Plan- og utviklingsavdelingen

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 24 384 24 368 25 428 30 548 30 548
Driftsinntekter -4 959
Driftsutgifter 29 343 24 368 25 428 30 548 30 548
Lønns- og prisvekst 359 255
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 58 34
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 301 172
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 168
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -118
Endring overhead -1
Andre rammeendringer -375 805 5 120
Rammereduksjon – rammesak 2019 -400 400
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – forskyvning av utgifter til rundkjøring Kringstad 5 824
Rundkjøring Kringstad -104 -104
Utarbeiding flom- og skredanalyse -500
Overføring rettesnora til personal- og organisasjonsavdelingen -375
Utsatt realisering av rundkjøring Kringstad -4 824 4 824
Statsbudsjett 2019 – boligsosialt kompetansetilskudd 69
Statsbudsjett 2019 – tilskudd til boligsosialt arbeid 40
Rådgiver fagseksjon barnehage 700
Ny driftsramme 24 368 25 428 30 548 30 548 30 548

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Plan- og utviklingsavdelingen skal ivareta kommunens helhetlige planlegging, samt legge strategier for utviklingen av kommunens tjenester og tjenesteapparat. I tillegg har avdelingen flere særskilte oppgaver som beredskapsarbeid og grunnerverv. Videre ivaretar avdelingen bestillerfunksjonen. Avdelingen har fem seksjoner.

Utviklingsseksjon

Seksjonen har overordnet administrativt ansvar for analyse av samfunnsutviklingen, strategi- og kommuneplanarbeid og rådgivning, boligsosialt programarbeid, samt samordning av plan- og utviklingsarbeid knyttet til tjenesteproduksjonen. Seksjonen deltar i utviklingen av kommunens styringssystem og forslag til investeringsbudsjett. Folkehelsekoordinatoren inngår i seksjonen.

Seksjon for arealplan og landbruk

Seksjonen har ansvaret for at plan- og bygningsloven blir fulgt i all arealplanlegging i kommunen, samt utarbeidingen av kommuneplanens arealdel og kommunens egne prioriterte reguleringsplaner. Seksjonen skal veilede private tiltakshavere ved utarbeidelse av private planer. Videre har seksjonen forvaltnings- og rådgivningsoppgaver innen jordbruk, skogbruk, naturforvaltning, viltstell og innlandsfiske. Seksjonen har også ansvaret for kommunens skoger. Seksjonen inngår i avdelingens strategiske arbeid innenfor forvaltning av natur- og arealressurser og byutvikling. Seksjonen har fått ressurser for å øke kompetanse og kapasitet innen samferdsel.

Fagseksjon skole

Fagområdet følges opp i samsvar med nasjonale føringer og lokale prioriteringer. Seksjonen skal være en aktiv medspiller for kvalitetsutvikling i grunnskolen og i samhandling med Molde voksenopplæringssenter. Videre har seksjonen ansvar for oppfølging og koordinering av overordnet planlegging, ressursdisponering og rapportering på området.

Fagseksjonen har økonomiansvar for og fatter vedtak for fosterhjemsplasserte barn og elever ved Molde friskole som har spesialpedagogiske behov, samt Molde kommunes elever ved Tøndergård skole og ressurssenter.

Seksjonen har også personal- og økonomiansvar for Cap Clara, en alternativ opplæringsarena for elever på ungdomstrinnet.

Fagseksjon barnehage

Fagseksjonen skal gi veiledning og påse at samtlige kommunale og private barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk. Seksjonen har blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn, veiledning, samordnet opptak, planlegging og videreutvikling av kvalitet og kapasitet i barnehagetilbudet i tråd med lovverk, sentrale og lokale føringer.

Seksjonen ivaretar kommunens rolle som eier, blant annet med bestillerfunksjon for de kommunale barnehagene og koordinerer oppgaver og ressursfordeling innenfor fagområdet.

Fagseksjonen har økonomiansvar for og fatter vedtak om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for minoritetsspråklige barn. Dette gjelder barn både i kommunale og private barnehager. Seksjonen har også fag-, personal- og økonomiansvar for spesialpedagoger for førskolebarn.

