Økonomiavdelingen

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 18 587 18 960 18 338 18 688 18 688
Driftsinntekter -14 091
Driftsutgifter 32 678 18 960 18 338 18 688 18 688
Lønns- og prisvekst 373 -258
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 202 120
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 171 98
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 124
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -159
Endring overhead -441
Andre rammeendringer -364 350
Rammereduksjon – rammesak 2019 -350 350
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT -14
Ny driftsramme 18 960 18 338 18 688 18 688 18 688

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Kommunen har vedtatt at den skal ha en samlet økonomifunksjon plassert i økonomiavdelingen. Dette stiller store krav til avdelingens samlede kompetanse og arbeidskapasitet. Avdelingen er inndelt i fem seksjoner.

Seksjon budsjett, økonomi og controll

Seksjonen står for den delen av kommunens budsjettarbeid som utføres i økonomiavdelingen, budsjettoppfølging overfor avdelinger og enheter, avviksrapportering og fagstøtte til avdelinger og enheter, samt analyser og utredninger. I tillegg utarbeides blant annet årsrapporten her. Det økonomiske controlleransvaret er tillagt økonomiavdelingen og utføres av denne seksjonen. Seksjonen bistår også de kommunale foretakene innen økonomiområdet.

Seksjon regnskap og finans

Seksjonen har ansvar for regnskapsføring for Molde kommune, Vestnes kommune, Molde Eiendom KF, Molde Vann og Avløp KF, Moldebadet KF, Tøndergård skole og ressurssenter, Molde kirkelige fellesråd og 5 menighetsråd. I tillegg føres regnskap for Romsdal Parkering AS og ROR med flere. Videre har seksjonen ansvaret for forvaltning av kommunens fondsmidler, innfordring, innlån, utbetalinger og ajourhold av kontoplan, drift av økonomisystemet og koordinering av KOSTRA-rapporteringen til staten med mer.

Seksjon skatt

Seksjonen utfører de oppgavene på skatteområdet som staten har delegert til kommunen og har tilhold i Skattens Hus. Videre sørger seksjonen for at skatter og avgifter blir innbetalt og avregnet i rett tid, og den utfører regnskapskontroller hos kommunens arbeidsgivere samtidig som den forbereder saker for behandling i skatteutvalget. Seksjonen utfører alle oppgaver innenfor skatteområdet på vegne av kommunene Vestnes, Aukra, Midsund og Nesset i tillegg til Molde kommune. Seksjonen leverer videre tjenester innenfor området regnskapskontroll til Fræna kommune.

Seksjon innkjøp

Seksjonen utgjør en felles innkjøpsfunksjon for kommunene Molde, Midsund, Nesset, Rauma og Aukra. Seksjonen har ansvaret for felles innkjøpsavtaler, rammeavtaler og kvalitetssikring av innkjøp i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser.

Seksjon lønn

Seksjonen har ansvaret for utbetaling av lønn til ansatte i Molde kommune samt en rekke selskaper og foretak som kommunen fører regnskap for. Seksjonen er sentral i digitaliseringsarbeidet som grenser inn mot personalavdelingen.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Midlertidig rammetrekk gjeldende for 2019 vil bli dekket gjennom videreføring av ulike tiltak som for 2018 ventelig vil bidra til innsparing i forhold til vedtatt budsjettramme. Dette gjelder i hovedsak bemanningsreduksjon ved sykefravær (ingen vikarbruk), videreføring av vakanser og redusert omfang av kurs, konferanser og opplæring.

Fremtidige utfordringer

Den altoverskyggende utfordringen for avdelingen i 2019, vil uten tvil være planleggingen og klargjøringen av nye Molde kommune innenfor økonomiområdet. Samtidig vil en kontinuerlig digitaliseringsprosess pågå og utfordre avdelingens begrensede personellressurser. Det vil være særdeles viktig i en slik omstillingsprosess at solid og riktig kompetanse kan beholdes og videreutvikles.

Vis undermeny