Brann- og redningstjenesten

Ramme for budsjett 2019 og økonomiplan 2019–2022

Hele 1 000
Revidert 2018 Budsjett 2019 Økonomiplan
2020 2021 2022
Opprinnelig budsjett 2018 / utgangspunkt 2019–2022 22 070 22 395 22 213 21 989 21 989
Driftsinntekter -22 489
Driftsutgifter 44 559 22 395 22 213 21 989 21 989
Lønns- og prisvekst 325 118
Lønnskompensasjon helligdagstillegg 4 9
Lønnsoppgjør kap. 4 – 2018 201 115
Lønnsoppgjør lokale forhandlinger – 2018 120 69
Spesiell prisvekst 110-sentral (utover vanlig prisvekst) 192
Prisjustering med 1,85 pst. på utvalgte utgiftsposter 167
Egenfinansiering av lønnsoppgjør – 2,8 pst. finansieres med økning i egne inntekter -423
Endring overhead -11
Andre rammeendringer -300 -224
Rammetrekk ved endelig balansering -124
Rammereduksjon – rammesak 2019 -300 -100
Ny driftsramme 22 395 22 213 21 989 21 989 21 989

Tjenester og oppgaver som skal utføres innenfor rammene 2019–2022

Enhetens oppgaver og arbeidsområder er i hovedsak definert i brann- og eksplosjonsvernloven.

Brannvesenets generelle oppgaver

 • gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann og forebygging av brann
 • gjennomføre tilsyn og ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods
 • være innsatsstyrke ved brann og andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse
 • etter anmodning, yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder
utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Beredskapsavdelingen

Ansvarsområde: Molde, Aukras fastlandsdel og deler av Fræna kommune. I tillegg har avdelingen fagansvar for Aukra, Eide, Midsund og Nesset kommuner. Avdelingen utfører oppgaver i forbindelse med brann, trafikk- og arbeidsulykker og uhell på sjø. Molde kommune er også vertskommune for RIUA (Romsdal Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning). Brannvesenet i Molde administrerer denne ordningen sammen med et valgt styre. Avdelingen innbefatter også alarmsentralen som har Molde kommune som ansvarsområde, samt stor satsing på eksterne kurs med egen kursansvarlig.

Forebyggende avdeling

Ansvarsområde: Aukra, Eide, Midsund, Molde og Nesset kommuner, samt deler av Fræna kommune. Hovedoppgaven er risikobasert forebyggende arbeid, tilsyn i særskilte brannobjekt, saksbehandling, samt å drive med motivasjons- og informasjonsarbeid for å forebygge brann.

Avdelingen innbefatter også feiervesenet som har ansvar for Aukra, Midsund, Nesset og Molde kommuner med omtrent 13 150 skorsteiner.

Videre utfører brannvesenet følgende tilleggsoppgaver

 • restverdiredningstjeneste (RVR) etter branner, vannskader og andre ulykker for alle kommunene i Romsdal og Nordmøre etter inngått avtale med forsikringsselskapene
 • oppfølging av samarbeidsavtaler med Eide, Midsund, Aukra, Nesset og Fræna kommuner
 • alarmsentral for Molde kommune med følgende tjenester
 • overvåking av parkeringshuset
 • mottak og formidling av trygghetsalarmer, brann- og tekniske alarmer og boligalarmanlegg
 • heldøgns sentralbordtjeneste for enheten
 • lokal operasjonssentral ved brann, ulykker og lignende
 • diverse salgs- og servicetjenester
 • kurs og øvelser både eksternt og internt, blant annet kurs i regi av Norges brannskole
ansvaret for drift og vedlikehold av egne bygninger, uteområder, biler, pumper og annet materiell

Endringer av tjenester og oppgaver i rammen

De fleste av brannvesenets tjenester og oppgaver er i dag enten lovpålagte eller etablert som følge av funn gjort i risiko- og sårbarhetsanalyse. Videre er det også flere tilleggsoppgaver som gir enheten inntekter. Med bakgrunn i dette er det vanskelig å gjøre store endringer i tjenester og oppgaver.

Det er gjennomført tiltak i enheten for å minimere utgiftene, samt å øke inntektene. Dette er fokusområder som man fortsatt må ha for å greie å holde tildelt ramme. En av utfordringene og mulige konsekvenser ved å drive mye med inntektsbringende arbeid / tilleggsoppgaver er at tid og muligheter for øvelser og trening for beredskapspersonellet reduseres. Det ligger også an til at Gjemnes kommune fra og med 2019 inngår samarbeidsavtale med Molde brann og redningstjeneste.