Fagseksjon pleie og omsorg

Fagseksjonen har ansvar for planlegging, kvalitetssikring og tilsyn med alle enheter innen pleie og omsorg. Utarbeidelse av bestilling på rammenivå, koordinering av oppgaver, og utvikling av fagområdet i tråd med sentrale føringer og retningslinjer er også seksjonens oppgaver.

Fagseksjonen skal arbeide med overordnet planarbeid, ha en faglig støttefunksjon ut mot enhetene og drifte fagsystemene.

Beredskapsleder

Avdelingen har beredskapsleder i direkte linje til kommunalsjef. Beredskapslederen har oppgaven med å koordinere og lede beredskapsarbeidet i kommunen.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Fagseksjon barnehage er styrket med midler til rådgiverstilling i 2019 gjennom omdisponering av midler innenfor barnehageområdet. Kommunene har over år fått økte oppgaver innenfor barnehagesektoren, både som barnehagemyndighet og som barnehageeier. Styrket bemanning vil benyttes til økt innsats i kommunens myndighetsarbeid som veiledning, tilsyn, plan-, kvalitets- og kompetansearbeid. Videre til nødvendig saksbehandlingskapasitet og økt koordinering for de kommunale barnehagene.

Rammen til plan- og utviklingsavdelingen er redusert med 0,5 mill. kroner i 2019. Tilsvarende beløp ble gitt som styrking av rammen i 2018 for å utarbeide en skred- og flomanalyse for utvalgte områder i kommunen. Analysen er gjennomført i 2018.

I statsbudsjettet for 2019 er det lagt inn styrking av midler til boligsosialt arbeid. Dette arbeidet er en del av oppgavene til avdelingen og styrkingen er følgelig tilført avdelingen.

Realiseringen av den nye rundkjøringen på Kringstad er på nytt skjøvet ett år frem i tid. Dette er innarbeidet i avdelingens budsjett. Rundkjøringen skal realiseres i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Gjennomføringen er enda ikke endelig tidfestet. Det samme gjelder fordelingen av investeringskostnadene mellom kommunen og fylkeskommunen. Det er avsatt 1,0 mill. kroner til planlegging av rundkjøringen i 2019.

Avdelingen har fått et generelt trekk i rammen på 0,4 mill. kroner for å balansere budsjettet til Molde kommune. Reduksjonen er gjennomført ved at de 5 seksjonene i avdelingene har fått redusert sin ramme med knappe 0,1 mill. kroner hver. Reduksjonen vil i hovedsak føre til mindre innleie av ekstern kompetanse og deltagelse i kompetansehevende tiltak.

Fremtidige utfordringer

Kommunestyret vedtok kommunal planstrategi i møte i november 2016. Planstrategien er ikke en enkel plan, men en oversikt over strategiske planer som skal utarbeides i planperioden for at kommunen skal sikre innbyggerne gode og fremtidsrettet tjenester. Planstrategien inneholder 22 ulike planer både innen arealbruk, klima og tjenesteutvikling. Det er lagt vekt på å utvikle godt koordinerte planer. Planstrategien er ambisiøs og det er nødvendig med prioritering av ressursene i avdelingen.

Fellesnemnda for nye Molde kommune har opprettet en arbeidsgruppe for å utforme planstrategien i den nye kommunen. Arbeidsgruppen utarbeider en plan for hvordan kommunene hver for seg og sammen skal forholde seg til planarbeid frem til den nye kommunen blir etablert, og en felles planstrategi er vedtatt. En felles planstrategi bør behandles av kommunestyret i nye Molde kommune innen utgangen av 2020.

Helse- og omsorgsplan 2018–2025 ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2018. Planen skisserer hvordan kommunen skal møte utfordringene innen sektoren. Den vedtatte planen inneholder en hel rekke tiltak der flere krever styrking av sektoren. Utbygging av Råkhaugen omsorgssenter med 24 sykehjemsplasser, der 16 plasser skal tas i bruk i 2020, ble vedtatt i forbindelse med politisk behandling av planen.

Flere andre planer er under arbeid. Ny skolebruksplan blir behandlet av kommunestyret i februar 2019. Ett tema som vurderes særskilt her er skolekapasiteten i Kviltorp/Årø området og om det er behov for å bygge ny skole i Årølia.

