Personal- og organisasjonsavdelingen

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 62 486 61 926 64 925 63 575 64 375
Driftsinntekter -38 005
Driftsutgifter 100 491 61 926 64 925 63 575 64 375
Lønns- og prisvekst 365 1 028
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 2
Lønnsøkning ordfører, varaordfører og folkevalgte 142
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 143 82
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 222 129
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 938
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -130
Endring overhead -135
Andre rammeendringer -925 1 971 -450 800 -800
Rammereduksjon – rammesak 2019 -600 600
Kommune- og fylkestingsvalg samt stortingsvalg 1 050 -1 050 800 -800
Økt andel til ROR-IKT 2 548
Overføring av rettesnora fra plan- og utviklingsavdelingen 375
Avtaler for telefoni (telefonsentraler og trio) flyttes til ROR-IKT -116
Økt kontingent KS 2018 – digital satsing (trekkes ut i 2019) -536
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – økt forvaltningsrevisjon 100 -100
K-sak 35/18 – budsjettrevisjon 1 – reduserte forsikringsutgifter -1 400
Overføring av Visma-regninger til ROR-IKT -275
IKT -900
Spredningsprosjektet -900
Ny driftsramme 61 926 64 925 63 575 64 375 63 575

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Personal- og organisasjonsavdelingen er en sammensatt stabsavdeling og består av seksjonene personalutvikling og HMS, organisasjonsutvikling og digitalisering, førstelinjetjenesten, politisk sekretariat og dokument- og arkivtjenesten. Avdelingen ivaretar Molde kommunes bestillerfunksjon til ROR-IKT og har koordineringsansvar for kommunens satsing innen digitalisering og velferdsteknologi. Ansvaret for forvaltning av administrative bygg ligger også til avdelingen.

Avdelingen ivaretar overordnet arbeidsgiveransvar. Dette gjøres gjennom aktivt og utviklingsrettet personal- og organisasjonsarbeid. Avdelingen jobber for å nå Molde kommunes overordnede mål om å ha en effektiv og veldrevet organisasjon, og styrker hele organisasjonens evne til måloppnåelse. Implementering av digitaliseringsstrategien vil gi gevinster i hele organisasjonen. Det leveres lederveiledning og -støtte, prosjektstøtte, prosessveiledning, fasilitering, oppfølging, ulike former for opplæring samt strategisk og analytisk arbeid. Seksjonene skal sikre at organisasjonen arbeider innenfor de lover, forskrifter, rundskriv, styringsdokumenter og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, lærlingene, prosjekt «Menn i helse» og en stor del kommunale fellesutgifter ligger også på budsjettet til avdelingen. Eksterne midler delfinansierer flere av personal- og organisasjonsutviklingstiltakene.

Seksjon for personalutvikling og HMS

Seksjonens viktigste oppgaver er å legge til rette for at kommunen når sitt mål om å være en attraktiv arbeidsgiver. Dette oppnås gjennom arbeidsgiverstrategi, kompetanseledelse, leder- og medarbeiderutvikling, rekruttering, personaloppfølging, medbestemmelse, HMS og avvikshåndtering samt juridisk kompetanse i henhold til lov- og avtaleverk.

Seksjon for organisasjonsutvikling og digitalisering

Seksjonen jobber for at alle tjenesteområder og nivå i organisasjonen har eierskap til og anvender Lean tenke- og arbeidsmåter og har fokus på digital utvikling i sitt forbedringsarbeid, herunder oppfølging av ny digitaliseringsstrategi for ROR-IKT. Seksjonen legger til rette for at organisasjonen bygger kompetanse til å omdanne gevinster til ny verdiskaping og klarer å holde fast ved disse. Seksjonen bistår i arbeidet med brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Videre har seksjonen ansvaret for systemadministrasjon og videreutvikling av kvalitetssystemet.

Seksjon for dokument- og arkivtjenesten

Seksjonen har ansvar for kommunens post og hovedarkiv, samt oppfølging og kvalitetssikring av dette. Seksjonen server hele organisasjonen gjennom opplæring og brukerstøtte, vedlikehold av arkivplan og systemadministrasjon. Det jobbes kontinuerlig med bedre utnyttelse og videreutvikling av nytt/oppgradert sak- og arkivsystem.

