Fellesområdet skole

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 9 836 12 996 16 665 11 170 9 832
Driftsinntekter -39 415
Driftsutgifter 49 251 12 996 16 665 11 170 9 832
Lønns- og prisvekst 41 155
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 23 14
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 18 10
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 1 252
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -1 121
Andre rammeendringer 2 990 2 586 -5 495 -1 338
Effektiviseringstiltak – styrking av ramme 1 345
Effektiviseringstiltak 0,5 pst. av sum i gjeldende økonomiplan -1 345 -1 339 -1 338
Rammetrekk ved endelig balansering -2 760
Rammereduksjon – rammesak 2019 -800 439
Statsbudsjett 2019 – korrigering nye elever i statlige og private skoler 191 -295
Nytt LMS system håndteres av ROR-IKT -95
Statsbudsjett 2019 – tidlig innsats og økt lærertetthet 997
Styrking lærernorm 1 900 -1 900
Digitalisering av klasserommet 360
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT -166
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – økt deltagelse videreutdanningsprogrammet 90 90
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – rebevilgning nye pc-er 1 500 -1 500
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – to nye elever ved Tøndergård skole og ressurssenter 483 677
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – SFO overføres til Tøndergård skole og ressurssenter 300 500
SFO avlastningstjeneste fra tiltak funksjonshemmede 617 792
Internt på fagområdet 129 928
Omfordeling skole – skoleåret 2018/2019 440 617
Ekstra ressursbehov høst 2018 – Kvam skole og Bolsøya skole -311 311
Ny driftsramme 12 996 16 665 11 170 9 832 9 832
Vis undermeny