Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
BRM - Det gyldne triangel NY 3 330 3 330
BRM - gangbru over Moldeelva (Mexico) 1046 2 500 2 500
Diverse erverv og tiltak 4004 800 800 800 800
Flytting av øvingsanlegg 1039 4 700 400
Gruset gangveg Kringstad NY 3 600 3 600
Infrastruktur Bolsøya 1037 1 000 1 000
Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune 1042 8 650 2 000 4 650 2 000
Nytt SNR – grunnerverv Hjelset 1043 25 000 15 000 10 000
Opparbeidelse av tomtefelt boliger 4001 80 000 50 000 50 000 50 000
Opparbeidelse av tomtefelt næring 4003 11 000 6 000 1 000
Sentrumstiltak 4005 1 000 1 000 1 000 1 000
Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget) 1122 130 000 58 000 2 000
Sjøfronten 2 1107 114 000 5 000 55 800 53 000
Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen) 1100 33 500 60 000 48 000
Sykkelparkering skoler 1044 6 000 3 300 1 700
Sum investeringer 228 000 135 280 111 400 51 800

BRM – Det gylne triangel

«Det gylne triangel» er kommunikasjonslinjene mellom Molde sentrum, kjøpesentrene i øst og Molde Idrettspark. Omfattende endringer i de tre kjernepunktene er nært forestående, og det er nødvendig med en konkret vurdering av mobiliteten i og mellom disse punktene. Arbeidet med en helhetlig og integrert trafikkhåndteringsmodell bør ta i seg både privatbilisme, kollektivtrafikk, parkering og vareleveranser, men ha særlig fokus på syklende og gående.

Det avsettes 3,3 mill. kroner til planlegging, analyse og kartlegginger i 2020. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,0 mill. kroner til medfinansiering av planleggingsarbeidet gjennom prosjektet «Byen som regional motor» (BRM).

BRM – gangbru over Moldeelva

Gangbroen over Moldeelva i Mexico-området skal være et bindeledd i det gylne triangel mellom Molde sentrum og Rosebyområdet. Den ligger også i kommuneplandokumentene som del av hovednett for gående og syklende i Molde. Broen er også en del av en helhetlig løsning for gang- og sykkelveg mellom Elvegata og Kviltorp skole.

Det bevilges 2,5 mill. kroner til planlegging og realisering av tiltaket i 2019. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 0,25 mill. kroner til medfinansiering av planleggingsarbeidet gjennom prosjektet «Byen som regional motor».

Diverse erverv og tiltak

I tråd med tidligere år foreslås det midler til diverse tiltak som ikke tas inn i økonomiplan og budsjett andre steder. Midlene går til å dekke tiltak og mindre grunnkjøp som kommer opp i løpet av budsjettåret og som det ikke er mulig å forutse når budsjettet utarbeides. Det bevilges 0,8 mill. kroner for hvert år i planperioden.

Flytting av øvingsanlegg

Øvingsanlegget til brann- og redningstjenesten i Årødalen er vedtatt flyttet øst for hovedvegen. Arbeidet er i gang, og bevilgningen på 0,4 mill. kroner er overføring av ramme fra 2018 til 2019 som følge av at prosjektet er noe forsinket.

Gruset gangveg Kringstad

Planlegging av infrastruktur for utbygging av boligområdet på Kringstad pågår. Det er forutsatt at det aller meste av kostnadene skal dekkes av grunneiere. I avtalene mellom kommunen og grunneierne om utbyggingsområdet, skal kostnadene til gangveg langs sjøen dekkes med lik fordeling mellom kommunen og grunneierne. Kostnadene til gangvegen er kalkulert til 3,6 mill. kroner og dette beløpet avsettes i 2021.

Infrastruktur Bolsøya

Behovet for ny infrastruktur på Bolsøya er stort. For vannforsyningen gjelder dette vann til Bolsøya og distribusjon på Bolsøya. Det ble bevilget 0,5 mill. kroner i 2018 og avsatt 0,5 mill. kroner i 2019 til planlegging og prosjektering i økonomiplan for 2018–2021. Dette arbeidet er av kapasitetsmessige hensyn ennå ikke igangsatt, og hele beløpet på 1,0 mill. kroner bevilges dermed på nytt i 2019.

Nytt SNR – andre konsekvenser Molde kommune

Bygging av nytt sykehus på Hjelset gir både utfordringer og muligheter for Molde kommune. Det er en rekke tiltak som må gjennomføres på Hjelset. Dette gjelder blant annet investeringer i kommunale veger. Utbedring av Langåsvegen er ferdigstilt, mens andre vegløsninger, herunder Opdølvegen, må skje senere. Kostnadene for gjennomføring foreligger ikke i dag.

Dersom kommunen velger å kjøpe Lundavangområdet, må det gjennomføres en områderegulering med tilhørende mulighetsstudie. Dette er et omfattende arbeid. Sykehusdriften på Lundavang vil bli avviklet innen utgangen av 2023. Rådmannen vil legge frem en egen sak om eventuelt erverv av hele eller deler av Lundavangområdet.

Det ble bevilget 5,0 mill. kroner i 2018 og avsatt 5,0 mill. kroner i 2019 til delfinansiering av nødvendige tiltak som følge av bygging av nytt sykehus på Hjelset i økonomiplan for 2018–2021. Noe av beløpet er benyttet i 2018, og resterende ramme overføres. Det bevilges 2,0 mill. kroner i 2019, avsettes 4,65 mill. kroner i 2020 og 2,0 mill. kroner i 2021 til formålet.