Seksjon politisk sekretariat

Seksjonen har ansvar for politiske møter og valggjennomføring. Seksjonen gir brukerstøtte og opplæring for politikere og saksbehandlere og har sekretariatsfunksjon for politirådet, beredskapsgruppen og fellesnemnda nye Molde kommune. Seksjonen bistår ordfører og varaordfører og gir informasjon til publikum og media om møter, vedtak og politisk system.

Seksjon førstelinjetjenesten

Seksjonen har ansvar for daglig drift og utvikling av førstelinjen, resepsjon, sentralbord og telefoni. Seksjonen har ulike saksbehandlings- og koordineringsoppgaver, blant annet skjenke- og serveringsbevillinger. Koordineringsansvar for borgerlige vigsler ligger også til seksjonen.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Implementering av innovasjonsstrategien vil genere ny lederutvikling og nye innovative prosjekter. For å innovativt løse morgendagens utfordringer vil Akademia, andre offentlige aktører, privat sektor, tjenestemottakere og frivillighet arbeide hyppigere og tettere sammen.

Første halvår 2019 skal Molde kommunes IT-drift flyttes over i fellespunktet i ROR-IKT. Pc’ene i Molde kommune som er eldre enn 6 år må byttes ut før flyttingen da de ikke oppfyller sikkerhetskravene. Denne utskiftningen er ikke tatt hensyn til i budsjettet. Finansieringen til oppgradering av pc-parken må behandles når en total oversikt foreligger.

Det gjenstår en del utrulling og opplæring i bruk av pc/ipad og så videre innen oppvekstområdet og helse- og omsorgsområdet. Det gjenstår fullføring av noen prosjekter jamfør digitaliseringsstrategien i Molde kommune.

Avdelingen bidrar innen sine fagområder i delprosjekter i nye Molde kommune. Dette medfører ekstra arbeid på ansatte i tillegg til ordinære oppgaver.

Fremtidige utfordringer

Med nye digitale muligheter vil arbeidsprosesser bli endret i tiden som kommer. Det skal legges til rette for at innbyggere/brukere/tjenestemottakere skal få de mest tidsriktige tjenestene levert så effektivt som mulig.

Personalpolitiske planverk og strategier er under utarbeidelse for nye Molde kommune for å oppnå enda bedre og mer effektive tjenester jamfør intensjonsavtalens mål.

Avdelingen hjelper enhetene å synliggjøre både kvalitative og økonomiske gevinster av utviklingsprosjekter.

Ansatte må forberedes på de hyppige endringer som vil komme. Ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten må delta aktivt i prosesser for at nye Molde kommune skal realisere sine mål.

Molde kommune skal være en lærende organisasjon, så det blir viktig å lage en så god og nyttig som mulig intranettside i nye Molde kommune. Samarbeid, deling av informasjon, dokumentasjon kan da gjøres på et sted også fra mobil.

Avdelingen må prioritere oppgaver jamfør kost-/nytte-prinsipp.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
IKT-investeringer Molde kommune 1036 2 775 4 100 4 230 4 345
Inventar renovering Storgata 31 1401 2 500 2 500
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 11 519 11 519 11 519 11 519
Sum investeringer 16 794 15 619 15 749 15 864

IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. Kommunene i samarbeidet må selv sørge for noe investering på IKT-siden. I Molde kommune vil dette være nært knyttet opp til satsingsområdene digitalisering og Lean. Det blir viktig å ha utstyr, systemer og integrasjoner av systemer som bidrar til å effektivisere og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosesser. Investeringsrammen i 2019 er redusert som følge av at IPad-prosjektet på skole har blitt skilt ut som en egen investering.

Det bevilges 2,8 mill. kroner i 2019 og avsettes 4,1 mill. kroner hvert år i planperioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Inventar renovering Storgata 31

Storgata 31 skal renoveres. Det er Molde Kommunale Pensjonskasse som er eier og derfor ansvarlig for renoveringen av bygget. Molde kommune er leietager og skal selv sørge for inventar og utstyr til kontorarbeidsplassene som skal inn i bygget. Det er derfor behov for å kjøpe inn nye kontormøbler og teknisk utstyr til kontorene samt møte- og multirom. Eksisterende teknisk utstyr vil bli brukt så langt det er mulig, men det forventes at det nye bygget har nye behov for at det skal fungere optimalt. Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2019.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 46,3 pst, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd. Det bevilges 11,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 11,5 mill. kroner hvert år i planperioden.

Vis undermeny