Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
IKT-investeringer Molde kommune 1036 2 775 4 100 4 230 4 345
Inventar renovering Storgata 31 1401 2 500 2 500
ROR-IKT – fellesinvesteringer 9260 11 519 11 519 11 519 11 519
Sum investeringer 16 794 15 619 15 749 15 864

IKT-investeringer Molde kommune

Dette er investeringer som ikke inngår i ROR-IKT. Kommunene i samarbeidet må selv sørge for noe investering på IKT-siden. I Molde kommune vil dette være nært knyttet opp til satsingsområdene digitalisering og Lean. Det blir viktig å ha utstyr, systemer og integrasjoner av systemer som bidrar til å effektivisere og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosesser. Investeringsrammen i 2019 er redusert som følge av at IPad-prosjektet på skole har blitt skilt ut som en egen investering.

Det bevilges 2,8 mill. kroner i 2019 og avsettes 4,1 mill. kroner hvert år i planperioden. Beløpene utover i perioden er prisjustert.

Inventar renovering Storgata 31

Storgata 31 skal renoveres. Det er Molde Kommunale Pensjonskasse som er eier og derfor ansvarlig for renoveringen av bygget. Molde kommune er leietager og skal selv sørge for inventar og utstyr til kontorarbeidsplassene som skal inn i bygget. Det er derfor behov for å kjøpe inn nye kontormøbler og teknisk utstyr til kontorene samt møte- og multirom. Eksisterende teknisk utstyr vil bli brukt så langt det er mulig, men det forventes at det nye bygget har nye behov for at det skal fungere optimalt. Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2019.

ROR-IKT – fellesinvesteringer

Molde kommune som vertskommune må budsjettere med brutto investeringsbeløp for ROR-IKT. Molde kommunes andel er 46,3 pst, og dette lånefinansieres. Den resterende andelen blir dekt av de andre deltakerkommunene gjennom tilskudd. Det bevilges 11,5 mill. kroner i 2019 og avsettes 11,5 mill. kroner hvert år i planperioden.

Vis undermeny