Nytt SNR – grunnerverv Hjelset

Nytt sykehus på Hjelset fører til behov for å erverve areal. I 2017 ervervet kommunen om lag 46 dekar til boligformål samt areal til gravlund og massedeponi.

Det vil være behov for å erverve ytterligere areal til bolig. Det ble bevilget 15,0 mill. kroner i 2018 og avsatt 10,0 mill. kroner i 2019 i økonomiplan for 2018–2021. På grunn av blant annet forsinkelser i sykehusprosjektet, har det ikke blitt ervervet areal i 2018. Det bevilges derfor 15,0 mill. kroner i 2019, og avsettes 10,0 mill. kroner i 2020 til formålet.

Opparbeidelse av tomtefelt boliger

Kommunen gjennomfører nå prosjektering med nærstående utbygging av infrastruktur for store boligfelt på Kringstad og i Elgsåslia. Kostnadene med utbyggingen på Kringstad, hvor grunneierne skal dekke kostnadene, er så langt stipulert til 70,0–75,0 mill. kroner. Foreløpige tall for utbyggingen av infrastrukturen i Elgsåslia er 35,0–40,0 mill. kroner. Kommunen skal kjøpe utbyggingsareal fra to grunneiere på Kringstad. Rådmannen legger til grunn at begge kjøpene blir finansiert ved salg av tomter.

Reguleringsplanen for Hasleliåsen ble vedtatt i 2018. Kommunen eier 2/3 av utbyggingsområdene. Realisering gjennom videre prosjektering vil skje fra 2019.

Kommunen vil også starte med videreutvikling av boligområdene på Hungnesmarka i 2019. I første omgang vil dette skje ved regulering. Kostnader for bygging vil ventelig først skje i 2020–2021.

Det bevilges 80,0 mill. kroner i 2019 til utbygging av boligområder, og avsettes 50,0 mill. kroner årlig i resten av økonomiplanperioden.

Opparbeidelse av tomtefelt næring

Kommunen har tilgjengelige tomter som næringsareal i Årødalen. På Skjevikåsen og på Skåla trengs ytterligere reguleringsarbeid før videre utbygging kan igangsettes. Kommunen trenger derfor ikke å avsette nye midler til erverv av nye tomtefelt til næring før behov oppstår. Det er imidlertid nødvendig med midler til opparbeidelse av infrastruktur på Åsane (Skåla) og på Skjevikåsen for å gjøre disse salgsklare. Det bevilges 11,0 mill. kroner i 2019 og avsettes 6,0 mill. kroner i 2020 til formålet.

Sentrumstiltak

Reguleringsplan for Molde sentrum ble godkjent i september 2009. Det er løpende behov for midler til mindre tiltak og endelig klargjøring, og det bevilges 1,0 mill. kroner årlig i perioden.

Sjøfronten 1 (Storkaia–Torget)

Molde kommunestyre vedtok gjennomføring av investeringene i Sjøfronten 1 i september 2017 (sak 53/17). Prosjektet har en godkjent ramme på 130,0 mill. kroner. Det bevilges 58,0 mill. kroner i 2019 og avsettes 2,0 mill. kroner i 2020 til realiseringen. Prosjektet har medfinansiering fra flere andre aktører. Kommunens andel av investeringene vil utgjøre om lag 95,0 mill. kroner. Prosjektet skal stå ferdig ved årsskiftet 2019/2020.

Sjøfronten 2

Utbygging av området mellom Sjøfronten 1 og 3, Sjøfronten 2, må gjennomføres for å skape en helhetlig og sammenhengende sjøfront. Arbeidet vil i første omgang relatere seg til planlegging og prosjektering, samt arbeid med anbudsgrunnlag og inngåelse av kontrakt. Det bevilges 5,0 mill. kroner i 2019 til plan- og prosjekteringsarbeid. Kostnadene med selve investeringen vil først foreligge når anbudene er kommet inn. Rådmannen har foreløpig avsatt 56,0 mill. kroner i 2020 og 53,0 mill. kroner i 2021. Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 1,5 mill. kroner til medfinansiering av planleggingen gjennom prosjektet «Byen som regional motor». Det kan være aktuelt å søke om ytterligere tilskudd til realiseringen.

Sjøfronten 3 (Brunvoll–Elvemoloen)

Prosjektet har vært ute på anbud, og den samlede kostnadsrammen har økt til 60,0 mill. kroner. Det vil bli lagt frem en egen sak med endelig kostnadsramme og løsning for prosjektet. Prosjektet er delfinansiert med bidrag fra private aktører og Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom “Byen som regional motor”. Prosjektet skal stå ferdig i 2019.

Sykkelparkering skoler

Molde kommune ønsker å legge til rette for økt sykkelbruk blant elevene i Moldeskolen. Sykling skal være både sikkert og attraktivt. Det er derfor satt i gang et arbeid for å etablere et tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser ved skolene, der en viss andel skal være under tak. Molde kommune søkte Statens vegvesen om 50 pst. tilskudd for de planlagte tiltakene i 2018 og 2019 (tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner). Søknaden ble innvilget, og 600 sykkelstativ er bestilt. Det ble bevilget midler til tiltaket i 2018 og avsatt midler i 2019. Resterende ramme fra 2018 videreføres, og det bevilges 3,3 mill. kroner i 2019 og avsettes 1,7 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny