Brukerbetalinger 89 730 605 88 548 000 90 225 000
Andre salgs- og leieinntekter 98 129 810 96 186 000 95 992 000
Overføringer med krav til motytelse 322 580 351 261 145 000 276 957 324
Rammetilskudd 604 166 424 613 091 000 663 094 000
Andre statlige overføringer 155 211 996 103 886 000 89 423 000
Andre overføringer 6 030 349 1 640 000 1 460 000
Skatt på inntekt og formue 749 627 483 786 437 000 808 016 000
Eiendomsskatt 95 460 853 94 023 000 97 620 000
Andre direkte og indirekte skatter 28 942 20 000 20 000
Sum driftsinntekter 2 120 966 813 2 044 976 000 2 122 807 324
Driftsutgifter
Lønnsutgifter 1 092 470 648 1 107 606 000 1 139 728 856
Sosiale utgifter 273 499 040 292 735 000 303 504 566
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 296 703 456 274 318 000 273 524 210
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon 219 954 328 227 901 000 258 139 302
Overføringer 188 263 623 175 908 000 189 693 603
Avskrivninger 33 452 453 0 35 122 000
Fordelte utgifter -99 447 294 -123 350 000 -118 983 904
Sum driftsutgifter 2 004 896 253 1 955 118 000 2 080 728 633
Brutto driftsresultat 116 070 560 89 858 000 42 078 691
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte 13 169 140 10 315 000 11 906 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 5 802 281 1 840 000 1 900 000
Mottatte avdrag på utlån 150 276 500 000 400 000
Sum eksterne finansinntekter 19 121 697 12 655 000 14 206 000
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger 31 920 477 33 384 000 40 490 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - -
Avdrag på lån 62 075 653 67 931 000 67 954 000
Utlån 249 807 150 000 50 000
Sum eksterne finansutgifter 94 245 937 101 465 000 108 494 000
Resultat eksterne finanstransaksjoner -75 124 240 -88 810 000 -94 288 000
Motpost avskrivninger 33 452 453 - 35 122 000
Netto driftsresultat 94 419 995 21 930 000 1 048 000
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 59 248 432 - -
Bruk av disposisjonsfond - - -
Bruk av bundne fond 8 822 557 17 422 000 22 595 309
Sum bruk av avsetninger 68 070 990 17 422 000 22 595 309
Overført til investeringsregnskapet - - -
Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk - - -
Avsatt til disposisjonsfond 66 813 432 18 063 000 5 171 000
Avsatt til bundne fond 52 818 387 407 000 337 000
Sum avsetninger 119 631 819 18 470 000 5 508 000
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 22 837 944 0 0
Budsjettskjema 2A
Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019
Investeringer i anleggsmidler 69 382 316 340 790 000 372 737 000
Utlån og forskutteringer 36 298 327 - -
Kjøp av aksjer og andeler 1 067 168 1 100 000 1 100 000
Avdrag på lån 17 652 099 - -
Dekning av tidligere års udekket 1 717 395 - -
Avsetninger 3 357 862 - -
Årets finansieringsbehov 129 475 167 341 890 000 373 837 000
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler 87 163 380 273 366 000 327 567 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler 7 807 333 3 760 000 140 000
Tilskudd til investeringer - - -
Kompensasjon for merverdiavgift 8 396 288 37 180 000 31 300 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 24 960 623 26 484 000 13 730 000
Andre inntekter 80 375 - -
Sum ekstern finansiering 128 407 999 340 790 000 372 737 000
Overført fra driftsbudsjettet - - -
Bruk av tidligere års udisponert - - -
Bruk av avsetninger 1 067 168 1 100 000 1 100 000
Sum finansiering 129 475 167 341 890 000 373 837 000
Udekket/udisponert 0 0 0
Hovedoversikt investeringsbudsjett
Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 5 307 333 3 760 000 140 000
Andre salgsinntekter 74 400 - -
Overføringer med krav til motytelse 6 558 524 26 484 000 13 730 000
Kompensasjon for merverdiavgift 8 396 288 37 180 000 31 300 000
Statlige overføringer - - -
Andre overføringer - - -
Renteinntekter og utbytte 5 975 - -
