Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
IPad-prosjektet 2000 4 900 1 250 1 200
Digitalisering i grunnskolen for mellomtrinnet 2034 5 500
Sum investeringer 6 750 1 200

Kommunestyret vedtok i sak 75/18 en styrking av investeringsrammen for skole med 5,5 millioner kroner til digitalisering i grunnskolen for mellomtrinnet.

IPad-prosjektet

Dette er fireårig prosjekt som startet skoleåret 2017/2018 med finansiering fra digitaliseringsgruppen med 2,0 mill. kroner og resterende fra skoleområdet. Prosjektet har tatt i bruk iPad-er i undervisningen for de yngste på barnetrinnet. Innfasingen vil skje årlig ved at nye førsteklassinger har oppstart i skolen. Årlig investeringsbeløp er redusert i forhold til tidligere økonomiplan da opplæring og drift av enhetene må dekkes over driftsbudsjettet på skole.

Det bevilges knappe 1,3 mill. kroner i 2019 og avsettes 1,2 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny