Plan og strategier

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel som er en del av gjeldende planstrategi, er utsatt på grunn av etablering av ny kommune. Vedtatt samfunnsdel danner grunnlag for prioritering av oppgaver og felles planstrategi. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er den viktigste planoppgaven for den nye kommunen og må starte opp i januar 2019. Målsetning for arbeidet må være sluttbehandling i kommunestyret for nye Molde kommune høsten 2020.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunen som samfunnsutvikler

Molde kommune skal være pådriver for vekst og samarbeid i regionen

 • Utvikling av infrastruktur og samferdsel skal komme hele regionen til gode.
 • Det må utvikles et godt kollektivtilbud i kommunen og i regionen.
 • Interkommunalt samarbeid skal videreutvikles.
 • Ved en eventuell sammenslåing av kommuner i regionen, skal kommunen medvirke positivt til dette.
 • Spesialisthelsetjenesten i regionen skal styrkes ved at det blir bygget nytt sykehus i Molde.
 • Det skal fra kommunens side medvirkes til at det utvikles en felles planstrategi i regionen.

Molde kommune skal ha vekst og utvikling i hele kommunen

 • Høgskolens posisjon må sikres og videreutvikles.
 • Kommunens sterke innslag av industri-, teknologi-, og andre kompetansearbeidsplasser må tas vare på og forsterkes.
 • I utviklingen av arbeidsplasser, må det legges vekt på at arbeidsmarkedet i kommunen blir allsidig og med bred kompetanse.
 • Veksten i kommunen skal skje slik at innbyggertallet i 2020 passerer 30 000.
 • Det må fremskaffes tilstrekkelig antall tomter til bolig- og næringsformål.
 • Lokalsamfunnene skal være levedyktige og ha et aktivt landbruk.
 • Sentrumsutviklingen skal legge vekt på å skape et aktivt sentrumsmiljø.

Molde kommune skal drive et aktivt folkehelsearbeid

 • Natur-, energi- og miljøpolitikken skal utvikles og styrkes.
 • Det skal tilrettelegges for frivillighet.
 • Innbyggerne skal sikres trygge omgivelser og gode levekår.
 • Beredskapshensyn skal inn i all kommunal planlegging.
 • Alle skal kunne ferdes trygt i trafikken.
 • Det skal legges til rette for et aktivt kultur-, idretts-, og friluftsliv.
 • Universell utforming skal ligge til grunn for all kommunal virksomhet.
 • Ungdomstiltak i kommunen skal styrkes.
 • Alle skal ha et godt sted å bo, og det skal være et variert botilbud.

Kommunen som tjenesteleverandør

Molde kommune skal levere gode tjenester til sine innbyggere

 • Grunnskolen i Molde skal være blant de 10 beste i landet.
 • Det skal være tilbud om barnehageplass til alle som har behov.
 • Hjemmetjenester og heldøgns omsorgstjenester skal være tilgjengelig når behov oppstår.
 • God service og brukertilfredshet skal prege all tjenesteyting.
 • Det skal være god sammenheng i utdanningsløpet fra barnehage, til grunnskole og til videregående skole.
 • Alle tjenester i kommunen skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom.

Molde kommune skal være en effektiv tjenesteleverandør

 • All tjenesteyting skal skje til rett tid, med riktig mengde og kvalitet.
 • Private tjenesteleverandører skal inngå som en del av kommunens tjenesteproduksjon.
 • Kommunen skal til enhver tid ha høy egenkompetanse på alle tjenesteområder.
 • Prosedyrer og styringsverktøy skal være optimale for å sikre en kostnadseffektiv og brukertrygg tjenesteleveranse.

Kommunen som arbeidsgiver

Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver

 • Sykefraværet skal ligge under gjennomsnittet for kommunegruppen.
 • Ansatte skal stimuleres til å stå i arbeid utover tidspunktet for mulig pensjonering.
 • Det skal være høy jobbtilfredshet og trivsel på arbeidsplassen.
 • Arbeidsgiver skal gi klare forventninger til den enkeltes arbeidsinnsats og deltakelse i kommunens arbeidsmiljø.
 • Kommunen skal rekruttere og beholde arbeidstakere med høy utdanning og god kompetanse tilpasset kommunens behov.
 • Kommunen skal fjerne uønsket deltid.

Kommunens økonomi og organisasjon

Molde kommune skal ha økonomisk handlefrihet

 • Det skal være god økonomistyring på alle nivå i organisasjonen.

Molde kommune skal ha en effektiv og veldrevet organisasjon

 • Organisasjonen skal preges av fleksibilitet, omstillingsevne og samarbeid i tråd med ROSE-filosofien.
 • Organisasjonen skal ha kompetente og deltakende medarbeidere som gjennom medarbeiderskap og ledelse, tar og får ansvar.
 • Åpenhet og god kommunikasjon skal prege all kommunal virksomhet.

Et godt kvalitets- og styringssystem er med på å sikre at overordnede mål og planer iverksettes, rapporteres og følges opp.

Vis undermeny