Fremtidige utfordringer

I 2017 og 2018 har et større brannvernsamarbeid vært utredet av ROR (Romsdal og omegn regionråd). I denne utredningen meldte også nordmørskommunene Sunndal, Gjemnes og Tingvoll sin interesse. Utredningen er nå avsluttet og det er positivt vedtak i kommunene på at de ønsker å bli med å etablere et felles regionalt brannvesen organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Målsetningen er at selskapet er i drift fra 01.01.2020. Kommunene dette gjelder er Nye Molde kommune, Rauma kommune, Aukra kommune, Sunndal kommune, Gjemnes kommune og Tingvoll kommune.

Som eneste brannvesen med flere heltidsansatte vil Molde brann og redningstjeneste være sentrale i forbindelse med etablering og stifting av nytt regionalt brann- og redningsvesen. For å komme i mål med satt dato må arbeidet prioriteres høyt i 2019. Arbeidet vil også være viktig for å få riktig beslutningsgrunnlag blant annet ved organisering og dimensjonering av det nye brannvesenet.

Ved etableringen av nytt regionalt brann- og redningsvesen forventes det på lengre sikt en høyere kvalitet på tjenesten uten økning av den totale kostnaden. Dette vil i seg selv være en utfordring da mye av innsparingspotensialet allerede er benyttet ved at flere kommuner har hatt tett samarbeid over flere år allerede.

Investeringer

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Feiing – nye biler 4130 780 1 340 440 900
Feiing – påbygg NY 36 500 1 500 17 000 18 000
Ny bil - tung redning NY 1 500 1 500
Ny brannbil 4137 4 500 5 200 5 200
RIUA – diverse utstyr 4170 250
Sum investeringer 5 890 2 400 18 500 18 000

Feiing – nye biler

Feiing har behov for å bytte ut eksisterende varebil i 2019. I 2020 er det også ønskelig å bytte ut en Toyota Landcruiser med en mer hensiktsmessig bil, da det er behov for å skille ren og skitten sone. Salgssum bidrar til finansiering av kjøpene. Det bevilges 0,4 mill. kroner i 2019 og avsettes 0,9 mill. kroner i 2020.

Feiing er et selvkostområde og renter og avdrag belastes abonnentene.

Feiing – påbygg

Brann- og redningstjenesten har behov for utvidede og bedrede lokaler til feievirksomheten (selvkostområde). Det er avsatt 1,5 mill. kroner til planlegging og prosjektering av tiltaket i 2020, og ytterligere 35,0 mill. kroner fordelt mellom 2021 og 2022 i økonomiplanperioden. Som følge av omorganisering av brann- og redningstjenesten til IKS, må prosjektet behandles på nytt i den nye organisasjonen.

Ny bil - tung redning

Tjenesten tung redning benytter i dag en ombygd ambulanse. Bilen har rust flere steder på karosseriet og det er behov for utskifting dersom tjenesten skal opprettholdes. Det avsettes 1,5 mill. kroner i 2021.

Ny brannbil

Det var i budsjett 2018 bevilget 4,5 mill. kroner til ny brannbil. Etter gjennomført anbudsrunde ble totalsummen ble 5,2 mill. kroner med levering i 2019. Kjøpet er tidligere behandlet i sak 69/18 i formannskapet (Tilleggsbevilgning og utsettelse ny brannbil). Det bevilges 5,2 mill. kroner i 2019.

RIUA – diverse utstyr

RIUA (Romsdal Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing) er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Da det ikke er registrert eller vurdert til å være egen juridisk enhet, er det hovedkontorkommunen som skal vedta budsjett for samarbeidet. Representantskapet har vedtatt at det skal investeres i tre nye oljevernhengere i 2019.

Investeringer i RIUA vil gi økte kostnader for Molde kommune gjennom Molde kommunes tilskudd til samarbeidet.

Det bevilges knappe 0,3 mill. kroner i 2019.

Investeringer i Molde Eiendom KF

Hele 1 000
Prosjekt Totalramme Budsjett 2019 Økonomiplan
gjeldende ny 2020 2021 2022
Ny brannstasjon Hjelset 5551 20 000 10 000 10 000
Sum investeringer 10 000 10 000

Ny brannstasjon på Hjelset

I forbindelse med bygging av nytt akuttsykehus på Hjelset, har kommunen forpliktet seg til å etablere en brannstasjon på Hjelset. Investeringsmidler på 20,0 mill. kroner er avsatt i gjeldende økonomiplan fordelt mellom 2019 og 2020. Det ble gitt planleggingsmidler til prosjektet i 2018 ved å omdisponere 0,5 mill. kroner avsatt til investeringsprosjektet “Nytt SNR- andre konsekvenser for Molde kommune”. Det er viktig at den nye brannstasjonen bygges slik at den også kan være i drift i store deler av byggeperioden for det nye sykehuset. Det bevilges 10,0 mill. kroner til prosjektet i 2019, og avsettes ytterligere 10,0 mill. kroner i 2020.

Vis undermeny