Sum inntekter 20 342 520 67 424 000 45 170 000
Utgifter
Lønnsutgifter - - -
Sosiale utgifter - - -
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 52 594 728 293 610 000 323 437 000
Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon - - -
Overføringer 15 384 229 47 180 000 49 300 000
Renteutgifter og omkostninger 1 403 359 - -
Fordelte utgifter - - -
Sum utgifter 69 382 316 340 790 000 372 737 000
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 17 652 099 - -
Utlån 36 298 327 - -
Kjøp av aksjer og andeler 1 067 168 1 100 000 1 100 000
Dekning av tidligere års udekket 1 717 395 - -
Avsatt til ubundne investeringsfond 3 296 887 - -
Avsatt til bundne investeringsfond 60 975 - -
Sum finansieringstransaksjoner 60 092 851 1 100 000 1 100 000
Finansieringsbehov 109 132 647 274 466 000 328 667 000
Dekket slik:
Bruk av lån 87 163 380 273 366 000 327 567 000
Salg av aksjer og andeler 2 500 000 - -
Mottatte avdrag på utlån 18 402 099 - -
Overført fra driftsregnskapet - - -
Bruk av tidligere års udisponert - - -
Bruk av disposisjonsfond - - -
Bruk av bundne driftsfond - - -
Bruk av ubundne investeringsfond 1 067 168 1 100 000 1 100 000
Bruk av bundne investeringsfond - - -
Sum finansiering 109 132 647 274 466 000 328 667 000
Udekket/udisponert 0 0 0
Anskaffelse og anvendelse av midler
Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 2 120 966 813 2 044 976 000 2 122 807 324
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 20 336 545 67 424 000 45 170 000
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 127 193 151 286 021 000 341 773 000
Sum anskaffelse av midler 2 268 496 509 2 398 421 000 2 509 750 324
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 1 971 443 800 1 932 662 000 2 013 208 633
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 67 978 957 340 790 000 372 737 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 150 666 890 102 565 000 109 594 000
Sum anvendelse av midler 2 190 089 646 2 376 017 000 2 495 539 633
Anskaffelse - anvendelse av midler 78 406 863 22 404 000 14 210 691
Endring i ubrukte lånemidler -38 962 600 - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift - - -
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - -
Endring i arbeidskapital 39 444 262 22 404 000 14 210 691
Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger 147 545 020 18 470 000 5 508 000
Bruk av avsetninger 69 138 158 18 522 000 23 695 309
Til avsetning senere år - - -
Netto avsetninger 78 406 863 -52 000 -18 187 309
Interne overføringer og fordelinger
Interne inntekter med videre 132 899 747 123 350 000 154 105 904
Interne utgifter med videre 132 899 747 123 350 000 154 105 904
Netto interne overføringer - - -
Kommunens garantiansvar
Hele 1 000
31.12.17 Garantiansvar utløper år
Mobarn Cecilienfryd Barnehage              1 138 2024
Mobarn Høgnakken Barnehage               3 362 2034
Studentsamskipnaden - Anestua barnehage 1 503 2026
Sum Husbanken 6 003
Sekken Museumslag 235 2031
Romsdalsmuseet Eiendom AS 315 2021
Sportsklubben Rival 141 2020
Sum Sparebank 1 SMN 692
Molde og Omegn Idrettsforening 527 2025
Sum Sparebanken Møre 527
Molde Hestesportklubb * 540 2028
Sum Handelsbanken 540
Molde Kino AS 13 320 2036
Akerhallen AS 9 321 2039
Sum KLP Kommunekreditt 22 641
Stiftelsen Romsdalsmuseet ** 3 500 2042
Tøndergård skole *** 1 283 2021
AS Regionteatret i Møre og Romsdal/Molde International Jazz Festival 31 658 2051
Stiftelsen Molde International Jazz Festival 11 759 2050
Molde Kulturbygg AS 61 483 2050
Sum Kommunalbanken AS 109 683
Totalsum 140 085
* Lån vedrørende sak 70/11 på 1,5 mill. ble innfridd i 2017. Garantiansvaret per 31.12.2017 knytter seg til ett lån.
** Garantibeløpet består av 50 pst. av det kommunale lånet gitt av Fræna kommune.
*** Garantibeløpet består av 40,1 pst. av restgjelden 31.12.2017