Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Bergmo ungdomsskole – bytte hovedvarmerør 2105 350 350
Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning 2087 500 3 700 300 3 400
Bergmo ungdomsskole – tilleggsisolering og taktekking NY 3 000 3 000
Bolsøya skole – trafikksikringstiltak 2091 1 650 1 200
Bolsøya skole – utvikling skolegård 2106 2 000 2 000
Kvam skole – låssystem – adgangskontroll 2107 420 420
Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler NY 500 500
Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon NY 2 800 2 800
Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken 2104 700 700
Sellanrå skole – fase 3 2070 73 000 5 400
Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele 2108 400 400
Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober NY 1 500 1 500
Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget NY 200 200
Sum investeringer 10 470 6 800 4 900

Bergmo ungdomsskole – bytte hovedvarmerør

Rørnettet ved ungdomsskolen er for lite til at dimensjonerte mengder vann til oppvarming kan opnås. Dette har gitt flere kalde klasserom vinterstid. Det bevilges knappe 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Bergmo ungdomsskole – ny parkeringsløsning

Parkeringssituasjonen ved skolen er uoversiktlig og trafikkfarlig, og må utbedres. Det ble bevilget 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2017, noe som vise seg å ikke være tilstrekkelig, blant annet som følge av grunnforholdene under dagens parkeringsplass. Det avsettes 0,3 mill. kroner til planlegging i 2020 og ytterligere 3,4 mill. kroner til realisering i 2021.

Bergmo ungdomsskole – tilleggsisolering og taktekking

Taket ved Bergmo ungdomsskole er dårlig isolert, og det er fare for lekkasjer fra vanndammer på taket. Det avsettes 3,0 mill. kroner i 2020 til tilleggsisolering og ny taktekking.

Bolsøya skole – trafikksikringstiltak

Det er trafikkfarlige forhold i forbindelse med henting og levering av elever ved Bolsøya skole. Tiltaket må sees i sammenheng med tiltak for å oppgradere uteområdet ved skolen. Prosjektet er igangsatt men vil også kreve ressurser i 2019. Det bevilges 1,2 mill. kroner i 2019.

Bolsøya skole – utvikling skolegård

Skolegården har stort behov for forbedring der både lekeareal og belysning må bedres. Dette sees i sammenheng med trafikksikringstiltak ved skolen. Tiltak som gir spillemidler må vurderes ved valg av løsning. Det bevilges 2,0 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Kvam skole – låssystem – adgangskontroll

Låssystemet ved Kvam skole er fra 1993. Det er en risiko knyttet til nøkler på avveie og det er kostbart å vedlikeholde et gammelt system. Ved å montere adgangskontrollsystem, vil skolen til enhver tid ha oversikt over hvem som har adgang til bygget. Det bevilges 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Langmyra skole – flytte ventilasjonsventiler og -kanaler

Det er en utfordring ved skolen med ventiler som går tett og det er ansamling av støv over himling. Dette gir dårlig inneklima på skolen. For å bøte på situasjonen, er det nødvendig å flytte ventilasjonsventiler og -kanaler. Det avsettes 0,5 mill. kroner til tiltaket i 2020.

Langmyra skole – ny automatikk varme og ventilasjon

Det er flere feil ved eksisterende anlegg som gjør det svært vanskelig å feilsøke og reparere feil og mangler. Dette gir lav driftssikkerhet og høye kostnader. Det avsettes 2,8 mill. kroner i 2020 til tiltaket.

Langmyra skole – rehabilitering skolekjøkken

Det ble bevilget midler til rehabilitering av skolekjøkkenet i budsjettrevisjon 2018, tiltaket er ikke gjennomført og midlene videreføres til 2019.

Sellanrå skole – fase 3

Ny klasseromsfløy ved Sellanrå skole ble tatt i bruk fra august 2018. Det bevilges 5,4 mill. kroner til ferdigstilling av prosjektet i 2019, beløpet er en forskyving innenfor vedtatt totalramme.

Skjevik barne- og ungdomsskole – ny elkjele

Skolen blir i vinterhalvåret oppvarmet av fjernvarme, men i sommerhalvåret må det varmes med elkjele på skolen. Den gamle kjelen er utslitt og har for høy temperatur noe som gir utrygg oppvarming i sommerhalvåret. Det avsettes 0,4 mill. kroner til tiltaket i 2019.

Skjevik barne- og ungdomsskole – tekniske anlegg for gymsal og garderober

De tekniske anleggene i gymsalen og garderobene ble ikke oppgradert da resten av skolebygningene ble rehabilitert. Det avsettes 1,5 mill. kroner i 2020. Prosjektet sees i sammenheng med utredning av bygget i 2019.

Skjevik barne- og ungdomsskole – utredning rehabilitering gymbygget

Bygget er gammelt og det er behov for å kartlegge hvilke tiltak som må gjennomføres for at bygget skal få en tilfredsstillende standard. I bygget er det problematikk knyttet til dusjanlegget. Det bevilges 0,2 mill. kroner til utredning i 2019.

Vis undermeny