Rådmannen

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 14 468 14 545 15 862 6 911 3 911
Driftsinntekter -17 751
Driftsutgifter 32 219 14 545 15 862 6 911 3 911
Lønns- og prisvekst 77 65
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 3 2
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 74 43
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 60
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -20
Endring overhead -20
Andre rammeendringer 1 252 -8 951 -3 000
Effektiviseringsgevinst nye Molde kommune -3 000 -3 000
Rammetrekk ved endelig balanseringen – stab -1 313
Husleiebuffer kommunale kontorer 750
Rammereduksjon – rammesak 2019 -300
K-sak 41/17 – budsjettrevisjon I – kommunereformen, regionsentertilskudd 2 -4 438
Opplæring folkevalgte 200 -200
Husleiebuffer Storgata 33 600
Ny driftsramme 14 545 15 862 6 911 3 911 3 911

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den sentrale premissleverandør til politikerne. Samtidig har rådmannen ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves gjennom rådmannsteamet, som består av rådmannen og de to kommunalsjefene.

Fagområdene kommunikasjon og kommuneadvokat er direkte underlagt rådmannen og utgjør et samlet budsjettområde. I tillegg føres utgifter til nye Molde kommune på dette området. Det er engangstilskuddet som skal finansiere utgiftene til den nye kommunen. Nye Molde kommune får derfor ikke tildelt egen ramme i rådmannens budsjettdokument.

Kommunikasjon

I Molde kommune er intern og ekstern kommunikasjon et lederansvar. Kommunikasjonssjef og digital kommunikasjonsrådgiver bistår administrativ og politisk ledelse i kommunikasjonsfaglige spørsmål ut fra prinsippet om mest mulig åpenhet. Publikum skal oppleve at de har reell dialog med kommunen og at det er lett å engasjere seg og gi innspill. I nært samarbeid med øvrige stabsavdelinger, ivaretas drift og utvikling av en rekke digitale publikumskanaler: kommunens nettsider, intranettet, planportal, sosiale medier med mere.

Kommuneadvokat

Kommuneadvokaten er prosessfullmektig for kommunen i alle saker for retten og fylkesnemnda. Videre er kommuneadvokaten juridisk rådgiver for folkevalgte organ, rådmannen og kommunens øvrige enheter. Det ytes også tjenester til nabokommuner i henhold til inngåtte avtaler.

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

Storgata 31 renoveres og dette fører til økt husleie for Molde kommune. Husleiebufferen er derfor økt med 0,75 mill. kroner for 2019.

Rammereduksjonen på 0,3 mill. kroner innebærer at en vakant stilling fortsatt må holdes helt eller delvis i vakanse i 2019.

Fremtidige utfordringer

Det skal hentes ut effektiviseringsgevinst ved etableringen av nye Molde kommune. Blant annet forventer rådmannen å spare utgifter til politisk virksomhet, samt gjennom naturlig avgang i administrative stillinger. Det er lagt inn en besparelse på 3,0 mill. kroner i 2020, samt ytterligere 3,0 mill. kroner i 2021. Rammekuttet blir fordelt på stabsavdelingene på et senere tidspunkt.

Vis undermeny