Driftsavdelingen

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 10 377 10 541 11 328 11 408 11 408
Driftsinntekter -350
Driftsutgifter 10 727 10 541 11 328 11 408 11 408
Lønns- og prisvekst 164 109
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 67 42
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 97 57
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 16
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -6
Andre rammeendringer 678 80
Rammereduksjon – rammesak 2019 -200 200
Kreftkoordinator – fullfinansiering 128
Sekretariatsfunksjon for oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn -120
Styrking med SLT-koordinator (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) 300
Styrking KTK – ny stilling med juridisk kompetanse (helårsvirkning) 450
Ny driftsramme 10 541 11 328 11 408 11 408 11 408

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Kommunalsjef drift

Kommunalsjef drift skal ha oversikt over og følge opp den kommunale driften på overordnet nivå og i et helhetsperspektiv. Det vil si sørge for at driften skjer innenfor de gitte rammene og at enhetsledere leder og drifter i henhold til innholdet i inngått lederavtale.

Kommunalsjef drift sørger for at enhetene utarbeider tiltaksplaner i henhold til budsjett og ser til at tiltak blir gjennomført. Kommunalsjef drift representerer rådmannen i drifts- og forvaltningsutvalget.

Kontor for tildeling og koordinering

Kontorets oppgaver er å utføre fullstendig saksbehandling av søknader på helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Kontoret skal også fungere som koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Oppgaver som fakturering for tildelte tjenester og vederlagsberegning ligger også til kontoret. Det er også kontaktpunkt opp mot helseforetaket vedrørende håndtering av melding om utskrivningsklare pasienter.

Endringer av tjenester og oppgaver i ramme

Det er et økt press på helse- og omsorgstjenester. Dette utfordrer til tider driften i tildelingskontoret. Antall pasienter som har behov for tjenester utfordrer kapasiteten ute i tjenesten, men også saksbehandlerkapasiteten i kontor for tildeling og koordinering. Kontoret arbeider kontinuerlig med å effektivisere prosesser i saksbehandlingen. Bemanningen vurderes som tilstrekkelig og forsvarlig slik behovet er nå.

Fremtidige utfordringer

Dersom behovet for helse- og omsorgtjenester øker mer enn forutsatt, kan det gi utfordringer i saksbehandlerkapasitet i kontor for tildeling og koordinering.

Rammetrekk på 0,2 mill. kroner medfører nøktern drift. Dette betyr at kompetansehevende tiltak blir redusert til et minimum og at transport i tjeneste må reduseres ytterligere ved minimal bruk av private biler. Ansatte må koordinere enda mer bruken av bilene som er til disposisjon for avdelingen. Konsekvensen blir mindre fleksibilitet.

Vis undermeny