Andre planer som er under utarbeidelse er kulturminnevernplan, trafikksikkerhetsplan og hovedplan for vann og avløp. De to siste planene blir utarbeidet felles for de tre kommunene som skal danne nye Molde kommune. Etablering av nye Molde kommune har ført til utsettelse av arbeidet med kommunedelplan arealdel Molde 2. Planområdet skulle slutte ved grensen til Nesset kommune. Siden Nesset kommune blir en del av den nye kommunen, må planområdet endres. Kommuneplanens samfunnsdel er utsatt med samme begrunnelse. Arbeidet med denne planen er den viktigste planoppgaven for den nye kommunen og må starte opp i januar 2019.

Nasjonal transportplan (NTP) ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. Planen inneholder en rekke store prosjekt som skal realiseres i kommunen. Arbeidet med ny E39 Lønset–Hjelset skal starte i 2019 og ferdigstilles i 2022. Bypakke Molde skal ifølge forslag til handlingsplan for NTP realiseres fra 2023. Det tredje store prosjektet, Møreaksen, skal ifølge handlingsplanen starte i 2024. Prosjektene fører til store utfordringer for kommunen.

Byggestart for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR), Hjelset er utsatt til november 2019. Det nye sykehuset skal åpne høsten 2023. Realiseringen av det nye sykehuset innebærer at sykehusaktiviteten på Lundavang blir avsluttet. Molde kommune vil vurdere om det er aktuelt å kjøpe Lundavangområdet fra Helse Møre og Romsdal HF. Lundavang er et stort transformasjonsområde og vil gi mange muligheter. Kommunestyret har vedtatt i kommunedelplanens arealdel Strande–Aukra grense at det skal utarbeides områdeplan for området.

Byggingen av Sjøfronten 1 og 3 pågår for fullt. Ferdigstillelsen av moloen i Sjøfronten 3, blir lagt frem som egen sak for kommunestyret i desember 2018. Planleggingen av Sjøfronten 2 vil starte i 2018. Planleggingen er forsinket grunnet ekstra utfordringer med å realisere Sjøfronten 3. Realisering av de tre sjøfront-prosjektene gir avdelingen betydelige oppgaver.

Det er i tillegg høy aktivitet og store ambisjoner på flere områder. Det er en utfordring for avdelingen å gjøre riktig prioritering av kompetanse og kapasitet.

Plan- og utviklingsavdelingen opphører slik den er organisert fra 31. desember 2019. De fem seksjonene blir fordelt på tre sektoravdelinger og en stabsavdeling i den nye kommunen. Videre blir beredskapsleder flyttet til en annen stabsavdeling. Forberedelsene til den nye kommunen vil prege mye av 2019. Det er en klar målsetning å opprettholde aktivitet og kompetanse gjennom året.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
BRM - Det gyldne triangel NY 3 330 3 330
BRM - gangbru over Moldeelva (Mexico) 1046 2 500 2 500
Diverse erverv og tiltak 4004 800 800 800 800
Flytting av øvingsanlegg 1039 4 700 400
Gruset gangveg Kringstad NY 3 600 3 600
Infrastruktur Bolsøya 1037 1 000 1 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 1042 8 650 2 000 4 650 2 000
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 1043 25 000 15 000 10 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 80 000 50 000 50 000 50 000
Opparbeidelse av tomtefelt næring 4003 11 000 6 000 1 000
Sentrumstiltak 4005 1 000 1 000 1 000 1 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 1122 130 000 58 000 2 000
Sjøfronten 2 1107 114 000 5 000 55 800 53 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 1100 33 500 60 000 48 000
Sykkelparkering skoler 1044 6 000 3 300 1 700
Sum investeringer 228 000 135 280 111 400 51 800

BRM – Det gylne triangel

«Det gylne triangel» er kommunikasjonslinjene mellom Molde sentrum, kjøpesentrene i øst og Molde Idrettspark. Omfattende endringer i de tre kjernepunktene er nært forestående, og det er nødvendig med en konkret vurdering av mobiliteten i og mellom disse punktene. Arbeidet med en helhetlig og integrert trafikkhåndteringsmodell bør ta i seg både privatbilisme, kollektivtrafikk, parkering og vareleveranser, men ha særlig fokus på syklende og gående.

Det avsettes 3,3 mill. kroner til planlegging, analyse og kartlegginger i 2020. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,0 mill. kroner til medfinansiering av planleggingsarbeidet gjennom prosjektet «Byen som regional motor» (BRM).

BRM – gangbru over Moldeelva

Gangbroen over Moldeelva i Mexico-området skal være et bindeledd i det gylne triangel mellom Molde sentrum og Rosebyområdet. Den ligger også i kommuneplandokumentene som del av hovednett for gående og syklende i Molde. Broen er også en del av en helhetlig løsning for gang- og sykkelveg mellom Elvegata og Kviltorp skole.

Det bevilges 2,5 mill. kroner til planlegging og realisering av tiltaket i 2019. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 0,25 mill. kroner til medfinansiering av planleggingsarbeidet gjennom prosjektet «Byen som regional motor».

Diverse erverv og tiltak

I tråd med tidligere år foreslås det midler til diverse tiltak som ikke tas inn i økonomiplan og budsjett andre steder. Midlene går til å dekke tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet utarbeides. Det bevilges 0,8 mill. kroner for hvert år i planperioden.

Flytting av øvingsanlegg

Øvingsanlegget til brann- og redningstjenesten i Årødalen er vedtatt flyttet øst for hovedvegen. Arbeidet er i gang, og bevilgningen på 0,4 mill. kroner er overføring av ramme fra 2018 til 2019 som følge av at prosjektet er noe forsinket.

Gruset gangveg Kringstad

Planlegging av infrastruktur for utbygging av boligområdet på Kringstad pågår. Det er forutsatt at det aller meste av kostnadene skal dekkes av grunneiere. I avtalene mellom kommunen og grunneierne om utbyggingsområdet, skal kostnadene til gangveg langs sjøen dekkes med lik fordeling mellom kommunen og grunneierne. Kostnadene til gangvegen er kalkulert til 3,6 mill. kroner og dette beløpet avsettes i 2021.

Infrastruktur Bolsøya

Behovet for ny infrastruktur på Bolsøya er stort. For vannforsyningen gjelder dette vann til Bolsøya og distribusjon på Bolsøya. Det ble bevilget 0,5 mill. kroner i 2018 og avsatt 0,5 mill. kroner i 2019 til planlegging og prosjektering i økonomiplan for 2018–2021. Dette arbeidet er av kapasitetsmessige hensyn ennå ikke igangsatt, og hele beløpet på 1,0 mill. kroner bevilges dermed på nytt i 2019.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Bygging av nytt sykehus på Hjelset gir både utfordringer og muligheter for Molde kommune. Det er en rekke tiltak som må gjennomføres på Hjelset. Dette gjelder blant annet investeringer i kommunale veger. Utbedring av Langåsvegen er ferdigstilt, mens andre vegløsninger, herunder Opdølvegen, må skje senere. Kostnadene for gjennomføring foreligger ikke i dag.

Dersom kommunen velger å kjøpe Lundavangområdet, må det gjennomføres en områderegulering med tilhørende mulighetsstudie. Dette er et omfattende arbeid. Sykehusdriften på Lundavang vil bli avviklet innen utgangen av 2023. Rådmannen vil legge frem en egen sak om eventuelt erverv av hele eller deler av Lundavangområdet.

Det ble bevilget 5,0 mill. kroner i 2018 og avsatt 5,0 mill. kroner i 2019 til delfinansiering av nødvendige tiltak som følge av bygging av nytt sykehus på Hjelset i økonomiplan for 2018–2021. Noe av beløpet er benyttet i 2018, og resterende ramme overføres. Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2019, avsettes 4,65 mill. kroner i 2020 og 2,0 mill. kroner i 2021 til formålet.

Nytt SNR – grunnerverv Hjelset

Nytt sykehus på Hjelset fører til behov for å erverve areal. I 2017 ervervet kommunen om lag 46 dekar til boligformål samt areal til gravlund og massedeponi.

Det vil være behov for å erverve ytterligere areal til bolig. Det ble bevilget 15,0 mill. kroner i 2018 og avsatt 10,0 mill. kroner i 2019 i økonomiplan for 2018–2021. På grunn av blant annet forsinkelser i sykehusprosjektet, har det ikke blitt ervervet areal i 2018. Det bevilges derfor 15,0 mill. kroner i 2019, og avsettes 10,0 mill. kroner i 2020 til formålet.

Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Kommunen gjennomfører nå prosjektering med nærstående utbygging av infrastruktur for store boligfelt på Kringstad og i Elgsåslia. Kostnadene med utbyggingen på Kringstad, hvor grunneierne skal dekke kostnadene, er så langt stipulert til 70,0–75,0 mill. kroner. Foreløpige tall for utbyggingen av infrastrukturen i Elgsåslia er 35,0–40,0 mill. kroner. Kommunen skal kjøpe utbyggingsareal fra to grunneiere på Kringstad. Rådmannen legger til grunn at begge kjøpene blir finansiert ved salg av tomter.

Reguleringsplanen for Hasleliåsen ble vedtatt i 2018. Kommunen eier 2/3 av utbyggingsområdene. Realisering gjennom videre prosjektering vil skje fra 2019.

Kommunen vil også starte med videreutvikling av boligområdene på Hungnesmarka i 2019. I første omgang vil dette skje ved regulering. Kostnader for bygging vil ventelig først skje i 2020–2021.

Det bevilges 80,0 mill. kroner i 2019 til utbygging av boligområder, og avsettes 50,0 mill. kroner årlig i resten av økonomiplanperioden.

Opparbeidelse av tomtefelt næring

Kommunen har tilgjengelige tomter som næringsareal i Årødalen. På Skjevikåsen og på Skåla trengs ytterligere reguleringsarbeid før videre utbygging kan igangsettes. Kommunen trenger derfor ikke å avsette nye midler til erverv av nye tomtefelt til næring før behov oppstår. Det er imidlertid nødvendig med midler til opparbeidelse av infrastruktur på Åsane (Skåla) og på Skjevikåsen for å gjøre disse salgsklare. Det bevilges 11,0 mill. kroner i 2019 og avsettes 6,0 mill. kroner i 2020 til formålet.

Sentrumstiltak

Reguleringsplan for Molde sentrum ble godkjent i september 2009. Det er løpende behov for midler til mindre tiltak og endelig klargjøring, og det bevilges 1,0 mill. kroner årlig i perioden.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Molde kommunestyre vedtok gjennomføring av investeringene i Sjøfronten 1 i september 2017 (sak 53/17). Prosjektet har en godkjent ramme på 130,0 mill. kroner. Det bevilges 58,0 mill. kroner i 2019 og avsettes 2,0 mill. kroner i 2020 til realiseringen. Prosjektet har medfinansiering fra flere andre aktører. Kommunens andel av investeringene vil utgjøre om lag 95,0 mill. kroner. Prosjektet skal stå ferdig ved årsskiftet 2019/2020.

Sjøfronten 2

Utbygging av området mellom Sjøfronten 1 og 3, Sjøfronten 2, må gjennomføres for å skape en helhetlig og sammenhengende sjøfront. Arbeidet vil i første omgang relatere seg til planlegging og prosjektering, samt arbeid med anbudsgrunnlag og inngåelse av kontrakt. Det bevilges 5,0 mill. kroner i 2019 til plan- og prosjekteringsarbeid. Kostnadene med selve investeringen vil først foreligge når anbudene er kommet inn. Rådmannen har foreløpig avsatt 56,0 mill. kroner i 2020 og 53,0 mill. kroner i 2021. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,5 mill. kroner til medfinansiering av planleggingen gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Det kan være aktuelt å søke om ytterligere tilskudd til realiseringen.

Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)

Prosjektet har vært ute på anbud, og den samlede kostnadsrammen har økt til 60,0 mill. kroner. Det vil bli lagt frem en egen sak med endelig kostnadsramme og løsning for prosjektet. Prosjektet er delfinansiert med bidrag fra private aktører og Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom “Byen som regional motor”. Prosjektet skal stå ferdig i 2019.

Sykkelparkering skoler

Molde kommune ønsker å legge til rette for økt sykkelbruk blant elevene i Moldeskolen. Sykling skal være både sikkert og attraktivt. Det er derfor satt i gang et arbeid for å etablere et tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser ved skolene, der en viss andel skal være under tak. Molde kommune søkte Statens vegvesen om 50 pst. tilskudd for de planlagte tiltakene i 2018 og 2019 (tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner). Søknaden ble innvilget, og 600 sykkelstativ er bestilt. Det ble bevilget midler til tiltaket i 2018 og avsatt midler i 2019. Resterende ramme fra 2018 videreføres, og det bevilges 3,3 mill. kroner i 2019 og avsettes 1,7 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny